Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd - ukrajinští uprchlíci

Зарахування до 1-х класів початкової школи на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців за толерантною візою

Зарахування до першого класу на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 18:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

ZŠ Na Balabence

ZŠ Litvínovská 500

ZŠ Litvínovská 600

ZŠ Novoborská

ZŠ Špitálská

Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků s vízem strpění.

Zápisy do první třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 5. 6. 2023 od 14 do 18 hodin. 

Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol. 

************************************************************************

Informace k zápisu do 1. tříd - šk. rok 2023/2024

Vážení rodiče,
zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 bude na ZŠ Litvínovská 500 probíhat ve dnech 12. a 13. dubna 2023.  

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme jednu přípravnou třídu.

 

Hlavní zásady:

 1. Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e-mailem „Žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“ a získají registrační číslo.
 2. Stejný formulář bude i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což žadatel uvede v rubrice tohoto formuláře s názvem "Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".
 3. Pro plynulejší průběh při zápisu bude spustěn rezervační systém na dny 12. a 13.4.2023

 

Tuto vyplněnou žádost (odkaz níže) + další příslušné tiskopisy - viz níže, přinese žadatel základní škole ve dnech zápisu, tj. 12. nebo 13.4.2023. 

 

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy naleznete zde.

 • zpřístupněn bude v dubnu (bližší data doplníme)

 

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

Co je to spádová škola?
Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“, podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete ZDE. (955.44 kB)

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné, je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

 

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší věku šesti let (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

 

Co je potřeba k samotnému zápisu?

 • Úplně vyplněná žádost o přijetí + občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí
 • Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněnou žádost o přijetí + dokumenty prokazující skutečnosti uvedené v žádosti (pas/OP zákonného zástupce, rodný list přeložený do ČJ a úředně ověřený), případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí

 

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a donést také kopii doporučujícího posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje vždy spádová škola.

 

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy zřízené MČ Praha 9 

pro školní rok 2023-2024

 

Ředitelka Základní školy Litvínovská 500, adresa Litvínovská 500/5, Praha 9 - Prosek, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje:

a) na státní občany České republiky
b) na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
c) na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů
d) na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023-2024 bude přijato maximálně 90 žáků.

Do prvních tříd základních škol zřízených Městskou částí Praha 9 se přijímají děti podle následujících kritérií:

 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9 v příslušném školském obvodu základní školy,
 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9,
 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,
 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Stanovení pořadí

Uchazeči budou přijati v souladu s pořadím jednotlivých kritérií, tj. přednostně podle kritéria 1., v případě volné kapacity pak podle dalších kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen vedení školy za přítomnosti zástupce zřizovatele. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

Praha 31.1.2023

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exkurze 2.B - BZ UK Na Slupi

Projekty