Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Zápis do 1. tříd

 

"Den dětí pro budoucí prvňáčky" bude probíhat na školním hřišti dne 1.6.2022 od 13:00 do max. 15:00 - dle účasti.

V případě nepříznivého počasí bude akce, z provozního zabezpečení chodu školy, zrušena.

Děkujeme za pochopení, budeme se těšit.

 

*******************************************************************************

pdfOznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

pdfПовідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.(«лекс Україна» - освіта)

 

*********************************************************************

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

naleznete v záložce AKTUÁLNĚ dne 5.5.2022 od 7:00.

 

***********************************************************************

Informace k zápisu do 1. tříd

Зарахування до першого класу на 2022/2023 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 2 червня 2022 року з 14:00 до 16:30. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

Zápisy do první třídy pro školní rok 2022/2023 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 2. 6. 2022 od 14 do 16:30 hodin

Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy. 

************************************************************************

 

Vážení rodiče,
zápis do 1. tříd školního roku 2022/2023 bude na ZŠ Litvínovská 500 probíhat formou online, následně proběhne kontrola dokumentů a "Den dětí pro budoucí prvňáčky". 

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme jednu přípravnou třídu.

 

Hlavní zásady:

 1. Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e-mailem „Žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“.
 2. Stejný formulář bude i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což žadatel uvede v rubrice tohoto formuláře s názvem "Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

 

Tuto vyplněnou žádost (odkaz níže) + další příslušné tiskopisy (kopie) - viz níže, doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (8jkkst9)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zapis@litvinovska500.cz (mail bude funkční od 1.4.2022)
 • poštou na adresu: ZŠ Litvínovská 500, Litvínovská 500/5 , Praha 9 - Prosek, 190 00
 • osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná (nachází se u hlavního vstupu do ZŠ po pravé straně dveří)

škola

 

 

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy naleznete zde.

 • zpřístupněn bude od 1.4.2022 do 7.4.2022

 

 

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí (13.4.2022) provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ.

V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.

 

Ve dnech 26., 27. a 28. dubna bude probíhat osobní schůzka - kontrola oficiálních dokladů - pozvánku obdržíte v emailu. 

1. června proběhne na školním hřišti setkání "Den dětí pro budoucí prvňáčky" - bližší informace upřesníme.

 

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

Co je to spádová škola?
Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“, podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete ZDE. (955.44 kB)

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné, je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

 

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věku šesti let (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

 

Co je potřeba k samotnému zápisu?

 • Úplně vyplněná žádost o přijetí + kopie - občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce, kopie rodného listu dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí
 • Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněnou žádost o přijetí + dokumenty prokazující skutečnosti uvedené v žádosti (kopie pasu/OP zákonného zástupce, kopie rodného listu přeložená do ČJ a úředně ověřená, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí

 

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a v příloze zaslat také kopii doporučujícího posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud posíláte poštou/vkládáte do poštovní schránky přiložte originály, v ostatních případech budete vyzváni o doručení originálů. O odkladu bude rozhodovat spádová škola.

 

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd:

 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v  příslušném školském obvodu základní školy.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městké části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městké části.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městké části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městké části.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Projekty