Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Profil školy

Naše ZŠ nabízí kvalitní vzdělávání jak klasickými osvědčenými, tak i moderními didaktickými metodami jako je projektové nebo skupinové vyučování s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých žáků. Do programu školního roku jsou zařazeny různé typy projektových dnů a týdnů, tematické exkurze, návštěvy vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, výjezdy k průřezovým tématům školního vzdělávacího programu, škola v přírodě, lyžařský a plavecký výcvik, výuka tanců a dopravní výchova na dopravním hřišti. Odpolední čas mohou žáci trávit ve školní družině. Na odpoledne též nabízíme širokou škálu zájmových kroužků pořádaných naší školou.
Škola pro své žáky tak zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a poskytuje mravní, pracovní, zdravotní, tělesnou a estetickou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.


Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Sluníčko" .
Žáci 7. roč. si volí druhý cizí jazyk - ruštinu, němčinu, francouzštinu, italštinu nebo španělštinu a pro cizince češtinu jako druhý cizí jazyk.
Žáci 7. - 9. roč. si dále vybírají dvouhodinový blok z nabídky volitelných předmětů.
Škola má stabilizovaný učitelský sbor, jehož učitelé se pravidelně dále vzdělávají. Od roku 1993 jsme fakultní školou PedFUK Praha.
Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog. V mnoha třídách pomáhají v rámci inkluze asistenti pedagoga. Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, speciálními pedagogickými centry (Např. Vertikála, Nautis), MŠ Litvínovská 490 a MŠ Veltruská.


Naše škola vítá žáky z celého světa. Vzdělává se u nás 17% dětí cizinců z celkového počtu žáků. Navázali jsme kontakt a výměnné pobyty s polskou základní školou v Čenstochové. Dětskou sbírkou finančně podporujeme vzdělávání indické dívky Shabeeny.


Odkud se vzalo označení naší školy - SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA?
Pro naši školu se vžil název Sluníčková díky výtvarně ztvárněnému slunci na čele a boku fasády budovy. Dovolujeme si však tvrdit, že škola je sluníčková i uvnitř, a to nejen proto, že má pěkné a moderní interiéry, ale především zde pracuje kolektiv pedagogů, jehož snahou je, aby děti chodily do školy rády a každé zažívalo okamžiky radosti z nově získaných vědomostí, dovedností a úspěchů ve výuce, sportu a v zájmové činnosti. Mottem práce všech je Rousseauovo „Výchova dětí je činností, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali."


Program péče o talentované děti a o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální pedagogické aktivity:
Škola poskytuje poradenské služby v oblasti prevence rizikových jevů, v oblasti volby povolání a školní neúspěšnosti. Aktivně vyhledává a sleduje žáky talentované a žáky s různými typy znevýhodnění. Společně s rodiči hledá nejvhodnější metody nápravy. Pro tyto žáky jsou zpracovány učiteli individuální učební plány nebo plány pedagogické podpory.
Dalšími speciálními činnostmi jsou individuální poradenství žákům a rodičům v krizových situacích a v prevenci rizikového chování

Dále pořádáme Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků, setkávání budoucích prvňáčků pod názvem Prvňáček, besedu pro rodiče budoucích prvňáčků, akci Rodiče do školních lavic, (vítáme dobrovolnickou pomoc z řad rodičů), Tradiční prodejní vánoční výstavku, vánoční koncert, různé akce a představení pro děti z mateřských školek, Květinový den, Den dětí, sběr papíru, Pasování na čtenáře a řadu dalších. Zapojili jsme se do projektu Ekoškola. Na škole též působí dětský školní parlament, který si dává za cíl být funkčním školním orgánem nápomocným vedení školy, učitelům i žákům.


Vybavenost školy

 • Vyučování probíhá jak v klasických učebnách vybavených novým, moderním nábytkem, tak v odborných nebo specializovaných pracovnách:
 • učebny pro výuku jazyků
 • čtyři počítačové pracovny připojené k internetu
 • několik učeben vybavených interaktivními tabulemi
 • velká tělocvična, malá tělocvična se zrcadlovou stěnou
 • cvičná kuchyňka
 • divadelní zkušebna
 • prostor školní družiny - celé jedno patro s hernami a relaxačním prostorem
 • učebna chemie a fyziky s laboratoří
 • učebna společenských věd
 • hudebna
 • pracovna výtvarných činností s keramickou pecí
 • školní jídelna s možností výběru ze dvou jídel
 • internetové centrum
 • sportovní areál a malé dětské hřiště pro ŠD
 • školní knihovna
 • prostorný vestibul s botníky a skříňkami
 • relaxační prostor školního atria
 • školní dílna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exkurze kroužku S POHÁDKAMI A PÍSNIČKAMI CELÝM SVĚTEM

Projekty