Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Družina

Informace ředitelství ZŠ rodičům žáků 1.stupně

Žáci a žákyně navštěvující školní družinu (ŠD) mají z bezpečnostních a provozních důvodů stanoveny odchody ze ŠD vnitřním řádem ŠD.

 

 

Informace

Obecné informamce o školní družině:

 

Školní družina:

Školní družina je součástí ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 a nachází se v areálu školy. Je určena pro žáky 1.stupně s omezenou kapacitou 30 dětí na oddělení. Maximálně využívá vlastní moderně a efektivně řešené prostory s bohatým vybavením, tělocvičnu a školní hřiště.
Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické potřeby dětí, pomáhá jim začleňavat se do kolektivu a díky cíleně promyšleným tematickým plánům rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. V neposlední řadě má také velmi důležitou roli v prevenci rizikového chování.


Dokumentace
Třídní kniha, kniha příchodů a odchodů, zápisní lístky.

Provozní doba: 

ranní družina : 6. 30 – 7. 40 (příchod nejpozději do 7. 20).

V 7.40 odvádí děti vychovatelka na vyučování.
odpolední družina: 11. 40 – 17. 00      

Po skončení vyučování odvádí kmenová vychovatelka žáky do ŠD. Z bezpečnostních důvodů odchází děti ze ŠD pouze v následující hodiny - ve 13 hod., 14 hod., 15 hod., 15. 30 hod., 16 hod., 16. 30 hod. a v 17. 00 hodin. Toto rozhodnutí se bude týkat u dětí z přípravných tříd.  Děti budou odcházet pouze na základě telefonické výzvy místním telefonem, který je monitorován kamerovým systémem. Pokud si dítě rodiče do 17,00 hod. nevyzvednou, je za každou započatou hodinu účtováno 100,- Kč.               

Odchody ze ŠD:

Odchody dětí ze ŠD platí podle zápisních lístků na zadní straně, jakoukoliv změnu odchodu je třeba oznámit předem a to písemně na lístku, kde musí být uvedeny následující body – datum, jméno dítěte, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Na telefonickou výzvu (hovor či SMS) dítě ze ŠD samotné nepustíme!

Děti mohou vyzvedávat pouze osoby uvedené na zápisním lístku, popřípadě na žádost rodičů s podpisem jiné osobě.

Žádáme rodiče, aby dodržovali uvedené časy odchodů svých dětí ze ŠD.

Platba: 

Školní družina se bude platit převodem na účet školy. Každý žák/žákyně, který/á navštěvuje školní družinu, dostane od paní vychovatelky číslo účtu, částku a variabilní symbol (konkrétní kód zapsaného dítěte v ŠD) pro platbu školní družiny. Poplatek za školní družinu je 500,- Kč/měsíčně a platí se za období září až prosinec ( 2 000,-), leden až červen ( 3 000,-).
Pokud není ŠD řádně v termínu uhrazena,je možné vyloučit vaše dítě ze ŠD.
Veškeré podklady k platbě Vám budou včas sděleny písemnou formou.


Kontakty:

Martina Djakovová (vedoucí ŠD + vychovatelka ) -  286881141, l. 121 (martina.djakovova@litvinovska500.cz)

Sylva Menclová (vychovatelka ) -  286881141, l. 121
Eva Hellerová (vychovatelka ) - 286881141, l. 121
Hana Slováková, DiS (vychovatelka) -  286881141, l. 121
Kateřina Beránková(vychovatelka ) - 286881141, l. 121
Marcela Dostálová( vychovatelka) - 286881141, l. 114
Denisa Jiroutová (vychovatelka) - 286881141, l. 108
Věra Medvecká (vychovatel) - 286881141, l. 121


Roční tematický plán školní družiny

 

VÝLET DO HISTORIE S DRÁČKEM DRUŽINÁČKEM

ZÁŘÍ: DRUŽINÁČEK NÁM VŠEM POVÍ, JAK TO MEZI LIDMI CHODÍ -  ANEB JAK   

          SE ŽILO  DŘÍVE A NYNÍ

 

 • Seznamujeme se s vnitřním řádem školní družiny + poučení o bezpečném chování a jednání při všech činnostech a akcích školní družiny.
 • Hrajeme adaptační hry a soutěže podporující rychlé začlenění nových žáků do kolektivu a posílení sebedůvěry každého jedince.
 • Vyvozujeme základní pravidla společenského soužití mezi dětmi, upevňujeme kamarádské vztahy prostřednictvím cíleně zaměřených společenských her.
 • Vyprávíme si o mezilidských vztazích v dřívějších dobách.
 • Hrajeme interaktivní hry směřující k potlačení sobeckosti a k pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství.

 

 Akce: adaptační hry a soutěže v přírodě

 

ŘÍJEN: ŘÍJEN- BAREVNÝ JE SEN, DRUŽINÁČEK LÁKÁ NÁS DO PŘÍRODY VEN

 • Chráníme přírodu a hledáme cestu k souladu mezi ní a člověkem.
 • Hravou formou vytváříme návyky a rozšiřujeme znalosti a dovednosti žáků v oblasti environmentální výchovy – převážně v oblasti třídění a recyklace odpadů a chápeme její přínos pro životní prostředí dnešní doby.
 • Seznamujeme se s rozmanitostí a barevností podzimní přírody.
 • Rozvíjíme vztah k přírodě – poznáváme přírodniny, využíváme je v k tvorbě podzimních koláží, výrobě šperků a jiných výrobků.
 • Výtvarně zpracováváme podzim očima dítěte.
 • Rozpoznáváme jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, chápeme jejich nenahraditelnost pro naše zdraví.

 

Akce:  Příroda očima malých ekologů – jednodenní eko program

 

 

LISTOPAD: CHYTRÝ ŽÁČEK DRUŽINÁČEK VŠUDE BYL A VŠECHNO VÍ, TEĎ   

                     NÁM O TOM RÁD POVÍ…

 

 • Poznáváme Prosek a seznamujeme se s jeho historií.
 • Ukazujeme si zajímavá místa ČR a pozorujeme jejich proměny v čase.
 • Navštěvujeme země našich integrovaných spolužáků, aneb jak se žilo a žije za hranicemi ČR.
 • Pracujeme s encyklopedií a odbornými publikacemi.
 • Čteme si pohádky a příběhy z různých koutů světa.
 • Dramatizace pohádky z vybrané knihy
 • Hrajeme vědomostní hry, skládáme puzzle, vyrábíme pexeso s dějepisnou tematikou.

 

Akce: Město z krabic

          Družináčkovo dějepisné pexeso

 

 

 

PROSINEC: POHÁDKOVÉ VÁNOCE JSOU TU ZASE PO ROCE

 • Vyrábíme dárky a přání na tradiční vánoční prodejní výstavku.
 • Zpíváme koledy.
 • Zdobíme třídy jednotlivých oddělení ŠD vánoční výzdobou.
 • Zdobíme Družináčkův vánoční stromeček tak, jak ho zdobili lidé v minulosti.
 • Čertovská diskotéka aneb s čerty nejsou žerty – zábavné odpoledne plné her a netradičních sportovních disciplín.
 • Lidové zvyky a tradice o Vánocích
 • Představujeme si nejznámější české pohádkáře a čteme ukázky jejich prací.

 

Akce: Vánoční besídka

          Týden plný radosti  - aktivity na přání dětí, hrajeme nejoblíbenější hry a soutěže

          

        

LEDEN: I KDYŽ MÁME VELKÉ MRAZY, CHRÁNÍME SE PŘED ÚRAZY

 • Vyrábíme dárečky pro žáky a žákyně budoucích prvních ročníků
 • Poznáváme současnou krásu naší přírody v zimních měsících a porovnáváme ji s minulostí.
 • Družináček vypráví o radostech i úskalích spojených se zimním obdobím, aneb co se v zimě může stát -  (úraz a nemoc) + prevence, tísňová telefonní čísla, zásady první pomoci.
 • Prevence úrazů – seznamujeme se s úrazy, které bývají způsobeny neznalostí a neochotou respektovat povinnosti a doporučení.
 • Hrajeme netradiční sportovní soutěže se zimní tematikou.
 • Seznamujeme se s netradičními výtvarnými technikami a aplikujeme je do dětských prací na téma zimní krajina.
 • Zpíváme písně se zimní tematikou.

 

Akce: Družináčkův netradiční sportovní den

          Zásady první pomoci

 

 

ÚNOR: LÍNÁ KŮŽE, MÁLO ZMŮŽE – NIC NEŽ SPORT JÍ NEPOMŮŽE

 • Besedujeme o sportovních disciplínách.
 • Hrajeme netradiční sportovní hry se zimní tematikou.
 • S Družináčkem si připomínáme zapomenuté začátky zimních sportů.
 • Pozorujeme vývoj historie zimních sportů od počátků do dnešní doby.
 • Vyrábíme sportovní náčiní.
 • Malujeme vlajky jednotlivých států.

 

Akce: Družináčkova výstava zimních sportů

 

BŘEZEN: DRUŽINÁČEK JE MOC RÁD, ŽE JE S KNIHOU KAMARÁD…

 • Knížka je můj kamarád - upevňujeme čtenářskou gramotnost dětí ve ŠD –prohlížíme si a čteme úryvky ze starých dětských oblíbených knihy a časopisů.
 • Představujeme si oblíbené autory dětské tvorby.
 • Seznamujeme se s oblíbenými knihami našich rodičů a prarodičů.
 • Já jsem malý spisovatel – vymýšlíme vlastní báseň.
 • Družináčkova pohádka – provádíme konkurz na herecké obsazení rolí, vyrábíme papírové loutky, dramatizace vymyšlené pohádky nebo úryvku z vybrané knihy.
 • Malujeme pohádky.
 • Hrajeme literární a vědomostní soutěže.

Akce: Družináčkova výstava oblíbených knih našich rodičů a prarodičů

          Návštěva knihovny

 

 

DUBEN: DRUŽINÁČEK DĚLÁ DOZOR, NA BEZPEČNOST DÁVÁ POZOR

 • Realizujeme tematické vycházky do okolí školy se zaměřením na bezpečnost dětí při cestě do školy a ze školy – bezpečná místa pro přecházení, vyvození zásad správného přecházení, viditelnost chodce…
 • Seznamujeme se s rozmanitostí jarní přírody + jarní výzdoba jednotlivých oddělení ŠD
 • Velikonoce – poznáváme tradice a zvyky a porovnáváme s minulostí.
 • Vyrábíme velikonoční dárky a dekorace.
 • Seznamujeme se s dopravními prostředky našich předků.
 • Hrajeme si na dopravní policisty – procvičujeme pravidla silničního provozu, poznáváme dopravní značky, známe důležitá telefonní čísla, řešíme zábavné soutěže motivované dopravní tematikou, prověřujeme dopravní znalosti.
 • Malujeme dopravní prostředky a značky.
 • Jezdíme po dopravním koberci s autíčkem na dálkové ovládání 

Akce: Vycházka do okolí školy s dopravní tematikou

          Dopravní hřiště

         

 

KVĚTEN: DRUŽINÁČEK STOLUJE A V KUCHYNI KRALUJE

 • S Družináčkem připravujeme jednoduché pokrmy našich předků.
 • Sbíráme recepty našich babiček.
 • Seznamujeme se se základními kroky správného stolování.
 • Připravujeme tabuli pro jednoduché stolování.
 • Poznáváme tradiční jídla jednotlivých zemí.
 • Prostřeno aneb my to také umíme.
 • Společně tvoříme desatero zdravého životního stylu a chápeme jeho smysl.
 • Vyrábíme výrobky a přání ke Dni matek

 

Akce: Prostřeno

 

 

ČERVEN: DRUŽINÁČKOVO LOUČENÍ SE SE ŠKOLNÍM ROKEM

 • Dětský den
 • Kudy z nudy aneb kam na prázdniny – prezentujeme oblíbená místa a vyprávíme si o tom, kam jezdívali naši rodiče a prarodiče.
 • Úklid jednotlivých tříd před odchodem na letní prázdniny.
 • Poučení o bezpečnosti v době letních prázdnin.

 

Akce:  Dětský den

           Kudy z nudy aneb kam na prázdniny

 

Poznámka: V průběhu celého školního roku 2021/2022 budou probíhat ve všech odděleních ŠD hry a činnosti, které se budou přizpůsobovat zájmu dětí a budou rozvíjet jejich osobnost (vycházky, výtvarné a pracovní činnosti, sportovní akce, práce na PC, práce se stavebnicemi, stolní hry, klidové činnosti…).

 

Z

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Projekty