Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Karanténa od 19.1. 4.A, 8.A

Karanténa od 21.1. 6.A,B, 7.C, 8.C, 9.A - ZRUŠENA

Karanténa od 21.1. 1.A+0.A, 4.A, 4.C

Škola v přírodě

Škola v přírodě pro školní rok 2019/2020 - Hrachov

 

Nová informace

Oba termíny letošní květnové školy v přírodě se ruší.

S dodavatelem jednáme o vrácení peněz.

Každoročně se naše škola zúčastňuje rekreačního ozdravného pobytu, pořádaného firmou
CK Star Line, s.r.o., v lokalitách Svor u Nového Boru a Hrachov - Svatý Jan. Pobyt probíhá zpravidla v měsíci květnu nebo červnu. Je organizován pro děti prvních až pátých ročníků.

Děti jsou ubytovány v bungalovech a čtyř až šestilůžkových chatkách, vybavených při nepříznivém počasí topením.

Jídlo se podává 5x denně, pitný režim je zajištěn po celý den. Vaří nám zde výborně, jídla je dostatek, děti si mnohou kdykoli přidat tolik, kolik sní. I mimo výdeje hlavních jídel mají k dispozici pečivo a pomazánky.

Po celou dobu pobytu je ve středisku k dispozici kvalifikovaný zdravotník.

Od večerky do budíčku zajišťuje ostrahu střediska noční hlídač, který na děti aktivně dohlíží. Kontroluje, zda mají na chatkách teplo, stará se o děti, vyskytne - li se zdravotní problém.

Dopoledne probíhá vyučování v samostatných učebnách. Pokud je hezké počasí, učíme se v přírodě.

Odpolední činnost mají na starosti vyškolení vychovatelé. Jedná se převážně o studenty vysokých škol. Jejich program je zaměřen na poznávání přírody, vycházky do okolí, hry v lese, uměleckou činnost a důraz je kladen na všestranné sportovní vyžití dětí. V areálu jsou k dispozici tři hřiště, tělocvična s ping- pongovými stoly, venkovní bazén, venkovní horolezecká stěna, lanová dráha, trampolína, skákací hrad, minigolf a střelnice. Menší děti mohou také využívat houpačky a prolézačky. Každý rok organizátor připravuje celopobytovou etapovou hru, která je provázena příběhem a ve které soutěží třídy mezi sebou. V případě nepříznivého počasí je vždy vypracována i „mokrá varianta“.

Součástí pobytu je i celodenní výlet. Třídní učitelé si mohou vybrat destinaci i program.

Večerní program je relaxační a děti si ho vždy opravdu užijí - karneval, diskotéka, volba miss, táborák…

Škola v přírodě zajišťuje nejen pobyt dětí na zdravém vzduchu, ale utužuje i kolektiv. Děti se učí samostatnosti, soběstačnosti, pomáhají si, jsou jeden druhému oporou. My, učitelé, je poznáváme v nestandardních situacích, kdy nejsou pod dohledem rodičů a vytváříme si s nimi užší pouto. Zároveň zde efektivně aplikujeme získané vědomosti z jednotlivých hodin ve škole do praxe. Děti tak mohou blíže pochopit, porozumět a propojit získanou teorii se skutečností.

 

Řád školy v přírodě

Řád školy v přírodě ukládá dětem, jak se mají na pobytu chovat. Učitelé by měli děti vhodným způsobem se základními pravidly chování na ŠvP seznámit (např. formou třídnické hodiny zařazené do rozvrhu před zahájením pobytu). O seznámení dětí s řádem švp doporučujeme učinit zápis v třídní knize. Text Řádu školy v přírodě je uveden drobným písmem, komentář pak kurzívou.


1. Řád školy v přírodě upravuje pravidla chování dětí (dále jen rekreantů) na škole v přírodě v rekreačním středisku Star Line v Hrachově, kterou pořádá základní škola spolu s firmou CK Star Line – dětské pobyty, s.r.o. Rekreanti jsou povinni tato pravidla chování respektovat. Za závažné nebo opakované porušení níže uvedených ustanovení může hlavní vychovatel spolu s vedoucím pobytu rozhodnout, že rekreanta z pobytu vyloučí, a to bez nároku na vrácení peněz uhrazených za pobyt.

2. Na pobytu se obracejí rekreanti se svými problémy v době od budíčku do přebírky dětí na svoji paní učitelku a po tuto dobu dbají výlučně jejích pokynů. V době od přebírky dětí do večerky se obracejí rekreanti se svými problémy a dotazy na svého vychovatele. Rekreanti jsou povinni v tomto denním časovém rozmezí respektovat pokyny svého vychovatele a pokyny hlavního vychovatele. Ev. výjimky z těchto pravidel budou rekreantům včas předem sděleny.

3. Rekreant je povinen respektovat denní program a denní režim, tedy zejména dodržovat časy a vykonávat činnosti těmito dokumenty stanovené.

4. Rekreant nesmí bez vědomí svého vychovatele opustit areál rekreačního střediska Star Line či místo, kde probíhá program. Pokud rekreant chce jít na marodku, do kiosku nebo do sprchy, měl by to nahlásit předem svému vychovateli. Dostane-li rekreant omluvenku, donese ji svému vychovateli (dopoledne učiteli). Omluvenky pomáhají určit, kdo za dítě zodpovídá. Pokud zdravotník dítěti uloží klid na lůžku, zodpovídá za dítě místo učitele či vychovatele. Učitelé vychovateli při předávce dětí předávají i získané omluvenky.

5. Rekreant nesmí bez souhlasu hlavního vychovatele měnit místo svého ubytování ani jakkoli zasahovat do jeho zařízení. Zásahem se rozumí též stěhování nábytku, používání dek venku – na trávě apod. Zákaz manipulace s vybavením rekr. střediska se vztahuje i na ostatní prostory areálu (např. přemísťování plastových židlí). Vychovatel i noční hlídač disponují seznamy, ve kterých je uvedeno, kde které dítě bydlí. Změna na jedné chatičce by inspirovala další zájemce. Navíc by bylo těžké některé nezbedníky vůbec najít. Byly by také problémy s bodováním pořádku i se zodpovědností za ev. škody na ubikacích. Přenášením a stěhováním věcí dochází často k poškození vybavení střediska.

6. Rekreant je povinen si udržovat pořádek na svém pokoji (srubu) a v jeho okolí. Na chodbě bungalovů se bude přezouvat a v botnících ponechávat veškeré boty určené „na ven“. Na závěr pobytu svůj pokoj (srub) zamete a zbaví místnost a její okolí veškerých odpadků. Během pobytu rekreant dodržuje pořádek i mimo svou ubikaci. Úklid je nutné vyžadovat z hygienických důvodů (kontroly příslušné hygieničky, prevence onemocnění) i kvůli snížení pravděpodobnosti ztrát věcí. Pořádek na pokojích/ srubech se denně boduje. Závěrečný úklid dětí je žádoucí.

7. Na pokojích není vhodné jíst a pít. Návštěvy na cizích pokojích (ve srubech) bez souhlasu všech zde ubytovaných přítomných dětí jsou zakázány. Jídlo a pití není na pokojích doporučeno z toho důvodu, že tam bydlí převážně menší děti, které by mohly vybavení pokoje umazat či jinak poškodit (polité matrace, drobky zašlapané do koberce atd.). Dětem doporučujeme konzumaci na chodbách či verandách. Nevyžádané návštěvy dětí působí občas hádky, výjimečně i nařčení z krádeží.

8. Rekreant je povinen dodržovat noční klid. V době nočního klidu by měl rekreant ležet ve své posteli na svém pokoji (ve svém srubu), a to po tmě, tiše a převlečený do nočního oděvu. V případě jakýchkoli problémů během noci se může rekreant obracet na nočního hlídače nebo na zdravotníka. Po večerce není možné poslouchat nahlas hudbu, hlasitě se bavit a opouštět ubikaci. Za děti je zodpovědný noční hlídač, který uvítá dodržování těchto pravidel. Hříšníci, kteří ruší noční klid, jsou každý den nahlášeni hlavnímu vychovateli, který ve spolupráci s třídním učitelem rozhodne o jejich ev. potrestání.

9. V době programu i nočního klidu není vhodné / dovoleno používat mobilní telefony. Mobilní telefony mohou děti používat v neprogramových částech dne (polední klid, osobní volno).

10. Rekreant v době konání pobytu nesmí kouřit, konzumovat alkohol ani požívat jiné omamné látky. Zakázáno je také užívání či držení nebezpečných předmětů (pyrotechnika, nože apod.). Ev. zabavené věci budou odevzdány vedoucímu pobytu.

11. Rekreant nevynáší z jídelny nádobí (zejména hrnky a kuchyňské příbory). Ve společenských místnostech a na pokojích není žádoucí žvýkat žvýkačky. Vynášené nádobí se do jídelny často nevrací a povaluje se po celém středisku. Žvýkačky děti rády lepí na nábytek či hází na zem.

12. Rekreant se chová slušně, nesmí fyzicky ani psychicky napadat či obtěžovat ostatní osoby ve středisku i mimo něj. Rekreant se nesmí bez souhlasu svého vychovatele zdržovat ve společenských místnostech, u/v bazénu, u ohniště, na hřištích, v lanovém parku, na trampolíně či na houpačkách. Ve společenských místnostech dodržuje pravidla pro přezouvání. Vychovatelé za děti zodpovídají a musí tak vědět o jejich pohybu. Všemi prostředky se snažíme zabránit fyzické i slovní šikaně dětí.

13. Rekreant dbá na bezpečnost svou i ostatních osob ve středisku (nehoupe se na zábradlí, neleze do pokoje oknem apod.). Rekreantům není povoleno samostatně manipulovat s okny (ani se závěsy). Rekreant respektuje zákaz používání elektrospotřebičů i zákaz manipulace se zásuvkami i radiátory. Rekreanti dodržují pokyny, které jsou vyvěšeny v areálu střediska na zvláštních cedulích. Dodržováním těchto pravidel se snažíme předcházet možným úrazům. Zákaz manipulace s elektrospotřebiči vychází z platných právních předpisů. Manipulace s okny může být pro menší děti nebezpečná.

14. Rekreant se chová ohleduplně k vybavení rekreačního střediska (např. nebouchá dveřmi, neskáče po posteli, neničí povlečení, pohybuje se po středisku po cestách /když může/, neplýtvá vodou atd.). Rekreant bere na vědomí, že uhradí škodu, kterou zaviněně způsobí (týká se především poškození vybavení střediska). Zaviněným způsobením škody se rozumí i opomenutí řádného nahlášení závady, která se nacházela v místě ubytování rekreanta před začátkem pobytu.

15. Provozovatel neručí za cennosti, které si děti na pobyt přivezou, pokud nejsou při příjezdu předány do jeho úschovy. Provozovatel neručí za věci, které nejsou zamčeny v učebnách nebo na ubikacích. Doporučujeme, aby si děti s sebou žádné dražší věci nebraly. K prevenci krádeží učitelé i vychovatelé zamykají dětské ubytovací prostory vždy, když jsou děti na programu či výuce. Rovněž učebny by měly být v nepřítomnosti dětí uzamčené.

 

Doporučený seznam věcí na školu v přírodě


Oblečení:
1 - 2x pyžamo
2x tílko
10x spodní prádlo
2x tepláky (tepláky+ šusťáky)
2x tričko dlouhý rukáv
4x tričko krátký rukáv
2x mikina (svetr)
1x bunda - nepromokavá
10x slabé ponožky
2x teplé ponožky
2x krátké kalhoty
2x dlouhé kalhoty (džíny, plátěné
kalhoty)
1x pokrývka hlavy (kšiltovka)
1x sluneční brýle
1x pláštěnka
1x plavky
1x šátek

Toaletní potřeby:
3x ručník (1 malý, 2 velké)
kartáček na zuby, pasta, kelímek, hřeben, mýdlo v pouzdře, žínka, 10 balíčků papírových kapesníků, pytel (hadrový) na špinavé prádlo, toaletní papír, dívky gumičky, opalovací krém

Ostatní:
malý batůžek na záda, láhev na pití, knížku na čtení, dopisní papír (adresář, známky), společenské hry (karty, pexeso,...), malá hračka,

Obuv:
​​​​​​1x bačkory (obuv na přezutí)
1x gumáky
1x sandály (plátěnky)
1x sportovní obuv
1x obuv na cestu a výlet

U autobusu

-bezinfekčnost
Léky s přesným popisem užívání + příjmení a třída - budou mít děti u sebe v taštičce
(ne v igelitce) - vyberu si je po příjezdu na ŠvP (NE U AUTOBUSU)

 

Nedávejte dětem cenné věci a žvýkačky.
Při poškození cizí věci je nutná náhrada.
Prosíme, neparkujte na místě přistavení autobusů!!!
Zkontrolujte, zda děti nemají vši a hnidy!!! Pokud je při zdravotní prohlídce objevíme, děti nebudou vpuštěny do tábora a budete si je muset odvézt ihned domů.

 

Adresa

RS Star Line Hrachov
Svatý Jan – Hrachov 45
pošta Kamýk nad Vltavou
262 63
ZŠ Litvínovská 500, tř. …

RS Star LIne
Svor 8
471 51
ZŠ Litvínovská 500, tř. … 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Projekty