Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Škola v přírodě

Škola v přírodě 2023

 

Termín: 29. 5. - 2. 6. 2023

odjezd na ŠvP z Prahy 29. 5.: přistavení autobusů v 9:00, odjezd autobusů v 9:30

příjezd ze ŠvP do Prahy 2. 6.: mezi 18:00 - 18:30

 

Místo: Rekreační středisko Hrachov 45 a 167

 

Cena: 4 650 Kč

 

Dotazy ohledně ŠvP poskytuje: Mgr. Eliška Bíglová, vedoucí výjezdu na ŠvP

email: eliska.biglova@litvinovska500.cz

 

Odkaz na areály ŠvP: www.starline.cz

 

 

Letošní školní rok většina tříd na 1. stupni vyjede na školu v přírodě do Hrachova. Děti budou ubytovány ve zděných budovách, dřevěných srubech a chatkách. Jídlo se podává 5x denně, pitný režim je zajištěn po celý den. Vaří zde výborně, jídla je dostatek, děti si mnohou kdykoli přidat tolik, kolik sní. Po celou dobu pobytu je ve středisku k dispozici kvalifikovaný zdravotník. Od večerky do budíčku zajišťuje ostrahu střediska noční hlídač, který na děti aktivně dohlíží. Kontroluje, zda mají v pokojích/na chatkách teplo, stará se o děti, vyskytne - li se zdravotní problém. Dopoledne probíhá vyučování v samostatných učebnách. Pokud je hezké počasí, učíme se v přírodě. Odpolední činnost mají na starosti vyškolení vychovatelé. Jejich program je zaměřen na poznávání přírody, vycházky do okolí, hry v lese, uměleckou činnost a důraz je kladen na všestranné sportovní vyžití dětí. V areálu jsou k dispozici hřiště, ping-pongové stoly, trampolína, minigolf, houpačky, prolézačky apod. Každý rok organizátor připravuje celopobytovou etapovou hru, která je provázena příběhem a ve které soutěží třídy mezi sebou. V případě nepříznivého počasí je vždy vypracována i „mokrá varianta“.  Večerní program je relaxační a děti si ho vždy opravdu užijí - diskotéka, promítání filmu apod. Škola v přírodě zajišťuje nejen pobyt dětí na zdravém vzduchu, ale utužuje i kolektiv. Děti se učí samostatnosti, soběstačnosti, pomáhají si, jsou jeden druhému oporou. My, učitelé, je poznáváme v nestandardních situacích, kdy nejsou pod dohledem rodičů a vytváříme si s nimi užší pouto.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Řád školy v přírodě

Řád školy v přírodě ukládá dětem, jak se mají na pobytu chovat. 

 

1. Řád školy v přírodě upravuje pravidla chování dětí (dále jen rekreantů) na škole v přírodě v rekreačním středisku Star Line ve Svoru, kterou pořádá základní škola spolu s firmou Cestovní kancelář Star Line, s.r.o. Rekreanti jsou povinni tato pravidla chování respektovat. Za závažné nebo opakované porušení níže uvedených ustanovení může hlavní vychovatel spolu s vedoucím pobytu rozhodnout, že rekreanta z pobytu vyloučí, a to bez nároku na vrácení peněz uhrazených za pobyt.

2. Na pobytu se obracejí rekreanti se svými problémy v době od budíčku do přebírky dětí na svoji paní učitelku a po tuto dobu dbají výlučně jejích pokynů. V době od přebírky dětí do večerky se obracejí rekreanti se svými problémy a dotazy na svého vychovatele. Rekreanti jsou povinni v tomto denním časovém rozmezí respektovat pokyny svého vychovatele a pokyny hlavního vychovatele. Ev. výjimky z těchto pravidel budou rekreantům včas předem sděleny.

3. Rekreant je povinen respektovat denní program a denní režim, tedy zejména dodržovat časy a vykonávat činnosti těmito dokumenty stanovené.

4. Rekreant nesmí bez vědomí svého vychovatele opustit areál rekreačního střediska Star Line či místo, kde probíhá program. Pokud rekreant chce jít na marodku, do kiosku nebo do sprchy, měl by to nahlásit předem svému vychovateli. Dostane-li rekreant omluvenku, donese ji svému vychovateli (dopoledne učiteli). Omluvenky pomáhají určit, kdo za dítě zodpovídá. Pokud zdravotník dítěti uloží klid na lůžku, zodpovídá za dítě místo učitele či vychovatele. Učitelé vychovateli při předávce dětí předávají i získané omluvenky.

5. Rekreant nesmí bez souhlasu hlavního vychovatele měnit místo svého ubytování ani jakkoli zasahovat do jeho zařízení. Zásahem se rozumí též stěhování nábytku, používání dek venku – na trávě apod. Zákaz manipulace s vybavením rekr. střediska se vztahuje i na ostatní prostory areálu (např. přemísťování plastových židlí). Vychovatel i noční hlídač disponují seznamy, ve kterých je uvedeno, kde které dítě bydlí. Změna na jedné chatičce by inspirovala další zájemce. Navíc by bylo těžké některé nezbedníky vůbec najít. Byly by také problémy s bodováním pořádku i se zodpovědností za ev. škody na pokojích a chatkách. Přenášením a stěhováním věcí dochází často k poškození vybavení střediska.

6. Rekreant je povinen si udržovat pořádek na svém pokoji (chatce) a v jeho okolí. Na chodbě bungalovů se bude přezouvat a v botnících ponechávat veškeré boty určené „na ven“. Na závěr pobytu svůj pokoj (chatku) zamete a zbaví místnost a její okolí veškerých odpadků. Během pobytu rekreant dodržuje pořádek i mimo místo svého ubytování. Úklid je nutné vyžadovat z hygienických důvodů (kontroly příslušné hygieničky, prevence onemocnění) i kvůli snížení pravděpodobnosti ztrát věcí. Pořádek na pokojích / chatkách se denně boduje. Závěrečný úklid dětí je žádoucí.

7. Na pokojích není vhodné jíst a pít. Návštěvy na cizích pokojích (na chatkách) bez souhlasu všech zde ubytovaných přítomných dětí jsou zakázány. Jídlo a pití není na pokojích doporučeno z toho důvodu, že tam bydlí převážně menší děti, které by mohly vybavení pokoje umazat či jinak poškodit (polité matrace, drobky zašlapané do koberce atd.). Dětem doporučujeme konzumaci na chodbách či verandách. Nevyžádané návštěvy dětí působí občas hádky, výjimečně i nařčení z krádeží.

8. Rekreant je povinen dodržovat noční klid. V době nočního klidu by měl rekreant ležet ve své posteli na svém pokoji (ve své chatce), a to po tmě, tiše a převlečený do nočního oděvu. V případě jakýchkoli problémů během noci se může rekreant obracet na nočního hlídače nebo na zdravotníka. Po večerce není možné poslouchat nahlas hudbu, hlasitě se bavit a opouštět svůj pokoj nebo chatku. Za děti je zodpovědný noční hlídač, který uvítá dodržování těchto pravidel. Hříšníci, kteří ruší noční klid, jsou každý den nahlášeni hlavnímu vychovateli, který ve spolupráci s třídním učitelem rozhodne o jejich ev. potrestání.

9. V době programu i nočního klidu není dovoleno používat mobilní telefony. Mobilní telefony mohou děti používat v neprogramových částech dne (polední klid, osobní volno).

10. Rekreant v době konání pobytu nesmí kouřit, konzumovat alkohol ani požívat jiné omamné látky. Zakázáno je také užívání či držení nebezpečných předmětů (pyrotechnika, nože apod.). Ev. zabavené věci budou odevzdány vedoucímu pobytu.

11. Rekreant nevynáší z jídelny nádobí (zejména hrnky a kuchyňské příbory). Ve společenských místnostech a na pokojích není žádoucí žvýkat žvýkačky. Vynášené nádobí se do jídelny často nevrací a povaluje se po celém středisku. Žvýkačky děti rády lepí na nábytek či hází na zem.

12. Rekreant se chová slušně, nesmí fyzicky ani psychicky napadat či obtěžovat ostatní osoby ve středisku i mimo něj. Rekreant se nesmí bez souhlasu svého vychovatele zdržovat ve společenských místnostech, u/v bazénu, u ohniště, na hřištích, u horolezecké stěny, na trampolínách nebo na houpačkách. Ve společenských místnostech dodržuje pravidla pro přezouvání. Vychovatelé za děti zodpovídají a musí tak vědět o jejich pohybu. Všemi prostředky se snažíme zabránit fyzické i slovní šikaně dětí.

13. Rekreant dbá na bezpečnost svou i ostatních osob ve středisku (nehoupe se na zábradlí, neleze do pokoje oknem apod.). Rekreantům není povoleno samostatně manipulovat s okny (ani se závěsy). Rekreant respektuje zákaz používání elektrospotřebičů i zákaz manipulace se zásuvkami i radiátory. Rekreanti dodržují pokyny, které jsou vyvěšeny v areálu střediska na zvláštních cedulích. Dodržováním těchto pravidel se snažíme předcházet možným úrazům. Zákaz manipulace s elektrospotřebiči vychází z platných právních předpisů. Manipulace s okny může být pro menší děti nebezpečná.

14. Rekreant se chová ohleduplně k vybavení rekreačního střediska (např. nebouchá dveřmi, neskáče po posteli, neničí povlečení, pohybuje se po středisku po cestách /když může/, neplýtvá vodou atd.). Rekreant bere na vědomí, že uhradí škodu, kterou zaviněně způsobí (týká se především poškození vybavení střediska). Zaviněným způsobením škody se rozumí i opomenutí řádného nahlášení závady, která se nacházela v místě ubytování rekreanta před začátkem pobytu.

15. Provozovatel neručí za cennosti, které si děti na pobyt přivezou, pokud nejsou při příjezdu předány do jeho úschovy. Provozovatel neručí za věci, které nejsou zamčeny v učebnách nebo na ubikacích. Doporučujeme, aby si děti s sebou žádné dražší věci nebraly. K prevenci krádeží učitelé i vychovatelé zamykají dětské ubytovací prostory vždy, když jsou děti na programu či výuce. Rovněž učebny by měly být v nepřítomnosti dětí uzamčené.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Akce 1.C a 2.A - čarodějnický pátek

Projekty