Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Prezentace - Základní informace k zápisům do 1. ročníku školní rok 2024/2025 Typ: PPTX dokument, Velikost: 38.77 MB

Prezentace v PDF - Základní informace k zápisům do 1. ročníku školní rok 2024/2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.57 MB

Zápis do 1. tříd - ČR + cizinci

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY - šk. rok 2024/2025

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd proběhne prezenčně ve dnech 10. a 11. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hod. v hlavní budově školy.

 

HLAVNÍ ZÁSADY PŘED SAMOTNÝM ZÁPISEM:

  1. ve dnech 1. – 9. dubna 2024 je třeba podat online žádost o přidělení Formuláře pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ. Odkaz na formulář se nachází níže.
  2. taktéž bude od 1. – 9. dubna 2024 spuštěn rezervační systém – objednání se na konkrétní den a čas prezenčního zápisu. Odkaz na rezervaci se nachází níže. Prosíme, žáky s odkladem povinné školní docházky, registrujte na den 11.4.2024.
  3. Po vyplnění žádosti obdržíte na Vámi zadaný e-mail „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“. Formulář bude mít registrační číslo, které si uložte, neboť výsledky zápisu budou zveřejněny s registračními čísly. Formulář vyplňte, vytiskněte a přineste s sebou k prezenčnímu zápisu.
  4. Stejný formulář je připraven i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což uvedete v kolonce tohoto formuláře s názvem „Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy“ – napíšete ANO.
  5. Stejně budete postupovat v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě – výslovně to uvedete ve formuláři žádosti – napíšete ANO.

 

ZDE – ODKAZ NA FORMULÁŘ – k získání žádosti o zápis do 1. třídy.

(funkční bude ve dnech 1. – 9.4.2024)

 

ZDE – ODKAZ NA REZERVAČNÍ SYSTÉM – objednání se na konkrétní den a čas zápisu. (funkční bude ve dnech 1. – 9.4.2024)

 

V době prezenčního zápisu ve dnech 10. a 11. dubna 2024 je třeba přijít alespoň 10 minut před zarezervovaným časem s dítětem.

 

S sebou k zápisu si přinesete:

  • Vytištěný a vyplněný formulář žádosti o přijetí, rodný list dítěte, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce, ev. další dokumenty nutné či potřebné k přijetí. Zákonný zástupce musí prokázat trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (škola si následně znovu ověřuje ve spolupráci se zřizovatelem – výpisem z matriky).
  • Cizí státní příslušníci dodají vytištěný a vyplněný formulář žádosti o přijetí, dokumenty prokazující skutečnosti uvedené v žádosti (pas/ OP zákonného zástupce, rodný list přeložený do ČJ a úředně ověřený, adresa bydliště v ČR), případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí.

Pokud budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti, a kromě dokumentů výše zmíněných donést ještě originál doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP/SPC) a doporučení odborného lékaře (např. praktického lékaře pro děti a dorost) či klinického psychologa. O odkladu rozhoduje spádová škola.

 

Kurz „Prvňáček“ pro přijaté žáky

Dvě tematická setkání s přijatými předškoláky proběhne v termínech  22.5.2024 od 15:15 do 16:15 a 3.6.2024 od 15.15 do 16.15 (náhrada za zrušený termín 15.5.). Přihlášku a podrobnosti naleznete ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 134.87 kB. Vytištěnou a vyplněnou přihlášku s předběžným zájmem přineste, prosím, k zápisu.

Platbu 100,- Kč s sebou přineste na první schůzku 22.5.2024 v 15:05 hod.

 

DALŠÍ informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které k 31.8.2024 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018).
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
  • pro děti, které z důvodu odkladu chodí do přípravné třídy.

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“, podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete ZDE. Taktéž Vám může být nápomocna nově vytvořená aplikace: https://www.spadovostpraha.cz/

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné, je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Odklad povinné školní docházky

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Je možné žádat o zápis dítěte mladšího 6ti let?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, jenž k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Přípravná třída

Pomůže dětem vyrovnat jejich vývoj a připravit se na nástup do 1. ročníku. Hlavní předností je nízký počet žáků ve třídě (max. 15) umožňující individuální přístup pedagoga, a tím intenzivnější přípravu na povinnou školní docházku.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy. Přípravná třída je především pro žáky s odkladem povinné školní docházky.

Kritéria přijímání do přípravné třídy jsou totožná s kritérii pro přijímání do 1. tříd – viz níže.

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd naleznete ZDE. Typ: PDF dokument, Velikost: 57.34 kB

 

Nahlížení do spisu

V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme na možnost účastníků řízení před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého dítěte. Nahlédnout do spisu můžete: 23.4.2024 od 11:00 do 12:00.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny 3.5.2024 v záložce AKTUALITY.

 

 

V Praze dne 4.3.2024

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

U nás to žije

Náhodná fotogalerie

II.st. - Exkurzní a projektové dny

Projekty