Vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných

 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků nadaných upravuje:

  • novela Školského zákona č. 82/2015 Sb.
  • vyhláška č. 27/2016 Sb., vyhláška č. 270/2017Sb.

 

 

Ruší se: zdrav. postižení, zdrav.znevýhodnění, sociální znevýhodnění

 

Nově se zavádí: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ (PO)

Žáci se SVP mají právo na bezplatné poskytování PO.

PO se dělí do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti:

 

PO 1. stupně: uplatňuje škola i bez doporučení PPP/SPC

Škola vytvoří plán pedagogické podpory (PLPP) a nejpozději do 3 měsíců vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplňování stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci PPP/SPC.

 

PO 2. - 5. stupně: uplatňuje škola s doporučením PPP/SPC

Škola vytvoří individuálně vzdělávací plán (IVP) na základě doporučení PPP nebo SPC a žádosti zákonného zástupce žáka. Škola sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP.