Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2018/19

stránka se upravuje

viz kalendář akcí

 

a) Přijímání ke studiu na střední škole:

Žáci pátého ročníku, kteří v daném školním roce tento ročník úspěšně ukončí, se mohou přihlásit ke studiu:

- do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře – obor tanec (obor se vzděláváním s talentovou zkouškou),
- do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia.

 

Žáci sedmého ročníku, kteří v daném školním roce tento ročník úspěšně ukončí, se mohou přihlásit ke studiu:

- do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia.

 

Žáci, kteří splnili povinnou školní docházku, většinou žáci 9. ročníku, se mohou přihlásit:


- do oborů vzdělávání středních škol s talentovou zkouškou a ke vzdělávání na konzervatoři
- na ostatní typy středních škol.

 

 

 

b) Přihlášky na SŠ (1. kolo) – postup a podání

 

Informační schůzka

pro rodiče žáků hlásících se na SŠ

 • pro 5. a 7. ročník - 25. 1. 2018 v 15:00 hodin
 • pro 9. ročník - 25. 1. 2018 v 15:30 hodin

 

Žák si smí podat v 1. kole až 2 přihlášky (nový typ) na státní nebo soukromou školu

Žák, který se hlásí ke vzdělávání na obor, v němž je jakou součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, může současně podat i přihlášku do prvního ročníku vzdělávání na střední škole

 

 
Vyplnění přihlášky

Každý žák obdrží 1 ks formuláře – přihlášky - od výchovné poradkyně (na konzervatoře v říjnu, na SŠ v lednu)

 

 Přední strana tiskopisu:

 •  Vyplní žák nebo zákonný zástupce hůlkovým písmem (nebo na stroji, počítači)
 • Nezapomenout se podepsat (žák i zákonný zástupce - rodiče)
 • Stupeň podpůrných opatření (pouze u žáků, kteří mají doporučení z PPP nebo SPC)
 • Potvrzení lékaře – informujte se v příslušné škole, zda lékařské potvrzení vyžaduje (nemusí být u G, OA, musí být u všech SOU, i čtyřletých a u všech SPŠ)
 • Termín školní přijímací zkoušky – VYPLNIT, pokud SŠ vypsala
 • Termín jednotné zkoušky - NEVYPISUJE SE (dáno pořadím škol)

  Zadní strana tiskopisu:

 • IZO školy: 045 243 590
 • Ročník (slovně):
pro žáky z 5. třídy čtvrtý, pátý
pro žáky ze 7. třídy šestý šestý, sedmý
pro žáky z 9. třídy osmý, devátý
 • Chování a prospěch uchazeče školy (známky) – NEVYPLŇOVAT (vyplní třídní učitel)
 • Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče - NEVYPLŇOVAT (vyplní třídní učitel na základě podkladu od zákonných zástupců)

   

Odevzdání přihlášek

  1 - 2 vyplněné přihlášky

Na obory s talentovou zkouškou

(kód oboru začíná - 82)

do 5.11.2017 třídnímu učiteli

 K dennímu studiu na středních školách do 1.2.2018 třídnímu učiteli

 

  

Žák ke každé přihlášce při odevzdání na SŠ případně přiloží :


- Doporučení pedagogicko-psychologické poradny
- Doporučení speciálně pedagogického centra
- Informace o dítěti, které mají být učitelem zapsány do kolonky schopnosti a dovednosti žáka

 

Nahoru

 

c) Průběh přijímacího řízení

 

 

Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek

Střední školy vyžadující složení přijímací zkoušky jsou povinny vyhlásit termín konání přijímacích zkoušek nejpozději

do 31. 10. 2017

pro obory s talentovou zkouškou

do 31. 1. 2018

pro obory k dennímu studiu

Podání přihlášek

Přihlášku je nově nutné podat přímo u ředitele střední školy, na kterou se žák hlásí

do 30. 11. 2017

pro obory s talentovou zkouškou

(kód oboru začíná 82)

do 1. 3. 2018

k dennímu studiu

 

Termíny konání 1. kola v přijímacím řízení

2. 1. – 15. 1. 2018

pro obory s talentovou zkouškou


15. 1. – 31. 1. 2018

pro konzervatoře

12. – 28. 4. 2018

pro obory s maturitní zkouškou

*********************************

Přijímací řízení na SŠ - jednotné zkoušky

(jedná se pouze o maturitní obory: K, M, L/0, přijímací zkouška z Čj a M)

12.4.  a 16.4. 2018

1.a 2.řádný termín pro čtyřleté studium

13.4. a 17.4. 2018

1.a 2.řádný termín pro šestileté a osmileté studium

10.5. a 11.5. 2018

1.a 2. náhradní termín přo všechny typy studia

*********************************

22. – 30. 4. 2018

pro obory bez maturitní zkoušky

 

 

Změny v přijímacím řízení

- Uchazeč může pro 1. kolo přijímacích zkoušek nově podat až dvě přihlášky

- Ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací řízení, ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí

- Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

- Do 10 prac. dnů po zveřejnění přijetí odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ.
 

 

Odvolání

- Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

- Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené.

 

Nahoru

 

 

d) Další kola přijímacího řízení

 

 • Další kola přijímacího řízení může ředitel SŠ vyhlásit po ukončení 1. kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (do konce srpna)
 • Počet přihlášek není omezen (na tato kola přijímacího řízení)
 • Počet volných míst ředitel SŠ bezprostředně nahlásí příslušnému krajskému úřadu

- Termíny mohou být vyhlášeny až po ukončení 1. kola
- Ředitel SŠ informuje uchazeče školy

- na svých webových stránkách
- zdrojem informací o volných místech a dalších kolech jsou stránky krajských úřadů (v Praze stránky Magistrátu hlavního města Prahy) – www.urady.cz

 • Nepřijatí uchazeči z 1. kola mohou podat přihlášky na tolik středních škol, pro kolik se rozhodnou

- Tiskopis přihlášky vydá uchazeči ředitel příslušné SŠ
- Přihlášku podá přímo ředitel SŠ

 • Dalších kol se mohou zúčastnit všichni uchazeči, kteří nebyli přijati v předchozím kole, a kteří podali přihlášku na danou střední školu včetně uchazečů žádajících o přijetí do víceletých středních škol

 

 

Nahoru

 

 

e) Kódové označení kategorie dosaženého vzdělání podle KKOV


(písmenko uváděné v kódech oborů, např. 63-41-M)

 

Stačí mi střední vzdělání bez maturity a vyučení

C Praktická škola • Jedno a dvouleté programy pro žáky se zdravotním postižením - se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi nezískají výuční list.
J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu • Jde o střední odborné vzdělání, které není ukončeno maturitou.
• Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, absolventi získají vysvědčení, doba studia je dva roky.
 

Chci se vyučit

E Nižší střední odborné vzdělání • Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání.
• Absolventi získají výuční list, doba přípravy je obvykle tři roky, u několika málo oborů dva roky, po absolvování nelze přímo pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky.
E/0 – vzdělávání v programech určených především pro žáky se zdravotním postižením - se speciálními vzdělávacími potřebami,
E/5 – vzdělávání ve dvouletých učebních oborech určených k přípravě pro méně náročná dělnická povolání.
 
H Střední odborné vzdělání s výučním listem • Jde o klasické vyučení v učebních oborech středních odborných učilišť, doba přípravy je obvykle tři roky, vyjímečně dva roky (H5).
• Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je možno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity.
 
  Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem • Studium umožňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době výuční list. Délka studia je 1 až 1,5 roku v denní formě.

Chci získat maturitu

L/0 Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) • Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, v jeho průběhu se žáci vyučí, (maturitní obory SOU), délka studia v denní formě je 4 roky, připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce.
• Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.
 
M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) • Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou bez vyučení (maturitní obory SOŠ), délka studia v denní formě je 4 roky, příprava má profesní charakter.
• Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.
 
K Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu

• Příprava má všeobecný neprofesní charakter, absolventi získají maturitní vysvědčení, je možno pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.

K/4 - čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy

K/6 - šestiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 7. ročníku základní školy

K/8 - osmiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 5. ročníku základní školy

 

  Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou • Studium umožňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělání. Délka studia je 1 až 2 roky v denní formě.
L/5 Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů • Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, je určeno pro vyučené ve tříletých učebních oborech SOU, je určena návaznost mezi oborem vyučení a možností vstoupit do nástavbového oboru.
• Studium trvá v denní formě dva roky, absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.
 

Chci na konzervatoř

N(M) Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři • Osmiletá příprava po 5. ročníku základní školy (taneční), šestiletá po splnění povinné školní docházky.
• Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, označení je "diplomovaný specialista" (DiS).
• Vzdělávání lze ukončit i maturitní zkouškou, po 4. ročníku, v oboru tanec po 8. ročníku.
 
 

 

 

  Nahoru