Výchovné poradenství

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Jitka Berková

Telefon

286 881 141
286 881 524 /linka 108

E-mail

jitka.berkova@litvinovska.casablanca.cz

Konzultační hodiny

čtvrtek 15-16 hodin

po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

 

 

Aktuálně:

NEVYDANÉ ZÁPISOVÉ LÍSTKY - zákon. zástupce emailem kontaktuje výchovnou poradkyni 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 2018/2019

informace jsou průběžně aktualizovány - stránka se upravuje

Přijímací řízení - s talentovými zkouškami:

do 31.10. Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek na SŠ (u talent. zkoušky)

do 31.10. Odevzdat vyplněnou přihlášku TU (u talent. zkoušky)

do 30.11. Podat přihlášku řediteli SŠ (u talent. zkoušky)

do 30.11. Vydání zápisového lístku zákon. zástupci (u talent. zkoušky)

od 2. 1. do 15. 1.  Přijímací řízení na SŠ (u talent. zkoušky)

do 20.1. Vyhlášení výsledků talentové zkoušky

od 2.1. do 15.2. Přijímací řízení na SŠ (GSP)

do 20.2. Vyhlášení výsledů žalentové zkoušky

od 15.1. do 31.1. Přijímací řízení na SŠ (konzervatoře)

 

 

Přijímací řízení  - bez talentových zkoušek :

 • 14.1. Info na třídních schůzkách TU předá informace od výchovné poradkyně
 • 24.1.  Info schůzka výchovné poradkyně s rodiči k volbě povolání a SŠ

v případě nejasností z třídních schůzek (5.a 7. ročníků v 15:00, 9. ročníků v 15:30)

 • do 31.1. Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem SŠ
 • do 4.2. Odevzdat vyplněnou přihlášku TU (nutno odevzdat včas - pololetní a jarní prázdniny a dále někteří se účastní LVK)

 

*********************************

Formulář přihlášky

 • může poskytnout střední škola
 • v elektronické podobě si můžete přihlášku zdarma stáhnout na webu školy MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • povinnost ZŠ vydat žákům přihlášky nebyla stanovena

Postup při vyplňování přihlášky:


Vyplnit přihlášku hůlkovým písmem (nebo na počítači), nepoužívat gumovací nebo zmizíkovací pero!!!
1. Vyplnit obě strany jedné přihlášky, nepodepisovat!
2. Oboustranně okopírovat!
3. Podepsat obě přihlášky (originál i kopii)
4. Odevzdat oba formuláře TU do 1.2.


Lze také vyplnit 2 přihlášky totožně


Přední strana:
• Název a adresa školy, kód a název oboru


Na přihlášce žák uvede až dvě školy.Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné!
Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem.
Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku.
O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne žák uplatněním svého zápisového lístku.

• Státní občanství (ČR)
• Stupeň podpůrných opatření (pouze u žáků, kteří mají doporučení z PPP nebo SPC)
• Zkrácené studium (škrtněte ANO)
Jednotná zkouška (vyplňuje pouze žák, který se přihlásil na gymnázium se sportovní přípravou, tzn. nevyplňovat)
Termín školní přijímací zkoušky (VYPLNIT, pokud škola vypisuje)
• Podpis žáka i zákonného zástupce! Nově – datum narození zák. zástupce
• Potvrzení lékaře – informujte se v příslušné škole


Zadní strana:


• IZO školy: 045 243 590 (tj. IZO ZŠ Litvínovské 500)
• ročník slovně:pro 5. třídy – čtvrtý, pátý, pro 7. třídy – šestý, sedmý, pro 9. třídy – osmý, devátý
• chování a prospěch – 5. a 7. nevyplňovat, 9. ročník dle pokynů TU
• schopnosti, vědomosti … - nevyplňovat, (vyplní TU, v případě zájmu napište na zvláštní list papíru)
 

*********************************

 • nejpozději do 1.3. Odevzdání  přihlášky do 1.kola přijímacího řízení řediteli SŠ
 • Vydání zápisového lístku zákon. zástupci - (občanský průkaz s sebou!!! - 2. patro, kabinet výchovné poradkyně)

 

Čt 7.3. - 15:00 - 15:45

Čt 14.3. - 7:15 - 7:45

Čt 14.3. - 15:00 - 15:45

**********************

Státní přijímací zkoušky na SŠ - CERMAT (tzv. JEDNOTNÁ ZKOUŠKA)

(jedná se pouze o maturitní obory: K, M, L/0, přijímací zkouška z Čj  a M)

žák obdrží pozvánku 14 dnů před konámím zkoušky, u náhradního termínu 7 dnů

 • Pro čtyřleté obory - 12.4. (1. termín), 15.4. (2. termín)
 • Pro šes. a osm. obory - 16. 4. (1. termín), 17.4. (2. termín)
 •  28.4.  Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazečů ředitelům SŠ
 • do 2 pracovních dnů ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů
 • NÁHRADNÍ termín pro všechny obory - 13.5. (1. termín), 14.5. (2.termín)

*********************************

 • 12. - 28. 4. Přijímací řízení na SŠ pro maturitní obory (jednotná zkouška, dále může být i školní přijímací zkouška)
 • 22. – 30. 4. Přijímací řízení na SŠ pro obory s výučním listem
 • od 22.4. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení (i u SŠ bez přijímacích zkoušek)

*********************************

Ředitel SŠ:

 • přijaté žáky - zveřejní
 • nepřijatým žákům - odešle rozhodnutí o nepřijetí

Do 10 prac. dnů po zveřejnění přijetí odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ. (Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jedou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek, kde byl přijat na základě odvolání.

Do 3 prac. dnů od doručení nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí řediteli SŠ.

*********************************

Nepřijatý žák:

 • podá odvolání
 • podá  přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení
*********************************

Voná místa na SŠ pro 2. kolo přijímacího řízení najdete na:

http://skoly.praha-mesto.cz/

horní záložka – Pro veřejnost

postranní záložka- Přijímací řízení – Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách

na konci stránky – Přehled volných míst na školách zřizovaných hlavním městem Prahou a MŠMT

po 1. kole přijímacího řízení
 

Akce:

27.9. Profi vyšetření v PPP pro přihlášené žáky

18.10. IPS

22.- 24.11. Schola Pragensis (možnosti a nabídky SŠ)

Prezentace SŠ v 9. ročníku:

1.11. OA s.r.o. - P9, Satalice - 13:05

25.10.


 • The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. - 12:10 (přítomna i Mgr. Švejdová)
 • SŠ gastr. a hotelová s.r.o. - P4, Braník - 13:05

      

15.11. SSŠ Výpočetní techniky - P9, Litvínoská 600

 • 10:55 pro 9.A
 • 13:05 pro 9.B

 

29.11. Gymnázium U Libeňského zámku

12.12.  Gastroden, SOU Čakovice, 8-11:40 v Čakovicích

13.12. Gymnázium Litoměřická - 13:05

SOŠ služeb - Kavčí Hory

Školení:

10.9. Legislativa v PPP

20.11. Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků

28.11. Novinky v PPP

14.12. Dodržování autorských práv při výuce

Konzultace vyučujících s dr. Frývaldskou:

13.9.

11.10.

1.11.

22.11.

13.12

24.1.

14.2.

14.3.

4.4. (3.4. a 4.4. - zápis do 1.tříd)

23.5.

13.6.

***************

Konzultace vyučujících s dr. Frývaldskou ve šk. roce 2019/20:

12.9.

10.10.

15.10. Profi vyšetření v PPP pro přihlášené žáky

7.11.

5.12