Bc. Soňa Blodigová

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Nezapomínáme ani na anglický jazyk :

skupina Ivanky Švejdové se podívá na stránky učitele Mgr.I.Švejdová 

Milé děti,

v příštích dnech nás čeká distanční výuka. Na hodiny angličtiny vám zadám

učivo a vypracovat úkoly, které si zkontrolujeme až po návratu do školy.

Přeji hodně zdraví vám i rodičům.

Posloucháme a pracujeme on line, učíme se zadaná slovíčka a opakujeme:

 Nahrávky z pracovního sešitu  YOUR SPACE 1 str.5-8 jsou zveřejněny on line:

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5400

 

úterý 20.10.2020

Zkontroluj si věty, buď pečlivý !!!!!

1) Je mi 18.let. I am eighteen yaers old.

2) Má oblíbená barva je černá. My favourite colour is black.

3) Mám ráda zmrzlinu. I like ice-cream.

4) Nemá rád kávu. (POZOR!!!! ZDE JE 3.OSOBA, Č.J.) He doesn´t like coffee.

5) Měsíc je žlutý. The Moon is yellow.

6) Mám 2 psy. I have two dogs.

7) Je 9:30h ráno. It´s half past nine a.m.

8) Jak se máš? How are you ?

9) Dnes je středa. (POZOR!!!dny v týdnu píšeme s velkým počátečním písmenem) Today is Wednesday.

10) Nejsem ve škole, jsem doma. I am not at school, I am at home.

 

PRŮBĚŽNĚ opakuj slovíčka v pracovním sešitě str. 81/ Welcome A, nauč se je správně vyslovovat, číst i psát, už jsme v 5.třídě, je tedy potřeba nejen znát slovíčka, ale i je správně napsat !!! 

středa 21.10.2020

open your book, page 10 (otevři si knihu na straně 10)

- opakujeme čas - TELLING THE TIME - nahlas si přečti a uvědom si, jak vyjadřujeme čas

- doplň do učebnice (můžeš, je tvá) cvičení 1 COMPLETE THE TIMES - poté do sešitu přepiš tyto věty anglicky a česky

- open your activity book = pracovní sešit, page 7 / 5 and complete the words (jestli si nevíš rady, podívej se na str.81 - dictiony WELCOME C

čtvrtek 22.10.2020

open your book, page 12 - welcome C - 1. CLASSROOM ENGLISH

- zde máš doplnit čísla ke slovíčkům věcí ve škole (čti si to nahlas)

str.12/3 - doplň písmena, čti věty nahlas

napiš do sešitu Š všech 8 vět anglicky a přelož je, tzn. 1. Open your book. = Otevři knihu.

                                                                                      8. Put up your hand.= Přihlaš se.

- můžeš psát do knihy, je tvoje...

- pracovní sešit str. 8 - opakuj si dny v týdnu a měsíce v roce

 

 

....................................................................................................................................................

TOTO BYL ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

moje skupina Aj4

Týden 16.6.-28.6.

activity book str.62-64 - závěrečné opakování - vše najdeš v knize či sešitu, pracuj s ním :-)

(vypracuj a pošli na mail : sona.blodigova@seznam.cz do 28.6.)

týden 9.6.-15.6.

 Přelož do sešitu tyto věty :

1) V pondělí máme angličtinu a matematiku.
2) V úterý nemáme češtinu.
3) Ve středu odpoledne hraji na piano.
4) Ve čtvrtek dopoledne chodím k babičce.
5) V pátek máme pizzu.
6) V sobotu píši domácí úkol.
7) V neděli se dívám na televizi na pohádky.

8) Je 7:45 hodin ráno.

9) Kolik je hodin?

10) Do školy chodím v 7:35h.

11) Je 12:15h.

12) Je 5:30h.

13) Je 9:00h večer.

       Klidně se podívej do učebnice či sešitu, máme to tam všechno zapsané....věty ofoť a pošli do 15.6.2020 na můj mail : sona.blodigova@seznam.cz, kdo chodí do školy, může mi je přinést do školy :-) !!!!!!

týden 3.6.-10.6.

HOLIDAYS

PRACUJEME S PS - ACTIVITY BOOK lekce HOLIDAYS - čteme, mluvíme a píšeme
Na str. 58 obrázky z prázdnin a texty, které máme k tomu přiřadit.
na str. 59 - nahoře pohlednice z prázdnin - čteme nahlas
Na dalších stranách 60-61 jsou další pohlednice a obrázky, kde děti píší z prázdnin - čteme nahlas

Pojďme si to také zkusit - na straně 59 dole je prázdná, předepsaná pohlednice.
Představme si, že jsme již na prázdninách a chceme někomu poslat hezký pozdrav a napíšete co děláme
> CO NAPÍŠEME? Používáme PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHVÝ 

Týden 26.5.-2.6.2020


V pracovním sešitu na str. 56-57 máme opakování slovíček a vět.
U cvičení 4 nebudeme dělat čáry - pak se v tom nedá orientovat - ale napíšete k větám vpravo čísla - obě věty, které k sobě patří budou tedy mít stejná čísla - ofotit a poslat na mail sona.blodigova@seznam.cz
 

Týden 18.5. - 22.5.

V učebnici (pupil´s book) si přečtěte nahlas a přeložte stranu 58
Na straně 59 napište do sešitu věty o třech ostatních obrázcích - podle vzoru o Londýně:

Vzor :LONDON
I am sitting on the bus in London.
Helen is visiting a museum in London.
We are shopping.

Pokračuj : on the beach - na pláži
in the country – v přírodě
in my room – v mém pokoji

Vymysli si jména, kdo to právě dělá…Procvičuješ tím čas přítomný průběhový – děláš to právě teď !!!!

Zapiš si do sešitu a přelož věty učebnice str.59 dole v rámečku 

DÚ : vymysli a zapiš 3 věty, co právě děláš ty a co dělá tvá maminka
(piš česky a pak přelož, př. Čtu si knihu. = I am reading a book. ,Moje maminka vaří. My mum is cooking.,…)
Activity book – str.55 (minulý týden jste překládali stranu 54, nyní tedy doplníte do koleček na straně 55 správné číslo věty ze strany 54) opět si věty správně a nahlas přečtěte !!!

 

Týden od 11.5.-15.5.

Pokračujeme v Activity Book - doplníme si celou str. 51
4 věty podle obrázků
4 další věty dole - také podle obrázků, ale podle vět nahoře ještě musíme doplnit vždy začátek věty, aby byla celá rozumná věta.

učebnice = PUPILS BOOK STR. 57. - CHECK YOUR ENGLISH
U prvního cvičení jsou tázací zájmena:
WHEN (ven)= kdy
WHERE (ver) = kde
WHAT (vot)= co
WHY (vaj)= proč, jak
WHO (hú)= kdo
Vždy si přečti nahlas větu a přelož si ji i s odpovědí – ta ti totiž ukáže na to tázací zájmeno !!!
1)………………..likes cartoons? Sarah. = ……….má ráda pohádky ? Sára. Doplním zájmeno kdo.
2) ……………….does the nature programme begin ? At eight. …….začíná přírod.program ? V 8. Doplním zájmeno kdy.
3) …….can I watch the film ? In the kitchen. Odpověď : V kuchyni.
4) odpověď : Protože jsou zajímavé.
5) odpověď : soutěžní šou.

Další úkol – skládat věty – všimni si, kde je tečka, jak věta začíná, je-li oznamovací nebo tázací

Poslední úkol – doplň text.

Do učebnice NIC nepiš, vše přepiš bez chybičky do sešitu Š !!!
 

TÝDEN OD 3.5.-8.5.


Nejprve prosím přeložte věty v PS na straně 54 - přímo pod anglické věty nebo vedle nich. (Mark is riding a horse. = Marek jede na koni., Tim and Sue are playing ball. = Tim a Sue si hrají s míčem.)
V každé větě zakroužkujte sloveso být (najdete zde jen tvary is a are), abyste si uvědomili, že sloveso být do vět, která popisují právě TEĎ probíhající děj, patří - a to před sloveso s koncovkou -ing. Ve všech větách, které popisují, co se děje teď, najdete:

            (osobu) a (sloveso být, tedy am, is, are) a (sloveso s koncovkou -ing)

Posledním úkolem bude namalovat dva obrázky vás samotných, jak něco děláte. A napsat k nim, že to právě děláte.Např.: Erik is rollerblading. nebo Monča is playing beach volleyball. Známe spoustu sloves: rollerblade, ski, cook, sing, eat, drink, speak English, snowboard, play, ride a horse, watch TV, read, write, dream about..., open, close, run, jump, ride a bike, kiss, listen, go...
Na obrázky se těším .
 

TÝDEN OD 27.4.-1.5.

TELEVISON str. 52

Procvičujem přítomný čas :pupil´s book= učebnice str. 52 ÚSTNĚ doplňujeme cvičení 7 a čti nahlas i cvičení 8

Otázku v přítomném čase tvoříme pomocí DO, ve 3.osobě č.jednotného pomocí  DOES 

DO YOU like it? Máš to rád?

DOES HE(SHE) like it? Má to on(ona) ráda?

 

>učebnice = pupil´s book ,str 53 - ústně říkej nahlas cv. 9 - 10 > hodiny u obrázků: kreslené filmy: 4:00 // Vědecko-fantastický film: 13:45 //Sport: 19:30, // Přírodovědný program: 14:20

 

>učebnice= pupil´s book=  KOMIX str. 54-55. - čteme nahlas příběh o myškách, slovíčka napsat do školního sešitu:

 

Let's watch = Dívejme se, I don't like = nelíbí se mi, nemám rád/a, begin=začínat, I'm scared= Bojím se, Don't be scared != Neboj se! , some= nějaký, where= kam, kde, we=my, I don't know=nevím, baker's=pekárna-obchod s pečivem

 

PRACOVNÍ SEŠIT > str. 50 < pod obrázky napíšeme 2 věty - je tam málo místa - lépe do sešitu

1. Otázku, kdy začíná na TV program podle obrázku
2. Odpověd celou větou - hodiny slovem.

 

KONTROLNÍ ÚKOL  - ofotit  doplněnou str. 50 v PS / komu se nevejdou věty do PS -

napsat do školního sešitu TERMÍN: do 1.5.

Týden 20.4.-24.4.


Dnes si nejprve zopakujeme hodiny. Snad jsme je ještě nezapomněli.

Zapiš do sešitu :
                        Napište slovy následující časy:
                          (Vzor: 4:30 – it is half past four)

Excuse me. What's the time? Promiňte. Kolik je hodin?

8:45
12:15
7:55
5:20
11:40
6:00
3:10
2:30
1:10
5:45

Od příštího týdne se budeme učit popisovat situaci, která probíhá právě TEĎ. Potřebujeme k tomu dobře umět sloveso být - to be + osobní zájmena. Už dávno umíme říct  : I am happy. Já jsem šťastný. A také He is happy. My sister is happy. On je šťastný. Má sestra je šťastná.

A umíme se i zeptat : Are you happy? Jsi šťastný?

Am, is a are jsou tvary slovesa být.

Napiš si do sešitu :

I am happy. Jsem šťastný.                 We are happy. My jsme šťastní. 
You are happy. Ty jsi šťastný.            You are happy. Vy jste šťastní. 
He is happy. On je šťastný.               They are happy. Oni jsou šťastní. 

 

Týden 13.4.-22.4. -   ÚKOL  VELIKONOCE + ÚKOL Představit sebe a svoji rodinu

 Peppa Pig Full Episodes |Easter Bunny > zde > https://youtu.be/PrNI1m5jBC4

 slovíčka " Easter" zde > https://youtu.be/SVTNHoYhJqs

 video > slovíčka, věty > JARO > https://youtu.be/ZEb1GsqxhZc

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

         HAPPY EASTER > I LIKE EASTER

         Napište věty, dvojice slovíček o Velikonocích. Jak je slavíte, co se vám líbí, nelíbí a o jaru.

         Kolik vět a dvojic slovíček? To nechám na vás, co vás bude těšit.

Napiš na papír 10 vět o sobě:

Jak se jmenuješ, odkud jsi, kolik je ti let, kolik máš sourozenců a kolik je jim let, co máš rád/a, co nemáš rád/a (jídlo, činnosti, sport, zpěvák...), jaké máš koníčky, jaký děláš sport, na jaký hudební nástroj hraješ, který je tvůj dobrý kamarád/kamarádka...

Vše mi, prosím, zašli do 22.4.2020 na můj mail : sona.blodigova@seznam.cz, nemůžeš-li to zaslat, úkol vypracuj a dej mi vědět přes mail, že máš hotovo :-) 

Týden 6.4.-9.4.2020

Velikonoce = EASTER

ZAPIŠTE SI DO SEŠITU vOCABULARY a nakreslete obrázky

egg (eg) - vejce

bunny (bany) - zajíček

chick (čik) - kuře

lamb (laemb) - jehně

Easter (í: str) - Velikonoce

snowdrop (snoudrop) - sněženka

nest (nest) - hnízdo

catkins (kaetknitz) - kočičky (větvičky vrby)

kitten (kitn) - kotě

Braided whip made from pussywillow twigs - pomlázka (doslovný překlad: zdobený bič vyrobený z vrbových proutků)

Hand painted or otherwise decorated egg - kraslice (ručně nebo jinak zdobené vajíčko)

On Easter Monday boys go caroling and symbolically whip girls on the bottom. Na Velikonoční pondělí chlapci chodí koledovat a symbolicky dívkám naplácají na zadek.

People believe young willow twigs bring health and youth to any girl who is whipped with them. Lidé věří, že mladé vrbové větvičky přinesou zdraví a mládí každé dívce, která je jimi vyšlehána.

Zajímavosti ze světa:
Víte, co je to "Pancake day"?
Pancake day (Palačinkový den) je úterý před Velikonocemi. Je to den, kdy ve Velké Británii začínají Velikonoce. Všichni ten den snědí spoustu palačinek s javorovým sirupem nebo s nutellou. Dokonce se pořádají i palčinkové závody. Při palačinkových závodech máte v ruce pánvičku s palačinkou, kterou se snažíte v pravidelných intervalech za běhu obracet.

A co je to "Egg hunt"?
Egg hunt ("hon na vajíčka") je australská velikonoční tradice, která se přenesla do ostatních, nejen anglicky hovořících zemí. Velikonoční zajíc poschovává v neděli večer různě po domě a zahradě čokoládová vajíčka. Děti je pak o Velikonočním pondělí, hned ráno po probuzení, hledají. Doslova na ně pořádají hon. Odtud pochází výraz "hunt" (hunt znamená v českém překladu hon nebo lov). 

HAPPY EASTER

 

Týden 30.3. – 3.4.2020

KONTROLNÍ ÚKOL  - když je průzkum z minulého týdne hotov napíšeme celé věty .

TV PROGRAMMES
 (( příklad : My mum sometimes watches the news. She never watches sports programmes ))

MY MUM ... . She.........
MY DAD.... He.............
MY SISTER / BROTHER... She / He
MY DOG. / CAT / HAMSTER ...... It ....
MY GRANDMUM..... She.....
.....

Kdo bude chtít k tomu namalovat obrázek - je to vítáno.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
POKRAČUJEME V UČENÍ:
Na stránce 50 - Je básnička o Kevinovi, který hraje v reklamě na sladkosti a říká, jak je
stále jí a má je rád. Ale není to pravda. A tak to někdy bývá s reklamou, nemůžeme jí vždycky věřit, ikdyž se ným třeba líbí.
Básničku budeme číst nahlas, ale slovíčka, která neumíme, vynecháme a zaměříme se na ta, která
umíme.
 

týden od 23.3. - 28.3.

Probrali jsm. LEKCI 5 . WHAT'S THE TIME OPAKOVAT HODINY: KOLIK JE HODIN:?

VYJADŘOVAT: půj čtvrté, čtvrt na 5, tři čtvrti na 10 apod.

OPAKOVAT - ÚSTNĚ I PÍSEMNĚ: dny v týdnu, měsíce v roce, roční období

Pokud se vám podařilo všechno postupně doplnit, dole zadávám další učivo, které vás bude určitě bavit. Naše další lekce se jmenuje WHAT'S ON TV ? Co je v televizi ?

- opakuje ústně i písemně dny v týdnu, měsíce, ve škole, ráno, odpoledne, večer a čas : What is the time? Je půl páté, čtvrt na osm, za 10minut 6 atd.

WHAT'S ON TV ? Co je v televizi ?

Na str. 48 máme obrázky a pod nimi jsou slovíčka s názvy TV programů:

Napište si je do šk. sešitu. A tady jsou české názvy, zkuste odhadnout, podle obrázků, které to. jsou:

přírodovědný program, kreslené filmy (cartoons), sportovní program, romantický film, detektivky,

horory, science fiction ( vědecko fantastické), zprávy (news) . Kdo by vymyslel další a našel podle. spovníku - je to vítáno.

 

Na str. 49 - podle obrázku uděláme PRŮZKUM doma, kdo se jak často na něco dívá:

WATCH TV = dívat se, sledovat TV

ALWAYS = vždy NEVER = nikdy SOMETIMES = někdy USUALLY = obvykle

OFTEN = často

 

Zeptáme se: (česky -anglicky, protože maminka nemusí umět anglicky..)

Mami, jak často se díváš na zprávy? MUM, HOW OFTEN DO YOU WATCH THE NEWS?

MAMINKA: já se někdy dívám na zprávy. I SOMETIMES WATCH THE NEWS.

 

A do sešitu SI UDĚLÁME TABULKU na tento průzkum

NEWS ............................... MUM ..................... SOMETIMES

News                                             DAD ............evry day

News                          SISTER/BROTHER   ......never

 

CARTOONS. ................ ( a takto pokračujeme, až všechny vyzpovídáme  )  

..............................................................................................................................................................

ZOPAKUJ si

- každá věta oznamovací začíná v Aj zájmenem (já, ty, on,...) až pak je sloveso 

I am small. Já jsem malý.

I like pizza. Já mám rád pizzu.

I have a dog. Já mám psa.

- ve 3.osobě čísla jednotného

She is clever. Ona je chytrá.

He has a cat. On má kočku.

She likes ice cream. Ona má ráda zmrzlinu.

tvoříme otázku

- mám větu oznamovací se slovesem BÝT ( jsem, jsi, je,...) otázka se tvoří převrácením pořadí slov

He is big. On je veliký.                                       Is he big?   Je veliký?

I am from Praque. Jsem z Prahy.                     Are you  from Praque? Jsi z Prahy?


- jiné sloveso ( to have, to like...)- otázka se tvoří pomocí DO / DOES

I like coffee. Mám ráda kávu.     Do you like coffee? Máš ráda kávu?
She has a cat. Má kočku.           Does She have a cat? Má kočku?
Ann likes strawberries. Anna má ráda jahody. Does Ann like strowberries? Má Anna ráda jahody?

- toto vše si zapiš do sešitu !!!!

Středa 18.3.

Přeložte do češtiny (věty jsou z učebnice str. 51):

I like detective films.

I don't like romantic films. 

I never watch cartoons. 

I sometimes watch science fiction films. 

I often watch the news. 

Napište věty o sobě a vašich oblíbených televizním pořadech. Můžete psát obecně (sports programmes) nebo konkrétně (The Simpsons): 

 

I like .................

I don't like .................

I never watch ................

I sometimes watch ................

I often watch ........................