Školská rada

Volby do školské rady 2018

  

V O L B Y   D O  Š K O L S K É   R A D Y 2018

 

    Výsledky voleb do školské rady 2018

 

    Volební řád

 

    Termín voleb 2018

 

    Jmenovací dekret 2018

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 6.5.2019

Zápis:

1. ŠR se seznámila s počty přijatých „prvňáčků“ na školní rok 2019/2020
- s počtem přijatých žáků do přípravné třídy na školní rok 2019/2020
- zhodnotila práci asistentů pedagoga s kladným hodnocením
za školní rok 2018/2019
- diskutovala o přidělení finančních prostředků na učební pomůcky a plavecký výcvik – částečně uhradí škola
- diskutovala o předpokládaném rozpočtu školy na rok 2019
- projednala dotaz rodičů na školní jídelnu – skladba jídelníčku - dotaz podstoupen vedoucí ŠJ (dotazy rodičů ohledně ŠJ – tel. tel. 286887224
email: hana.kotrbata@litvinovska.casablanca.cz
úřední hodiny kanceláře ŠJ : denně 7.00 - 8.00 hodin, 9.40 - 10.00 hodin)
2. ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
3. ŠR se sejde dle potřeby nebo na podzim 2019

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.