Školská rada

Volby do školské rady 2014

  

V O L B Y   D O  Š K O L S K É   R A D Y

 

Vážení rodiče,
volby 2 členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy do školské rady podle zákona č.561/2004 Sb., § 167, § 178 se konaly v termínu 6.1. -12.1. 2015 korespondenční formou.

 

  Zápis volební komise - výsledky voleb do školské rady

 

 

 

     Volební řád

 

 

      Rozhodnutí ředitelky školy

 

 

      Jmenovací dekret

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady konaného dne 20.10.2016

ŠKOLSKÁ RADA PROJEDNALA:

- Výroční zprávu a hospodaření školy za školní 2015/16

- schválila dodatek k ŠVP č.j. 315/2007

ŠR se sejde dle potřeby v roce 2017

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.