Školní parlament

Aktualitky školního parlamentu

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 26. 4. 2018

Nepřítomny třídy: 3.B, 4.B,C, 7.A,B

Program:
• Zapisovatele dnešního parlamentu jsme nezvolili. Opakovaně jsem kritizovala nedodání zápisu, což se stalo v minulosti několikrát. Apelovala jsem na zástupce hlavně druhého stupně, aby si z řad tříd volili do parlamentu jen žáky, kteří mají o danou věc zájem a baví je.
• Třída 8. B se opětovně zajímala o případnou oslavu 50. výročí založení školy. Od svých sourozenců se žáci dozvěděli, že se v minulosti oslava konala a měla pozitivní odezvu. 
Případná oslava je zatím v jednání vedení školy.
• Byla připomenuta ředitelská volna a státní svátky v dubnu a květnu. Důraz byl kladen na bezpečnost během těchto volných dnů.
• Opakovaně se vyskytly problémy s automatem na kancelářské potřeby. Žáci byli poučeni, že mají poruchu hlásit třídní učitelce.
• Opětovně se připomněli žáci tříd, které mají toalety v prvním patře směrem ke kabinetu pí Hříbkové. Rádi by měli na toaletách u umyvadla také zásobník na mýdlo.
Zapsal/a: Mgr. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 3. 2018

Nepřítomny třídy: 9.A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - náhradníci ze 7.B – zápis nedodali.
• Zástupci připomenou ve svých třídách bezpečné chování v době velikonočního volna.
• Pochvalu obdržely třídy, které svými výrobky přispěly k zápisu prvňáčků do prvních tříd, bohužel vetšina tříd se nezúčastnila.
• Opět bylo upozorněno na to, že pokud se parlamentního setkání zástupci z jakéhokoliv důvodu neúčastní, musí si program zjistit na webových stránkách.
• Dětem se moc líbí, že se na toaletách objevily zásobníky na mýdlo a žádají vedení školy, aby byly namontovány po celé škole a pravidelně mýdlem doplňovány.
• Zástupci třídy na druhém stupni vznesli dotaz, zda se bude něco konat či připravovat k oslavě 50. výročí založení školy.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 2. 2018

Nepřítomny třídy: 2.A, 3.A,C, 7.B, 8.B, 9.A, OMLUVENI 4.C, 5.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - 6.A – zápis nedodala
• Žáci celého školy byli požádáni, aby pod vedením paní učitelek vytvořili v hodinách výtvarné a pracovní činnosti jednoduchý a vkusný dárek pro budoucí PRVŇÁKY na zápis. Termín do 25. 3., odevzdat pí Kolečkové, Krátké nebo Řačákové.
• Pozvání přijala pí Kotrbatá, vedou školní jídelny a odborně odpověděla zástupcům parlamentu na jejich připravené dotazy. Zodpověděla různé připomínky, které se týkaly jídla a nádobí, objasňovala bezpečnost v prostorách jídelny a před.
Sama upozornila na změnu provozního řádu jídelny od 1. 3. 2018, kterou si lze přečíst na webových stránkách školy. Požádala o zprostředkování této informace ve třídách a rodičům.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 11. 1. 2018

Nepřítomny třídy: 2.A, 3.A, B, 4.B, 9.A, omluveni 4. A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - 8.B – zápis nedodala
• Zhodnocení akcí: 
Den čertů a andělů – akce se povedla a žákům se líbila, nástěnka z fotek v prvním patře je hotova, děkujeme za zaslané fotky učitelkám, které se akce zúčastnily – pí Krátká, Svobodová, Bíglová, Kolečková, Nácarová, Lenkvíková, Řačáková, od ostatních jsme fotky bohužel neobdrželi.
Nebeská skupina – tato akce se také líbila, děti prvního stupně byly nadšené, malinko vázla organizace, na kterou si stěžovali i žáci druhého stupně. V příštích letech odstraníme.
• Opět si žáci druhého stupně stěžovali na nedostatečné doplňování toaletního papíru, včetně tělocvičen, kde chybí prakticky stále.
• Především od starších žáků vzešly námitky k jídlu, které dostávají v jídelně – někdy málo teplé, vlas v jídle, malá porce, možnost dosolit si. Mnoho z tohoto jsme si vysvětlili, přesto bychom rádi na příští schůzku pozvali pí Kotrbatou, vedou školní jídelny, aby žákům odborně vysvětlila jejich připomínky.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 23. 11. 2017

Nepřítomny třídy: 2. B, 2. C, 9. A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Stambrovska, Šolc 9. B
• V režii paní učitelky Cílkové bude 5. 12. procházet školu a navštěvovat třídy prvního stupně NEBESKÁ SKUPINA – Mikuláš, anděl a čert – výběr žáků devátých tříd.
• Parlament připravil netradiční den:

Na 5. 12. 2017 svolává školní parlament všechny čerty a anděly, aby se přišli podívat do naší školy – akce Den čertů a andělů.
Vaším úkolem je v tento den přijít do školy oblečení jako čert nebo anděl. Poproste paní učitelky, učitele, nebo tak učiňte sami, aby Vás vyfotili a nejzdařilejší fotku poslali na email racakova@centrum.cz.
Termín dodání 12. 12. 2017.

• V tento den platí zvýšená bezpečnost, žáci musí být opatrní, neběhat po chodbách, nekřičet.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 19. 10. 2017

Nepřítomny třídy: 7. B, omluveni 3. A, 4. D

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Packová, Němcová 8. A
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, zapisovatelé, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.
• Nepřítomné třídy na parlamentním zasedání si najdou program z daného dne na webových stránkách a ve svých třídách jej tlumočí.
• Zástupci parlamentu byli seznámeni s možností účastnit se jako zástupci naší školy setkání Parlamentu městských částí a následně Pražského parlamentu. V letošním roce toto setkání již proběhlo. Do příštího roku bychom mohli rozmyslet, zda se najdou schopní žáci se zájmem, kteří by chtěli naši školu zastupovat.
• Zástupci ve svých třídách vyřídí přísný zákaz odhazování ovoce a mléčných nápojů ve škole i v okolí školy.
• Převážně žáci druhého stupně prosí o pravidelné doplňování toaletních papírů na WC, včetně toalet u tělocvičen.
• Zástupci dostali na rozmyšlenou, zda bychom nezařadili na 5. 12. celoškolní akci Den čertů a andělů.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 15. 6. 2017

Nepřítomny třídy: 2. A, C, 3. B, D, 5. B, C, 6. A, B, 8. B, 9. A, B

Program:
• Vyhodnotili jsme anketu OTÁZKA ŠKOLNÍCH UNIFOREM – viz tabulka. Z této plyne, přestože několik tříd neodevzdalo, že by se žáci naší školy přikláněli spíše k NENOŠENÍ ŠKOLNÍCH UNIFOREM. I přesto mnoho tříd vytvořilo krásné výtvarné návrhy uniforem.
• Druhý stupeň navrhuje a zároveň prosí:
a) o zakoupení nástěnných hodin do všech tříd
b) o možnost přiřazení, zviditelnění aritmetického průměru známek v elektronických žákovských knížkách pro je samé.
• Zhodnotili jsme práci parlamentu v letošním školním roce, poděkování patřilo všem, kteří se poctivě účastnili schůzí, informovali své spolužáky, či se jinak zapojili do práce parlamentu.
• Zástupci měli jako poslední úkol v tomto školním roce upozornit své spolužáky na bezpečné chování během letních prázdnin.
• Závěrem jsem poprosila zástupce, aby při volbě do parlamentu pro rok 2017/2018 upozornili své spolužáky, že bychom rádi sestavili tým, který má opravdu zájem o danou věc.
• Přejeme všem klidné a bezpečné prázdniny.
Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 11. 5. 2017

Nepřítomny třídy: 3.D, 5.C, 6.A, omluveni 2.B, 3.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Bazjuková, Drábek – 9.A
• Proběhnout mělo hodnocení ankety o školních uniformách, ale protože mnoho tříd nedodalo dotazník vyplněný, prodloužili jsme termín na odevzdání do 18. 5. 2017, zhodnocení proběhne na posledním parlamentu v červnu.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 6. 4. 2017

Nepřítomny třídy: 3.B, 3.D, 5.B, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, omluveni 2.B
Nepřítomné třídy si zjistí úkol z parlamentu na webu.

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Tarnovská, Král – 6.A
• Zástupci obdrželi anketu, která se týká školních uniforem, ve třídách o této otázce pohovoří, vyplní dotazník, navrhnou vzhled uniformy. Termín odevzdání do konce dubna pí. Řačákové.
Otázka školních uniforem
Školní uniformy běžně oblékají studenti v mnoha školách po celém světě. Nejrozšířenější jsou v Americe a Asii, v Evropě se každému jistě vybaví zejména školní uniformy studentů ve Velké Británii. V českých státních školách není nošení uniforem zatím zavedeno, ale je umožněno, např. ZŠ Plamínkova Praha.
Z historie školních uniforem
Ve světě mají školní uniformy dlouholetou tradici. Jejich historie sahá až do doby pádu Římské říše a prvních universit. Hlavními funkcemi byla (stejně jako u vojenského stejnokroje) ochrana, estetičnost a příslušnost k dané instituci.
Psychologové si pochvalují, ale i negují
Pro zavedení uniforem na českých školách se vyslovují i dětští psychologové. Podle jejich názoru by tak ubylo šikany a terorizování dětí ze sociálně slabších rodin. Ty se často stávají terčem posměšků, protože nenosí drahé značkové oblečení. Podle názoru některých pedagogů by uniformy pomohly také k posílení autority a zlepšení prestiže českého školství v očích veřejnosti a zahraničí.
NEGATIVEM školní uniformy je především její velká finanční náročnost, která spadá na rodiče dětí. Podle jiných také uniformy potlačují individualitu studentů, omezují kreativitu v oblékání a stejnokroj nařizují, (což je zejména na základních a středních školách docela potíž).

Školní uniformy na ZŠ Litvínovská 500 – ANKETA
Jsi pro nebo proti uniformám?

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 2. 3. 2017

Nepřítomny třídy: 3.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B, omluveni – 2.A,B, 5.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu – Němcová, Packová – 7.A
• Zhodnocení FORMÁLNÍHO DNE, který se konal 31. 1. 2017 – fotky dodalo jen 11 tříd, vyvěšeny jsou na nástěnce parlamentu v prvním patře, ohlasy na tento den byly jinak pozitivní, žáky den bavil.
• Prosíme paní vedoucí školní jídelny, aby se do jídelny vrátil barel s pitnou vodou.
• Zástupcům byl rozdán leták se soutěžní akcí EkoEDA – soutěž projektu Zelená škola, který připravila paní učitelka Paseková společně s EKOkroužkem – jedná se o sběr drobných elektrozařízení a přenosných akumulátorů, které se budou ukládat do sběrného boxu ve vestibulu školy. Akce končí 31. 5. 2017, tři vítězné školy budou odměněny. Doplňkovou soutěží je soutěž „Nejstarší mobil.“
• Zástupci dostali za úkol zamyslet se nad otázkou školních uniforem, na příštím parlamentu se tomuto tématu budeme věnovat podrobně, připravíme i anketu pro spolužáky.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 12. 1. 2017

Nepřítomny třídy: 3.B, 3.D, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B - nepřítomné třídy si zjistí úkol z parlamentu na webu.

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Svorník, Dupačová - 8.A
• 31. 1. 2017 FORMÁLNÍ DEN NA LITVÍNOVSKÉ 500 – v tento den mají za úkol všichni žáci přijít do školy formálně oblečeni. O způsobu tohoto oblékání jsme pohovořili na parlamentu a také ve svých třídách. Třídní kolektivy se vyfotí a pošlou foto emailem na racakova@centrum.cz, vytvoříme nástěnku z fotek.
• Letošní rok se nebude z důvodu jarních prázdnin konat oblíbená akce naší školy – Valentýnská pošta.
• Stále platí zákaz používání vedlejšího schodiště z přízemí do prvního patra.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 8. 12. 2016

Nepřítomny třídy: 2.B, 3.C,D, 5.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Sigmund, Lorenz – 7.B
• Třídní kolektivy mají za úkol zjistit do příštího parlamentu, co je to FORMÁLNÍ OBLEČENÍ. V lednu bude vyhlášen na 31. 1. 2017 FORMÁLNÍ DEN NA LITVÍNOVSKÉ 500.
• Vedoucí školní jídelny pí Kotrbatá odpověděla na otázky, které si třídy připravily v souvislosti se školní jídelnou.
• Vedlejší schodiště v budově školy je zakázáno používat z přízemí do prvního patra, lze po něm jít jen v doprovodu učitelky.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 3. 11. 2016

Nepřítomny třídy: 2. B, 3. C, D, 4. C, 7. A, B, 8. A, B, 9. A, omluvena 2. A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Zima, Láznička - 9. B
• Školní jídelna – některé třídy měly připomínky ke školní jídelně, o dané situaci jsme pohovořili, informovala jsem paní vedoucí jídelny Kotrbatou, která přislíbila účast na příštím parlamentu (občas nemyté příbory, kuchařky nemají síťky na vlasech, nepoužívají rukavice).
• Opět se připomněl zákaz vynášení jídla z jídelny.
• Druhý stupeň prosí o důkladnou kontrolu a případnou výměnu klávesnic v počítačových učebnách, některé jsou rozbité.
• Zástupci parlamentu byli seznámeni s možností účastnit se jako zástupci naší školy setkání Parlamentu městských částí a následně Pražského parlamentu. V letošním roce toto setkání již proběhlo. Do příštího roku bychom mohli rozmyslet, zda se najdou schopní žáci se zájmem, kteří by chtěli naši školu zastupovat.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 9. 2016

Nepřítomny třídy: 3.B, 6.B, 7.A, 9.A, omluveni 8.A,B

Program:
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, pravidla pro zapisovatele a samotné zástupce tříd, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.

 

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

 

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 25. 2. 2016

Nepřítomny třídy: 2.A, 4.C, 5.A, 7.A, 8.A, B, 9.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Rosendorfová Hana, Martirisjan Karel z 5.C.
• 6. B změnila zástupce do parlamentu – Vít Sigmund, Matyáš Lorenz.
• 6.A změnila zástupce do parlamentu – Karolína Šťastná, Chuan Li Xu.
• Uzavřeli jsme soutěž o nové LOGO školního parlamentu.
Soutěže se zúčastnily třídy: 2. B, 3. A, B, C, 4. A, B, C, 5. C, 8. B, všem moc děkujeme za jejich nápady.
Umístění:
1. místo – Adéla Jelínková 8. B, Anna Jelínková, Lucka Dušková, Denisa Hantáková 4. A – děvčata získala odměnu a jejich logo se začně v souvislosti s parlamentem používat
2. místo – Barbora Schrotová, Nela Pešková 4. B
3. místo – Karel Martirosjan 5. C
4. místo bramborové - Josefína Lukášová 3. A
Navrhovaná loga je možno si prohlédnout v prvním patře u vedlejšího schodiště na nástěnce.
• Akci VALENTÝNSKÁ POŠTA jsme vyhodnotili jako velmi úspěšnou oproti předchozímu roku. Valentýnek se sešlo mnohem více, objevily se i pro paní učitelky, vychovatelky, kuchařky a paní ředitelku.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 21. 1. 2016

Nepřítomny třídy: 2.A,C,D, 6.B, 8.A,B, 9.A,B

Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu - Šolc Václav, Stambrovska Ielyzaveta ze 7. B.
• Přivítání v novém kalendářním roce s přáním velkých úspěchů v roce 2016.
• Připomenutí SOUTĚŽE s uzávěrkou 29. 1. 2016: Školní parlament vyhlašuje soutěž o nové LOGO

• Zástupci parlamentu dostali za úkol seznámit spolužáky s připravovanou akcí VALENTÝNSKÁ POŠTA. 11. 2. – 12. 2. bude na vrátnici školy umístěna schránka na valentýnská přáníčka. 
15. 2. dostanou třídní učitelé do pošty přání pro své žáky, která se objevila ve schránce.

 Pravidla:
 1. Přání jsou slušná a krásná.
 2. Nadepsaná jménem, příjmením a třídou.
 3. Přeložená nebo zalepená v obálce.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková


 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 19. 11. 2015

Nepřítomny třídy: 2.B,C, 5.A, 6. A,B

Program:
Školní parlament vyhlašuje soutěž o nové LOGO

Žáci mohou pracovat jednotlivě, ve skupinách nebo i po celých třídách. Úkolem je vymyslet LOGO pro školní parlament ZŠ Litvínovské 500. Práce může být provedena na počítači a dodána na Flash nebo vypracována jakoukoliv výtvarnou technikou na čtvrtku A4, nesmí chybět popisek.
Termín dodání prací 29. 1. 2016 paní učitelce Řačákové, třída 3. A.
Nezapomeňte na podpis a uvedení třídy.
Vítěze odměna nemine.

• Parlament žádá vedení školy o finanční příspěvek na odměnu pro vítěze soutěže „LOGO“.
• K nefungujícímu počítači na objednávání jídel v jídelně bylo vysvětleno, že proběhla nutná údržba a výměna monitoru. Vše již funguje asi týden.
• Druhý stupeň byl požádán o pomoc při zápisu budoucích prvňáků do prvních tříd, který proběhne 3. a 4. února 2016. Zájemci se mohou nahlásit třídní učitelce a po té Mgr. Janě Krátké, která si vybere a vše zorganizuje.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 15. 10. 2015

Nepřítomny třídy: 2. A, B, C, 5. A, C, 7. A, 9. A, B

Program:
• Zapisovatel dnešního parlamentu - Kótka Petr z 8. B.
• Zástupci tříd ve svých třídách zdůrazní zákaz chození po vedlejším schodišti z přízemí do prvního patra, nošení oblečení do jídelny i před jídelnu. Dále s nutností rovnání aktovek do skříněk před jídelnou.
• Nepřítomné třídy na parlamentním zasedání si najdou program z daného dne na webových stránkách a ve svých třídách jej tlumočí.
• Zástupci seznámí své třídy s akcí SBÍRKA KNIH – ve svých třídách rozdají letáky.
Plánujete obměnit knihovnu Vašeho dítěte? Máte doma dětské knihy, které již nikdo nečte a přesto je Vám líto je vyhodit? Věnujte je školní knihovně, kde jistě najdou svoje další uplatnění.
SBÍRKA KNIH proběhne dne 22. 10. 2015 od 14:00 do 16:00 hodin v prostorách budovy ZŠ (zadní část, Internetové centrum Prosek). Knihy lze donést do školy kdykoli v průběhu října paní učitelce Krátké do III. C nebo paní učitelce Svobodové do IV. C.
Předem děkujeme za ochotu a spolupráci.

• Zástupci parlamentu byli seznámeni s možností účastnit se jako zástupci naší školy setkání Parlamentu městských částí a následně Pražského parlamentu. V letošním roce toto setkání již proběhlo. Do příštího roku bychom mohli rozmyslet, zda se najdou schopní žáci se zájmem, kteří by chtěli naši školu zastupovat.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 17. 9. 2015

Nepřítomny třídy: 4. A,C, 6. B, 9. A,B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Šomková Tereza, Vakiv Alina, 8. A.
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, zapisovatelé, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.

 

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole
Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková