Profil školy

Naše ZŠ nabízí kvalitní vzdělání jak klasickými osvědčenými, tak i moderními didaktickými metodami jako je projektové nebo skupinové vyučování. Do programu školního roku jsou zařazeny projektové dny, jednodenní tematické výjezdy a čtyřdenní výjezdy k průřezovým tématům.
Škola zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a estetickou výchovu a umožňuje náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Sluníčko" .
Žáci 7. roč. si volí druhý cizí jazyk - ruštinu, němčinu, francouzštinu nebo španělštinu.
Žáci 7. - 9. roč. si dále vybírají dvouhodinový blok z nabídky volitelných předmětů. Nabízíme 27 zájmových kroužků.

Škola má stabilizovaný učitelský sbor, již více jak 20 let jsme fakultní školou PedFUK Praha. Máme vlastní projekt QUO VADIS aneb Cesta do 3. tisíciletí, kde se snažíme nabídnout dětem smysluplné volnočasové aktivity a dát STOP NUDĚ. Naším cílem je, aby se Sluníčková škola každý den stala v dopoledních i odpoledních hodinách centrem pohody, dobré nálady, kulturního, sportovního a společenského dění.
Využíváme ve výuce zkušenosti ze zapojení do projektového vyučování a integrované tematické výuky jako podpory zavádění a realizace školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP RV).

Naše škola vítá žáky z celého světa. Vzdělává se u nás 10,9 % dětí cizinců z celkového počtu žáků.

 

 

Odkud se vzalo označení naší školy - SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA?:

 

Pro naši školu se vžil název Sluníčková díky výtvarně ztvárněnému slunci na čele fasády. Dovolujeme si však tvrdit, že škola je sluníčková i uvnitř, a to nejen proto, že má pěkné a moderní interiéry, ale především zde pracuje kolektiv pedagogů, jejichž snahou je, aby děti chodily do školy rády a každé zažívalo okamžiky radosti z nově získaných vědomostí, dovedností a úspěchů ve výuce, sportu a v zájmové činnosti. Mottem práce všech je Rousseauovo „Výchova dětí je činností, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali."

Program péče o talentované děti a o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální pedagogické aktivity:

Škola poskytuje poradenské služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů, v oblasti volby povolání a školní neúspěšnosti. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 9. Aktivně vyhledává a sleduje žáky talentované a žáky se specifickými poruchami učení. Společně s rodiči hledá nejvhodnější metody nápravy. Pro tyto žáky jsou zpracovány učiteli individuální učební plány.
Dalšími speciálními činnostmi jsou individuální poradenství žákům a rodičům v krizových situacích a v prevenci rizikového chování.


Pořádáme exkurzní dny, lyžařský výcvik, projektové dny a řadu kulturních akcí jako jsou vánoční prodejní výstava, vánoční koncert, divadlo. Organizujeme vlastní soutěže (např. dějepis-zeměpis) a zapojujeme se do řady soutěží vyhlašovaných MŠMT,  Domem mládeže Praha 9 nebo jinými subjekty.

 

Vybavenost školy

Vyučování probíhá jak v klasických učebnách vybavených novým, moderním nábytkem, tak v odborných nebo specializovaných pracovnách:

učebny pro výuku jazyků
čtyři počítačové pracovny připojené k internetu
5 učeben vybavených interaktivními tabulemi
velká tělocvična, malá tělocvična se zrcadlovou stěnou
cvičná kuchyňka
divadelní zkušebna
prostor školní družiny - celé jedno patro s hernami a relaxačním prostorem
učebna  chemie a fyziky s laboratoří
učebna společenských věd
hudebna
pracovna výtvarných činností s keramickou pecí
školní jídelna s možnostmi výběru ze dvou jídel
internetové centrum s knihovnou
sportovní areál a malé dětské hřiště pro ŠD