Přípravné třídy

 

 

 

 

 

  Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu - organizace vyučování v přípravných třídách 

 

 

   Školní vzdělávací program Cestička do školy

 

 

 

 Ve školním roce 2020/ 2021 bude výuka probíhat od 8:00 do 11:40 hodin.

 

 

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 JE  OTEVŘENA  JEDNA PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA.

 

 

 

 

 

Přípravné třídy jsou určeny pro děti s odkladem školní docházky z důvodu:

 •  sociálního znevýhodnění
 •  grafomotorických obtíží
 •  snížené koncentrace pozornosti a koordinace pohybu
 •  vady řeči
 •  jazykového znevýhodnění

 

Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, konkrétní vzdělávací obsah je upraven s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do základní školy.

 


Výchovný a vzdělávací obsah přípravných tříd

Pro dobrý vstup do školy je potřebné rozvíjet motorické a pohybové dovednosti, tedy jemnou a hrubou motoriku, dovednosti předcházející psaní, zrakovou a sluchovou orientaci. Další důležitou oblastí je řeč a jazyk, podpora vlastního tvořivého myšlení. Dítě by mělo znát a umět sdělit základní osobní informace, pojmenovat části těla, zapamatovat si skupiny slov, orientačně se seznámit s abecedou a s číslicemi. Zásadní je rozvíjení společenského chování tak, aby dítě bez problémů zvládlo sebeobsluhu, tedy oblékání, jídlo, hygienu, umělo fungovat ve skupině a respektovalo pokyny pedagoga.

 

 

Organizace přípravných tříd

 

 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky.
 • Ve třídách je maximálně 15 dětí.
 • Na konci školního roku obdrží každé dítě slovní hodnocení, ve kterém budou zhodnoceny jeho pokroky.
 • Denní výuka začíná v 8:00 a končí v 11:40 hodin.
 • Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:45 a odpolední družiny od 11:40 do 17:00 hodin.
 • Vyučování probíhá ve třech vyučovacích blocích, proložených individuální hrou a relaxační činností. Pravidelnou součástí je také pobyt mimo budovu a sportovní vyžití ve školním sportovním areálu a v tělocvičně. Žáci přípravných tříd se také účastní vybraných akcí školy, návštěv divadel, muzeí, výstav, Zoo …
 • Školní jídelna zajišťuje obědy, v prvním pololetí též dopolední a odpolední svačiny a pitný režim během dne.