Metodik primární prevence: Mgr. Markéta Patrasová

Kontakt: Marketa.Patrasova@litvinovska500.cz

 

 

   preventivní program 2019 - 2020

 

 

  Plán ŠMP 2018-2019

 

   Krizový scénář pro řešení šikany

 

                                                                                                                                          

 

  

 

Plán navazuje na minimální preventivní program – Quo vadis aneb Cesta do třetího tisíciletí – s jehož realizací jsme na naší škole započali ve školním roce l998/l999. Máme snahu do něho zahrnout celý komplex oblastí, které by mohly vést k předcházení rizikového chování žáků. Jsou to tyto oblasti:

a) oblast protidrogové prevence – zneužívání psychotropních látek, zvládání dovednosti odmítat drogu, zvýšení účinnosti a zapojení do preventivních aktivit většího množství žáků i rodičů

b) oblast prevence kriminality a dalších projevů rizikového chování
(krádeže, agresivita, šikanování, záškoláctví, rasismus, intolerance, záchyt zanedbání povinné péče, týrání a zneužívání (včetně sexuálního) dítěte, hráčství, závislost na sektách)
c) alternativní formy vzdělání žáků, metodiků prevence a dalších
pedagogických pracovníků

d) organizace volno časových aktivit žáků se zvláštním zřetelem na skupiny dětí ohrožené rizikovým chováním

e) oblast výchovy k manželství a rodičovství, cílené aktivity zaměřené na vytváření zdravých postojů žáků ke společnosti, vytváření dovednosti v komunikaci, zvládání sociálních vztahů, dovedností odmítat drogu a reagovat na výskyt dalších

f) oblast volby životní cesty

 

 

Drogy trochu jinak

    licenční certifikát