Informace ředitelství ZŠ rodičům žáků 1.stupně

 

 

Žáci a žákyně navštěvující školní družinu (ŠD) mají z bezpečnostních a provozních důvodů stanoveny odchody ze ŠD vnitřním řádem ŠD.

 

 

 Právní stanovisko k bezpečnosti žáků při odchodu ze ŠD

  Řád školní družiny

  Dodatek k vnitřnímu předpisu k placení příspěvku za ŠD

   Výchovně vzdělávací program školní družiny Cesta za sluníčkem    

 Metodický pokyn ke stanovení úplaty za ŠD - MČ P9

 

 

 

 

  

AKTUÁLNĚ:

 

 

 

 

 

 SNÍŽENÍ ÚPLATY od ledna 2021 za ŠD

 

 

 SNÍŽENÍ ÚPLATY v měsíci říjnu, listopadu a prosinci za ŠD

 

 

 

Vážení rodiče,

z provozních důvodů je do odvolání zrušen provoz ranní družiny. Odpolední družina funguje od 11.40 do 16.00. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

OBECNÉ INFORMACE  O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

 

Vážení rodiče,

z důvodu téměř naplněné kapicity ŠD prosíme rodiče dětí, kteří ještě v tomto školním roce chtějí navštěvovat ŠD (včetně žáků 3. tříd), abyste vyplnili zápisní lístek a poslali ho po dítěti do školy nejpozději do středy 2. září -  žáci zápisní lístek dostanou 1. školní den od třídního učitele. Děkujeme.

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:


Školní družina je součástí ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 a nachází se v areálu školy. Je určena pro žáky 1.stupně s omezenou kapacitou 30 dětí na oddělení. Maximálně využívá vlastní moderně a efektivně řešené prostory s bohatým vybavením, tělocvičnu a školní hřiště.
Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické potřeby dětí, pomáhá jim začleňavat se do kolektivu a díky cíleně promyšleným tematickým plánům rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. V neposlední řadě má také velmi důležitou roli v prevenci rizikového chování.

 


Dokumentace


Třídní kniha, kniha příchodů a odchodů, zápisní lístky.

 

PROVOZNÍ DOBA: 

 

ranní družina : 6. 30 – 7. 40 (příchod nejpozději do 7. 20). Z provozních důvodů je do odvolání zrušena.

V 7.40 odvádí děti vychovatelka na vyučování.
 

odpolední družina: 11. 40 – 16. 00      

Po skončení vyučování odvádí kmenová vychovatelka žáky do ŠD. Z bezpečnostních důvodů odchází děti ze ŠD pouze v následující hodiny - ve 13 hod., 14 hod., 15 hod., 16 hodin. Toto rozhodnutí se bude týkat u dětí z přípravných tříd.  Děti budou odcházet pouze na základě telefonické výzvy místním telefonem, který je monitorován kamerovým systémem. Pokud si dítě rodiče do 17,00 hod. nevyzvednou, je za každou započatou hodinu účtováno 100,- Kč.

                 

ODCHODY ZE ŠD:

Odchody dětí ze ŠD platí podle zápisních lístků na zadní straně, jakoukoliv změnu odchodu je třeba oznámit předem a to písemně na lístku, kde musí být uvedeny následující body – datum, jméno dítěte, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Na telefonickou výzvu (hovor či SMS) dítě ze ŠD samotné nepustíme!

Děti mohou vyzvedávat pouze osoby uvedené na zápisním lístku, popřípadě na žádost rodičů s podpisem jiné osobě.

 

Žádáme rodiče, aby dodržovali uvedené časy odchodů svých dětí ze ŠD.

 

PLATBA: 

 

Školní družina se bude platit převodem na účet školy. Každý žák/žákyně, který/á navštěvuje školní družinu, dostane od paní vychovatelky číslo účtu, částku a variabilní symbol (konkrétní kód zapsaného dítěte v ŠD) pro platbu školní družiny. Poplatek za školní družinu je 500,- Kč/měsíčně a platí se za období září až prosinec ( 2 000,-), leden až červen ( 3 000,-).
Pokud není ŠD řádně v termínu uhrazena,je možné vyloučit vaše dítě ze ŠD.
Veškeré podklady k platbě Vám budou včas sděleny písemnou formou.

 


KONTAKTY:

 

Martina Djakovová (vedoucí ŠD + vychovatelka ) -  286881141, l. 121 (martina.djakovova@litvinovska500.cz)


Sylva Menclová (vychovatelka ) -  286881141, l. 121

Eva Hellerová (vychovatelka ) - 286881141, l. 121

Hana Slováková, DiS (vychovatelka) -  286881141, l. 121

Marta Vjesztová (vychovatelka ) - 286881141, l. 121

Marcela Dostálová( vychovatelka) - 286881141, l. 114

Denisa Jiroutová (vychovatelka) - 286881141, l. 108

Bc. Jiří Koudela (vychovatel) - 286881141, l. 121

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

TEN NÁŠ DRÁČEK DRUŽINÁČEK VESELE SI NOTUJE,
V CELÉM NAŠEM ŠKOLNÍM ROCE S RADOSTÍ PROZPĚVUJE…ZÁŘÍ: NENÍ NUTNO, NENÍ NUTNO, ABY BYLO PŘÍMO VESELO,
          HLAVNĚ NESMÍ BÝTI SMUTNO, NATOŽ ABY SE BREČELO…

 

• Seznamujeme se s vnitřním řádem školní družiny + poučení o bezpečném chování a jednání při všech činnostech a akcích školní družiny v prostorách ŠD i mimo ni.
• Naše škola není bludiště – hrajeme adaptační hry zaměřené na orientaci v prostorách budovy ZŠ (převážně prostory školní družiny, WC, jídelna, tělocvičny, šatny atd).
• Hrajeme seznamovací hry a poznávací soutěže podporující rychlé začlenění nových žáků do kolektivu
• Hrajeme hry zaměřené na neformální seznámení se s klimatem školy a posílení sebedůvěry každého jedince.
• Vyvozujeme základní pravidla společenského soužití mezi dětmi, upevňujeme kamarádské vztahy prostřednictvím cíleně zaměřených společenských a týmových her.
• Hrajeme interaktivní hry směřující k potlačení sobeckosti a k pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství.
• Hrajeme seznamovací a týmové hry vedoucí k posilování prosociálního chování.
• Chápeme jedinečnost každého z nás.
• Osvojujeme si základní návyky osobní hygieny.
• „Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka“ – připomínáme si a používáme „kouzelná slovíčka“ – děkuji, prosím, omlouvám se…

Akce: 

 

 

ŘÍJEN: DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ, VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ,
             DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ JE LÉK.

 

• „Samá louže, samé bláto, víme, kdopak může za to“ - seznamujeme se prostřednictvím různorodých činností s rozmanitostí a barevností podzimní přírody, pozorujeme změny v přírodě, rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě.
• „Podzime, podzime, pěkně tě prosíme, už zas nosíš deště – počkej chvíli ještě“ – seznamujeme se s rozmanitostí počasí v jednotlivých ročních obdobích a povídáme si o vhodném oblékání v chladných dnech.
• Tvoříme encyklopedii podzimní přírody.
• Výtvarně zpracováváme podzim očima dítěte.
• Poznáváme přírodniny a využíváme je k tvorbě kreativních podzimních výrobků.
• Poznáváme a správně pojmenováváme podzimní plody.
• Seznamujeme se se specifickými činnostmi a prací lidí na zahradě v podzimním období.
• Dramatizujeme pohádky se zvířecími hrdiny.
• Hrajeme hry propojující tělesnou zdatnost, kolektivní soudržnost s rozvojem paměti a orientace v přírodě.
• Chráníme přírodu a hledáme cestu k souladu mezi ní a člověkem.
• Zábavnou formou vytváříme návyky a rozšiřujeme znalosti a dovednosti žáků v oblasti environmentální výchovy – zaměřujeme se převážně na oblast třídění a recyklace odpadů a chápeme její přínos pro životní prostředí dnešní doby.
• Zdobíme jednotlivá oddělení ŠD podzimní výzdobou.

Akce:

 

LISTOPAD: LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD.
                    ZLATÝ LÍSTEK Z JAVORA, ZIMA UŽ JDE DO DVORA.

 

• Poznáváme a orientujeme se v okolí svého bydliště a v okolí školy.
• Poznáváme Prosek a seznamujeme se s jeho bohatou historií.
• Poznáváme město, ve kterém žijeme.
• Vysněné místo, ve kterým bych chtěl žít.
• Ukazujeme si zajímavá místa ČR a pozorujeme jejich proměny v čase.
• Navštěvujeme prstem na mapě země našich integrovaných spolužáků, poznáváme neznámá místa aneb jak se žilo a žije za hranicemi ČR.
• Pracujeme s encyklopedií a odbornými publikacemi.
• Čteme si pohádky a příběhy z různých koutů světa.
• Hrajeme vědomostní hry, skládáme puzzle.
• Vyrábíme pexeso se zeměpisnou tematikou.
• Pozorujeme změny v přírodě a povídáme si o životě zvířat v době před příchodem zimy.
• Myslíme na potravu zvířátek v době blížící se zimy.
• „Děti venku pouští draky, vem si svetr a pojď taky“ – Drakiáda.

Akce:

 

PROSINEC: SLÁVA UŽ JE SNÍH, JEDEM NA SANÍCH,
                     KLUCI KŘIČÍ, ZVONEK ZNÍ, JENOM TÁTA ZTICH.


• Čas adventní – vnímáme začínající atmosféru Vánoc, vyprávíme si o smyslu adventní doby.
• Čteme si v knížkách o Vánocích.
• Představujeme si nejznámější české pohádkáře a čteme si ukázky jejich prací.
• Vystavujeme si oblíbené knihy s pohádkovým motivem v ŠD.
• Vyrábíme dárky a přání pro rodiče a nejbližší členy rodiny k Vánocům.
• Učíme se a zpíváme koledy.
• Zdobíme třídy jednotlivých oddělení ŠD vánoční výzdobou.
• Na vycházkách pozorujeme kreativní výzdobu města a ulic.
• Vyprávíme si o vánočních zvycích, které se zachovaly dodnes, zvláště o těch, které dodržujeme v naší rodině.
• Besedujeme o lidových vánočních zvycích a tradicích v křesťanském roce.
• Společně zdobíme Družináčkův vánoční stromeček.
• Čert ví proč – zábavné odpoledne plné her, tance, zpěvu a netradičních sportovních disciplín.

Akce:

 


LEDEN: NA VRCHOLCÍCH V NOCI PANUJE SNÍH,
               ANI STOPA PO LIDECH.

               TA SAMOTA KRÁLOVSTVÍM JE,
               KRÁLOVNOU JSEMVLOČEK VŠECH.


• Poznáváme současnou krásu naší přírody v zimních měsících a porovnáváme ji s minulostí.
• Seznamujeme se s netradičními výtvarnými technikami a aplikujeme je do dětských prací na téma zima kolem nás.
• Besedujeme o radostech i úskalích spojených se zimním obdobím, aneb co se v zimě může stát - (úraz a nemoc) + zvyšujeme úroveň informovanosti o rizicích úrazů a nemocí a připomínáme si podstatné kroky prevence, opakujeme si důležitá tísňová telefonní čísla.
• Leží tam v oboře, nožky má nahoře (prevence úrazů) – seznamujeme se s úrazy, které bývají způsobeny neznalostí a neochotou respektovat povinnosti a doporučení. Připomínáme si zásady první pomoci – umíme si poradit v krizové situaci v ohrožení vlastního nebo cizího života, vážíme si svého zdraví a na základě činností si upevňujeme pozitivní vztah k sobě samému, učíme se vědomé odpovědnosti a opatrnosti.
• Tělo do pohybu dáme - hrajeme netradiční sportovní soutěže se zimní tematikou.
• Zpíváme písně se zimní tematikou.
• Vyrábíme dárečky pro žáky a žákyně budoucích prvních ročníků.

Akce: T

 


ÚNOR: LADY KARNEVAL…

 

• Poznáváme nejrůznější sportovní disciplíny a soutěže, besedujeme o zimních rekreačních sportech a vyvozujeme základní pravidla bezpečného sportování v zimních měsících – pravidelná pohybová aktivita, helma a další ochranné pomůcky, riziková místa a nevhodný terén pro sportování.
• Připomínáme si zapomenuté začátky zimních sportů + pracujeme s odbornými publikacemi a encyklopediemi.
• Pozorujeme vývoj historie zimních sportů od počátků do dnešní doby + pracujeme s odbornými publikacemi a encyklopediemi.
• „V těle hodně kloubů máme, tělo jimi ohýbáme“ – uvědomění si toho, co pro nás a naše tělo sportování znamená, chápeme důležitost pravidelného pohybu a připomínáme si pravidla fair play.
• Výtvarně zpracováváme sport očima dětí.
• Společně tvoříme desatero zdravého životního stylu a chápeme jeho smysl pro naše zdraví a vitalitu.
• Zimní radovánky – při vycházkách zimní přírodou, pozorujeme stopy zvířat ve sněhu, kreslíme do sněhu.
• Cvičíme kompenzační a uvolňovací cviky v tělovýchovných chvilkách, relaxujeme při hudbě.
• Vnímáme svět očima postižených -malujeme nohou jednoduchý obrázek, modelujeme jednou rukou, kreslíme opačnou rukou než píšeme, procházíme ohraničený prostor poslepu.

Akce: K

 


BŘEZEN: HAJNÝ JE LESA PÁN, ZVĚŘÍ JE MILOVÁN.
                HAJNÝ JE LESA KRÁL A KAŽDÝ PYTLÁK SE HO VŽDYCKY BÁL.

 

• Seznamujeme se prostřednictvím různorodých činností s rozmanitostí jarní přírody, charakterizujeme základní znaky jara, rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě, poznáváme přírodniny a využíváme je k tvorbě kreativních výrobků.
• Vítáme jaro - čteme si o národních a místních zvycích spojených s jarem.
• Vyhledáváme pranostiky a vysvětlujeme si jejich význam.
• Pozorujeme změny počasí v souvislosti s daným ročním obdobím.
• Zdobíme jednotlivá oddělení ŠD jarní výzdobou.
• Kreslíme a sbíráme první jarní květiny.
• Povídáme si o významu lesa pro náš život, seznamujeme se s domácími i volně žijícími zvířaty a jejich mláďaty.
• Knížka je můj kamarád - upevňujeme čtenářskou gramotnost dětí ve ŠD – prohlížíme si a čteme úryvky z dětských oblíbených knihy a časopisů.
• Představujeme si oblíbené autory dětské tvorby.
• Seznamujeme se s oblíbenými knihami našich rodičů a prarodičů.
• Výtvarně zpracováváme pohádkový příběh.
• Já jsem malý spisovatel – vymýšlíme vlastní pohádkový příběh.
• Družináčkova pohádka – provádíme konkurz na herecké obsazení rolí, nacvičujeme dramatizaci vybrané pohádky, vyrábíme kulisy
• Hrajeme literární a vědomostní hry.

Akce

 

DUBEN: SAXANO, V KNIHÁCH VÁZANÝCH V KŮŽI
               ZAPSÁNO KOUZEL JE VÍC NEŽ DOST.

 

• Realizujeme tematické vycházky do okolí školy se zaměřením na bezpečnost dětí při cestě do školy a ze školy – bezpečná místa pro přecházení, vyvození zásad pravidel správného přecházení, viditelnost chodce…
• Odhalujeme nebezpečné nástrahy na cestách pro chodce a cyklisty.
• Besedujeme o práci příslušníků Policie ČR.
• Hrajeme si na dopravní policisty – procvičujeme pravidla silničního provozu, poznáváme dopravní značky, opakujeme si důležitá telefonní čísla, řešíme zábavné úkoly motivované dopravní tematikou, prověřujeme dopravní znalosti.
• Výtvarně znázorňujeme různé hromadné dopravní prostředky.
• Malujeme dopravní prostředky a značky.
• Vyprávíme si o lidových zvycích a tradicích v době Velikonoc.
• Připomínáme si koledy na Velikonoce.
• Vyrábíme velikonoční dárky a dekorace.
• Povídáme si o tradici pálení čarodějnic – noci plné kouzel a rituálů.
• Rej čarodějnic – netradiční čarodějnické odpoledne.

Akce:

 


KVĚTEN: PŘEDSTAVTE SI, PŘEDSTAVTE SI, CO JSEM MĚL DNES O OBĚDU…• Seznamujeme se se základními kroky správného stolování, při stolování dodržujeme základní hygienické návyky a hodnotíme vzájemně naše chování u stolu.
• „Stolečku, prostři se!“ - připravujeme tabuli pro jednoduché stolování.
• S Družináčkem připravujeme jednoduché pokrmy.
• Sbíráme pro pejska a kočičku oblíbené recepty našich maminek a babiček.
• Jedl jsem, snědl jsem – smyslové poznávání zeleniny a ovoce.
• Vyrábíme rozmanité výrobky z ovoce a zeleniny.
• Chci být fit – povídáme si o zdravém stravování a sestavujeme týdenní jídelníček zaměřený na zdravou a pestrou stravu vhodnou pro děti školního věku.
• Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme, čím se doma zabývají a co pro nás dělají.
• Hrajeme vymyšlený příběh na téma - maminka.
• Vyrábíme výrobky a přání ke Dni matek.

Akce

 

 

ČERVEN: ZAZVONIL NÁM ZVONEC A PÍSNIČEK JE KONEC.

 

• Dětský den aneb cesta za tajemným pokladem.
• Kudy z nudy aneb kam na prázdniny – prezentujeme oblíbená místa a vyprávíme si o tom, kam jezdívali naši rodiče a prarodiče.
• Naše rodina – představujeme povolání našich rodičů.
• Povídáme si o širší rodině a tvoříme rodokmen.
• Uklízíme jednotlivé třídy ŠD před odchodem na letní prázdniny.
• Poučení o bezpečnosti v době letních prázdnin.
• Zhodnocení práce a chování dětí v celém školním roce
• Mudrlantské království – pohádkový a písničkový kvíz

Akce