Informace ředitelství ZŠ rodičům žáků 1.stupně

 

 

Žáci a žákyně navštěvující školní družinu (ŠD) mají z bezpečnostních a provozních důvodů stanoveny odchody ze ŠD vnitřním řádem ŠD.

 

 Vnitřní předpis placení za ŠD od 09/2016

 Právní stanovisko k bezpečnosti žáků při odchodu ze ŠD

  Řád školní družiny

  Dodatek k vnitřnímu předpisu k placení příspěvku za ŠD

   Výchovně vzdělávací program školní družiny Cesta za sluníčkem    

 

 

 

 

 

  

INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE  O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:


Školní družina je součástí ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 a nachází se v areálu školy. Je určena pro žáky 1.stupně s omezenou kapacitou 30 dětí na oddělení. Maximálně využívá vlastní moderně a efektivně řešené prostory s bohatým vybavením, tělocvičnu a školní hřiště.
Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické potřeby dětí, pomáhá jim začleňavat se do kolektivu a díky cíleně promyšleným tematickým plánům rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. V neposlední řadě má také velmi důležitou roli v prevenci rizikového chování.

 


Dokumentace


Třídní kniha, kniha příchodů a odchodů, zápisní lístky.

 

PROVOZNÍ DOBA: 

 

ranní družina : 6. 30 – 7. 40 (příchod nejpozději do 7. 20).

V 7.40 odvádí děti vychovatelka na vyučování.
 

odpolední družina: 11. 40 – 17. 00      

Po skončení vyučování odvádí kmenová vychovatelka žáky do ŠD. Z bezpečnostních důvodů odchází děti ze ŠD pouze v následující hodiny - ve 13 hod., 14 hod., 15 hod., 15. 30 hod., 16 hod., 16. 30 hod. a v 17. 00 hodin. Toto rozhodnutí se bude týkat u dětí z přípravných tříd.  Děti budou odcházet pouze na základě telefonické výzvy místním telefonem, který je monitorován kamerovým systémem. Pokud si dítě rodiče do 17,00 hod. nevyzvednou, je za každou započatou hodinu účtováno 100,- Kč.

                 

ODCHODY ZE ŠD:

Odchody dětí ze ŠD platí podle zápisních lístků na zadní straně, jakoukoliv změnu odchodu je třeba oznámit předem a to písemně na lístku, kde musí být uvedeny následující body – datum, jméno dítěte, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Na telefonickou výzvu (hovor či SMS) dítě ze ŠD samotné nepustíme!

Děti mohou vyzvedávat pouze osoby uvedené na zápisním lístku, popřípadě na žádost rodičů s podpisem jiné osobě.

 

Žádáme rodiče, aby dodržovali uvedené časy odchodů svých dětí ze ŠD.

 

PLATBA: 

 

Školní družina se bude platit převodem na účet školy. Každý žák/žákyně, který/á navštěvuje školní družinu, dostane od paní vychovatelky číslo účtu, částku a variabilní symbol (konkrétní kód zapsaného dítěte v ŠD) pro platbu školní družiny. Poplatek za školní družinu je 500,- Kč/měsíčně a platí se za období září až prosinec ( 2 000,-), leden až červen ( 3 000,-).
Pokud není ŠD řádně v termínu uhrazena,je možné vyloučit vaše dítě ze ŠD.
Veškeré podklady k platbě Vám budou včas sděleny písemnou formou.

 


KONTAKTY:

 

Martina Djakovová (vedoucí ŠD + vychovatelka ) -  286881141, l. 121 (martina.djakovova@seznam.cz)


Sylva Menclová (vychovatelka ) -  286881141, l. 121

Bc.Soňa Blodigová (vychovatelka ) -  286881141, l. 121

Eva Hellerová (vychovatelka ) - 286881141, l. 121

Hana Slováková (vychovatelka) -  286881141, l. 121

Marta Vjesztová (vychovatelka ) - 286881141, l. 121

Marcela Dostálová( vychovatelka) - 286881141, l. 114

Bc. Jiří Koudela (vychovatel) - 286881141, l. 121

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Školní rok 2017/ 2018

 

DRUŽINÁČKOVO POHÁDKOVÉ SNĚNÍ

 

ZÁŘÍ: TEN NÁŠ DRÁČEK DRUŽINÁČEK CHYTRÝ JE JAK ŠKOLÁČEK. UŽ VÍ, JAK TO MEZI LIDMI CHODÍ A RÁD NÁM O TOM NYNÍ POVÍ.

• Seznamujeme se s vnitřním řádem školní družiny + poučení o bezpečném chování a jednání při všech činnostech a akcích školní družiny.
• Naše škola není bludiště – hrajeme adaptační hry zaměřené na orientaci v prostorách budovy ZŠ (prostory školní družiny, jídelny, tělocvičnou atd).
• Hrajeme adaptační hry a soutěže podporující rychlé začlenění nových žáků do kolektivu a posílení sebedůvěry každého jedince.
• Vyvozujeme základní pravidla společenského soužití mezi dětmi, upevňujeme kamarádské vztahy prostřednictvím cíleně zaměřených společenských her.
• Hrajeme interaktivní hry směřující k potlačení sobeckosti a k pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství.
• Známe „kouzelná slovíčka“ – připomínáme si „kouzelná slovíčka“ – děkuji, prosím, omlouvám se…
• Chápeme jedinečnosti každého z nás.

 

Akce: Adaptační hry a soutěže v přírodě
Adaptační hry a soutěže v prostorách ZŠ

 


ŘÍJEN: DRUŽINÁČEK KAŽDÝ DEN SNÍ SVŮJ POHÁDKOVÝ SEN. S RÁKOSNÍČKEM DOVÁDÍ, KRÁSY PODZIMU MU PŘEDVÁDÍ.

• Chráníme přírodu a hledáme cestu k souladu mezi ní a člověkem.
• Za dobrodružstvím přírody - seznamujeme se s rozmanitostí a barevností podzimní přírody, rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě, poznáváme přírodniny a využíváme je k tvorbě podzimních koláží a jiných výrobků.
• Výtvarně zpracováváme podzim očima dítěte.
• Dramatizujeme pohádky se zvířecími hrdiny.
• Tvoříme Rákosníčkovu encyklopedii podzimní přírody.
• Hrajeme hry propojující tělesnou zdatnost s rozvojem paměti a orientace v přírodě.
• Hravou formou vytváříme návyky a rozšiřujeme znalosti a dovednosti žáků v oblasti environmentální výchovy – převážně v oblasti třídění a recyklace odpadů a chápeme její přínos pro životní prostředí dnešní doby.

 

Akce: Příroda očima malých ekologů – jednodenní eko program
Rákosníčkova encyklopedie podzimní přírody
Cesta do knihovny – cesta za dobrodružstvím

 


LISTOPAD: DRUŽINÁČEK S KRAKONOŠEM TURISTICE NEDÁ KOŠEM. KRAKONOŠ TEN VŠECHNO VÍ, NENÍ TEN, KDO NEPOVÍ….

• Poznáváme Krakonošovu tajemnou cestu Prosekem a seznamujeme se s jeho historií.
• Ukazujeme si zajímavá místa ČR a pozorujeme jejich proměny v čase.
• Navštěvujeme země našich integrovaných spolužáků, aneb jak se žilo a žije za hranicemi ČR.
• Pracujeme s encyklopedií a odbornými publikacemi.
• Čteme si pohádky a příběhy z různých koutů světa.
• Hrajeme vědomostní hry, skládáme puzzle.
• Vyrábíme pexeso se zeměpisnou tematikou.

 

Akce: Krakonošův tajemný Prosek
Družináčkovo zeměpisné pexeso
Drakiáda

 


PROSINEC: PŘIŠLY ZASE PO ROCE VYTOUŽENÉ VÁNOCE. DRUŽINÁČEK S POPELKOU MAJÍ RADOST PŘEVELKOU.

• Čas adventní – vnímáme začínající atmosféru Vánoc, čteme si v knížkách o Vánocích, vyprávíme si o smyslu adventní doby.
• Vyrábíme dárky a přání na tradiční vánoční prodejní výstavku.
• Zpíváme koledy.
• Zdobíme třídy jednotlivých oddělení ŠD vánoční výzdobou.
• Na vycházkách pozorujeme kreativní výzdobu města a ulic.
• Vyprávíme si o vánočních zvycích, které se zachovaly dodnes, zvláště o těch, které dodržujeme v naší rodině.
• Společně zdobíme Družináčkův vánoční stromeček tak, jak ho zdobili lidé v minulosti.
• Popelčin vánoční ples – zábavné odpoledne plné her a netradičních sportovních disciplín.

 

Akce: Popelčin vánoční ples
Týden plný radosti - aktivity na přání dětí, hrajeme nejoblíbenější hry a soutěže
Lidové vánoční zvyky a tradice v křesťanském roce – beseda

 


LEDEN: PŘIŠLY ZASE VELKÉ MRAZY, CHRÁNÍME SE PŘED ÚRAZY. VENKU SNÍH A ZMRZLÁ HRÁZ – NAVŠTÍVIL NÁS DĚDA MRÁZ.

• Poznáváme současnou krásu naší přírody v zimních měsících a porovnáváme ji s minulostí.
• Děda Mráz vypráví o radostech i úskalích spojených se zimním obdobím, aneb co se v zimě může stát - (úraz a nemoc) + prevence, tísňová telefonní čísla, zásady první pomoci.
• Leží tam v oboře, nožky má nahoře (prevence úrazů) – seznamujeme se s úrazy, které bývají způsobeny neznalostí a neochotou respektovat povinnosti a doporučení.
• Tělo do pohybu dáme - hrajeme netradiční sportovní soutěže se zimní tematikou.
• Seznamujeme se s netradičními výtvarnými technikami a aplikujeme je do dětských prací na téma zimní krajina.
• Vyrábíme dárečky pro žáky a žákyně budoucích prvních ročníků.

 

Akce: Tělo do pohybu dáme aneb Družináčkův netradiční sportovní den
Zásady první pomoci – beseda s ukázkami

 


ÚNOR: BOB A BOBEK KAŽDÝ DEN VYSKOČÍ Z KLOBOUKU VEN. ZDATNĚ CVIČÍ, JEN TO FIČÍ, VŠICHNI HURÁ NAHLAS KŘIČÍ.

• Besedujeme o sportovních disciplínách.
• Hrajeme netradiční sportovní hry se zimní tematikou.
• Zimní radovánky – při vycházkách zimní přírodou sledujeme stopy zvířat ve sněhu, kreslíme do sněhu.
• S Bobem a Bobkem cvičíme kompenzační a uvolňovací cviky v tělovýchovných chvilkách, relaxujeme při hudbě.
• S Družináčkem si připomínáme zapomenuté začátky zimních sportů.
• Pozorujeme vývoj historie zimních sportů od počátků do dnešní doby.
• Vyrábíme sportovní náčiní.
• Malujeme portréty našich úspěšných sportovců.

 

Akce: Družináčkova výstava portrétů našich sportovců
Síň slávy
Brumbambule

 

BŘEZEN: DRUŽINÁČEK SI RÁD ČTE, V MOUDRÝCH KNIHÁCH LISTUJE. CO VŠECHNO SE DOZVĚDĚL, RUMCAJSOVI POVĚDĚL…

• Knížka je můj kamarád - upevňujeme čtenářskou gramotnost dětí ve ŠD – prohlížíme si a čteme úryvky ze starých dětských oblíbených knihy a časopisů.
• Představujeme si oblíbené autory dětské tvorby.
• Seznamujeme se s oblíbenými knihami našich rodičů a prarodičů.
• Seznamujeme se s rozmanitostí jarní přírody + jarní výzdoba jednotlivých oddělení ŠD.
• Vítáme jaro - čteme si o národních a místních zvycích spojených s jarem.
• Vyhledáváme pranostiky a vysvětlujeme si jejich význam.
• Kreslíme a sbíráme první jarní květiny.
• Vytváříme družinový meteorologický kalendář přírody.
• Vyprávíme si o lidových zvycích a tradicích v době Velikonoc - malujeme a zdobíme kraslice, učíme se koledy.

 

Akce: Velikonoční knihovna
Rumcajsův velikonoční jarmark
Karneval


DUBEN: DRUŽINÁČEK DÁVÁ POZOR, S BABOU JAGOU DĚLÁ DOZOR.

• Realizujeme tematické vycházky do okolí školy se zaměřením na bezpečnost dětí při cestě do školy a ze školy – bezpečná místa pro přecházení, vyvození zásad správného přecházení, viditelnost chodce…
• Hrajeme si na dopravní policisty – procvičujeme pravidla silničního provozu, poznáváme dopravní značky, známe důležitá telefonní čísla, řešíme zábavné soutěže motivované dopravní tematikou, prověřujeme dopravní znalosti.
• Odhalujeme nebezpečné nástrahy na cestách pro chodce a cyklisty.
• Besedujeme o práci příslušníků Policie ČR.
• Výtvarně znázorňujeme různé hromadné dopravní prostředky.
• Malujeme dopravní prostředky a značky.
• Slet čarodějnic – vyhlašujeme soutěž o čarodějnici roku, pořádáme přehlídku čarodějnic.

 

Akce: Vycházka do okolí školy s dopravní tematikou
Dopravní hřiště


KVĚTEN: DRUŽINÁČEK JÍ MOC RÁD, S PLOTNOU NENÍ KAMARÁD. S KRTEČKEM VŠAK SPOLU VAŘÍ, SPOLEČNĚ SE DÍLO DAŘÍ.

• S Družináčkem připravujeme jednoduché pokrmy našich předků.
• Sbíráme recepty našich babiček.
• Seznamujeme se se základními kroky správného stolování, při stolování dodržujeme základní hygienické návyky a hodnotíme vzájemně naše chování u stolu.
• Hrnečku, vař - připravujeme tabuli pro jednoduché stolování.
• Jedl jsem, snědl jsem – smyslové poznávání zeleniny a ovoce.
• Krtečkova kuchařka – tvoříme atlas jednotlivých potravin.
• Společně tvoříme desatero zdravého životního stylu a chápeme jeho smysl.
• Chci být fit – povídání o zdravé výživě a sestavujeme týdenní jídelníček se zdravou výživou.
• Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme, čím se doma zabývají a co pro nás dělají.
• Vyrábíme výrobky a přání ke Dni matek.

 

Akce: Hrnečku, vař
Krtečkova kuchařka
Návštěva Leteckého muzea Kbely

 


ČERVEN: ZAZVONIL NÁM ZVONEC A POHÁDEK JE KONEC.

• Dětský den aneb s pohádkou na prázdniny.
• Kudy z nudy aneb kam na prázdniny – prezentujeme oblíbená místa a vyprávíme si o tom, kam jezdívali naši rodiče a prarodiče.
• Naše rodina – představujeme povolání našich rodičů.
• Povídáme si o širší rodině a tvoříme rodokmen.
• Uklízíme jednotlivé třídy ŠD před odchodem na letní prázdniny.
• Poučení o bezpečnosti v době letních prázdnin.
• Mudrlantské království – luštíme hlavolamy a kvízy.

 

Akce: Dětský den aneb s pohádkou na prázdniny
Kudy z nudy aneb kam na prázdniny
Mudrlantské království
 

 

Poznámka: V průběhu celého školního roku 2017/ 2018 budou probíhat ve všech odděleních ŠD hry a činnosti, které se budou přizpůsobovat zájmu dětí a budou rozvíjet jejich osobnost ( vycházky, výtvarné a pracovní činnosti, sportovní akce, práce na PC, práce se stavebnicemi, stolní hry, klidové činnosti…).

 

                                                                                                 Zpracovala Martina Djakovová