Informace ředitelství ZŠ rodičům žáků 1.stupně

 

 

Žáci a žákyně navštěvující školní družinu (ŠD) mají z bezpečnostních a provozních důvodů stanoveny odchody ze ŠD vnitřním řádem ŠD.

 

 Vnitřní předpis placení za ŠD od 09/2016

 Právní stanovisko k bezpečnosti žáků při odchodu ze ŠD

  Řád školní družiny

  Dodatek k vnitřnímu předpisu k placení příspěvku za ŠD

   Výchovně vzdělávací program školní družiny Cesta za sluníčkem    

 

 

 

 

 

  

INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE  O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:


Školní družina je součástí ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 a nachází se v areálu školy. Je určena pro žáky 1.stupně s omezenou kapacitou 30 dětí na oddělení. Maximálně využívá vlastní moderně a efektivně řešené prostory s bohatým vybavením, tělocvičnu a školní hřiště.
Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické potřeby dětí, pomáhá jim začleňavat se do kolektivu a díky cíleně promyšleným tematickým plánům rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. V neposlední řadě má také velmi důležitou roli v prevenci rizikového chování.

 


Dokumentace


Třídní kniha, kniha příchodů a odchodů, zápisní lístky.

 

PROVOZNÍ DOBA: 

 

ranní družina : 6. 30 – 7. 40 (příchod nejpozději do 7. 20).

V 7.40 odvádí děti vychovatelka na vyučování.
 

odpolední družina: 11. 40 – 17. 00      

Po skončení vyučování odvádí kmenová vychovatelka žáky do ŠD. Z bezpečnostních důvodů odchází děti ze ŠD pouze v následující hodiny - ve 13 hod., 14 hod., 15 hod., 15. 30 hod., 16 hod., 16. 30 hod. a v 17. 00 hodin. Toto rozhodnutí se bude týkat u dětí z přípravných tříd.  Děti budou odcházet pouze na základě telefonické výzvy místním telefonem, který je monitorován kamerovým systémem. Pokud si dítě rodiče do 17,00 hod. nevyzvednou, je za každou započatou hodinu účtováno 100,- Kč.

                 

ODCHODY ZE ŠD:

Odchody dětí ze ŠD platí podle zápisních lístků na zadní straně, jakoukoliv změnu odchodu je třeba oznámit předem a to písemně na lístku, kde musí být uvedeny následující body – datum, jméno dítěte, čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Na telefonickou výzvu (hovor či SMS) dítě ze ŠD samotné nepustíme!

Děti mohou vyzvedávat pouze osoby uvedené na zápisním lístku, popřípadě na žádost rodičů s podpisem jiné osobě.

 

Žádáme rodiče, aby dodržovali uvedené časy odchodů svých dětí ze ŠD.

 

PLATBA: 

 

Školní družina se bude platit převodem na účet školy. Každý žák/žákyně, který/á navštěvuje školní družinu, dostane od paní vychovatelky číslo účtu, částku a variabilní symbol (konkrétní kód zapsaného dítěte v ŠD) pro platbu školní družiny. Poplatek za školní družinu je 500,- Kč/měsíčně a platí se za období září až prosinec ( 2 000,-), leden až červen ( 3 000,-).
Pokud není ŠD řádně v termínu uhrazena,je možné vyloučit vaše dítě ze ŠD.
Veškeré podklady k platbě Vám budou včas sděleny písemnou formou.

 


KONTAKTY:

 

Martina Djakovová (vedoucí ŠD + vychovatelka ) -  286881141, l. 121 (martina.djakovova@litvinovska500.cz)


Sylva Menclová (vychovatelka ) -  286881141, l. 121

Eva Hellerová (vychovatelka ) - 286881141, l. 121

Hana Slováková (vychovatelka) -  286881141, l. 121

Marta Vjesztová (vychovatelka ) - 286881141, l. 121

Marcela Dostálová( vychovatelka) - 286881141, l. 114

Denisa Jiroutová (vychovatelka) - 286881141, l. 108

Bc. Jiří Koudela (vychovatel) - 286881141, l. 121

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Roční tematický plán 2018 - 2019

 
DRÁČEK DRUŽINÁČEK NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM SE ZVÍŘECÍMI KAMARÁDY

 

ZÁŘÍ: TEN NÁŠ DRÁČEK DRUŽINÁČEK BYSTRÝ JE JAK ŠKOLÁČEK .
UŽ VÍ, JAK TO MEZI LIDMI CHODÍ A RÁD NÁM O TOM NYNÍ POVÍ…

• Seznamujeme se s vnitřním řádem školní družiny + poučení o bezpečném chování a jednání při všech činnostech a akcích školní družiny v prostorách ŠD i mimo ni.
• Naše škola není bludiště – hrajeme adaptační hry zaměřené na orientaci v prostorách budovy ZŠ (prostory školní družiny, WC, jídelna, tělocvičny, šatny atd).
• Hrajeme seznamovací hry a poznávací soutěže podporující rychlé začlenění nových žáků do kolektivu, neformální seznámení se s klimatem školy a posílení sebedůvěry každého jedince.
• Vyvozujeme základní pravidla společenského soužití mezi dětmi, upevňujeme kamarádské vztahy prostřednictvím cíleně zaměřených společenských a týmových her.
• Hrajeme interaktivní hry směřující k potlačení sobeckosti a k pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství
• Hrajeme seznamovací a týmové hry vedoucí k posilování prosociálního chování.
• Chápeme jedinečnosti každého z nás.
• „Kouzelná slovíčka se kterými jde všechno lépe“ – připomínáme si a používáme „kouzelná slovíčka“ – děkuji, prosím, omlouvám se…

Akce: Adaptační hry a soutěže v přírodě
Adaptační hry a soutěže v prostorách ZŠ
Seznamovací a týmové hry vedoucí k posilování prosociálního chování

 

 

ŘÍJEN: DRUŽINÁČEK KAŽDÝ DEN SNÍ SVŮJ NEJKRÁSNĚJŠÍ SEN. S JEŽEČKEM NÁM DOVÁDÍ, PODZIMU SE PŘEDVÁDÍ.

• Za dobrodružstvím přírody - seznamujeme se s rozmanitostí a barevností podzimní přírody, rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě, poznáváme přírodniny a využíváme je k tvorbě podzimních koláží a jiných výrobků.
• Výtvarně zpracováváme podzim očima dítěte.
• „Podzime, podzime, pěkně tě prosíme, už zas nosíš deště – počkej chvíli ještě“ – seznamujeme se s rozmanitostí počasí v jednotlivých ročních obdobích.
• Tvoříme encyklopedii podzimní přírody.
• Dramatizujeme pohádky se zvířecími hrdiny.
• Hrajeme hry propojující tělesnou zdatnost, kolektivní soudržnost s rozvojem paměti a orientace v přírodě.
• Chráníme přírodu a hledáme cestu k souladu mezi ní a člověkem.
• Zábavnou formou vytváříme návyky a rozšiřujeme znalosti a dovednosti žáků v oblasti environmentální výchovy – převážně v oblasti třídění a recyklace odpadů a chápeme její přínos pro životní prostředí dnešní doby.

Akce: Podzimní fotbalový turnaj
Přírodní bohatství očima malých ekologůLISTOPAD: DRUŽINÁČEK JÍ MOC RÁD, S PLOTNOU NENÍ KAMARÁD. ALE PEJSEK S KOČIČKOU POMOHOU MU S VAŘIČKOU.SPOLEČNĚ SI JÍDLO VAŘÍ, A TAK SE JIM VŠECHNO DAŘÍ.

• Seznamujeme se se základními kroky správného stolování, při stolování dodržujeme základní hygienické návyky a hodnotíme vzájemně naše chování u stolu.
• „Stolečku, prostři se!“ - připravujeme tabuli pro jednoduché stolování.
• S Družináčkem připravujeme jednoduché pokrmy.
• Sbíráme pro pejska a kočičku oblíbené recepty našich maminek a babiček.
• Jedl jsem, snědl jsem – smyslové poznávání zeleniny a ovoce.
• Vyrábíme rozmanité výrobky z ovoce a zeleniny
• Chci být fit – povídáme si o zdravém stravování a sestavujeme týdenní jídelníček zaměřený na zdravou a pestrou stravu vhodnou pro děti školního věku.
• Pozorujeme změny v přírodě a povídáme si o vhodném oblékání v chladných dnech.
• Pozorujeme změny v přírodě a povídáme si o životě zvířátek v době blížící se zimy.
• Myslíme na potravu zvířátek v době blížící se zimy.
• „Děti venku pouští draky, vem si svetr a pojď taky“ – Drakiáda

Akce: „Stolečku, prostři se!“
Vlaštovkové závody
Drakiáda

 

 

PROSINEC: JSOU TU ZASE PO ROCE KRÁSNÉ, KLIDNÉ VÁNOCE. DRUŽINÁČEK S KAPREM PEPOU MAJÍ RADOST VELKOLEPOU.


• Čas adventní – vnímáme začínající atmosféru Vánoc, čteme si v knížkách o Vánocích, vyprávíme si o smyslu adventní doby.
• Představujeme si nejznámější české pohádkáře a čteme si ukázky jejich prací.
• Výstava oblíbených knih s pohádkovým motivem v ŠD.
• Vyrábíme dárky a přání na tradiční vánoční prodejní výstavku.
• Zpíváme koledy.
• Zdobíme třídy jednotlivých oddělení ŠD vánoční výzdobou.
• Na vycházkách pozorujeme kreativní výzdobu města a ulic.
• Vyprávíme si o vánočních zvycích, které se zachovaly dodnes, zvláště o těch, které dodržujeme v naší rodině.
• Besedujeme o lidových vánočních zvycích a tradicích v křesťanském roce.
• Společně zdobíme Družináčkův vánoční stromeček.
• Čertovská diskotéka aneb s čerty nejsou žerty – zábavné odpoledne plné her a netradičních sportovních disciplín.

Akce: Čertovská diskotéka aneb s čerty nejsou žerty
Týden plný radosti - aktivity na přání dětí, hrajeme nejoblíbenější hry a soutěže
Lidové vánoční zvyky a tradice v křesťanském roce – beseda
Sbírka nepotřebných hračekLEDEN: PŘIŠLY ZASE VELKÉ MRAZY, CHRÁNÍME SE PŘED ÚRAZY. LEDNÍ MEDVĚD PŘIŠEL HNED, POZOROVAT SNÍH A LED.

• Poznáváme současnou krásu naší přírody v zimních měsících a porovnáváme ji s minulostí.
• Besedujeme o radostech i úskalích spojených se zimním obdobím, aneb co se v zimě může stát - (úraz a nemoc) + prevence, tísňová telefonní čísla, zásady první pomoci.
• Leží tam v oboře, nožky má nahoře (prevence úrazů) – seznamujeme se s úrazy, které bývají způsobeny neznalostí a neochotou respektovat povinnosti a doporučení.
• Tělo do pohybu dáme - hrajeme netradiční sportovní soutěže se zimní tematikou.
• Seznamujeme se s netradičními výtvarnými technikami a aplikujeme je do dětských prací na téma zimní krajina.
• Zpíváme písně se zimní tematikou.
• Vyrábíme dárečky pro žáky a žákyně budoucích prvních ročníků.

Akce: Tělo do pohybu dáme aneb Družináčkův netradiční sportovní den
Zásady první pomoci – beseda s ukázkami

 

 

ÚNOR: DRUŽINÁČEK KAŽDÝ DEN VYBĚHNE SE ZAJÍČKEM VEN. OBA CVIČÍ, JEN TO FIČÍ, VŠICHNI HURÁ NAHLAS KŘIČÍ.

• Poznáváme a besedujeme o sportovních disciplínách a soutěžích.
• Připomínáme si zapomenuté začátky zimních sportů.
• Pozorujeme vývoj historie zimních sportů od počátků do dnešní doby.
• Zimní radovánky – při vycházkách zimní přírodou sledujeme stopy zvířat ve sněhu, kreslíme do sněhu.
• „Každá prohra je poloviční vítězství, pokud se z boje poučíš“ – uvědomění si toho, co pro nás a naše tělo sportování znamená, pravidla fair play.
• Cvičíme kompenzační a uvolňovací cviky v tělovýchovných chvilkách, relaxujeme při hudbě.
• Společně tvoříme desatero zdravého životního stylu a chápeme jeho smysl pro naše zdraví a vitalitu.
• Výtvarně zpracováváme sport očima dětí
• Vnímáme svět očima postižených -malujeme nohou jednoduchý obrázek, modelujeme jednou rukou, kreslíme opačnou rukou než píšeme, procházíme ohraničený prostor poslepu

Akce: Karneval
Síň slávy
Svět očima postižených – paralympiáda

 


BŘEZEN: DRUŽINÁČEK SI RÁD ČTE, V MOUDRÝCH KNIHÁCH LISTUJE. CO VŠECHNO SE DOZVĚDĚL, STARÉ SOVĚ POVĚDĚL…

• Knížka je můj kamarád - upevňujeme čtenářskou gramotnost dětí ve ŠD – prohlížíme si a čteme úryvky z dětských oblíbených knihy a časopisů.
• Představujeme si oblíbené autory dětské tvorby.
• Seznamujeme se s oblíbenými knihami našich rodičů a prarodičů.
• Vypravíme si oblíbený pohádkový příběh.
• Výtvarně zpracováváme pohádkový příběh.
• Já jsem malý spisovatel – vymýšlíme vlastní báseň
• Družináčkova pohádka – provádíme konkurz na herecké obsazení rolí, nacvičujeme dramatizaci vybrané pohádky, vyrábíme kulisy
• Hrajeme literární a vědomostní hry
• Seznamujeme se s rozmanitostí jarní přírody + jarní výzdoba jednotlivých oddělení ŠD.
• Vítáme jaro - čteme si o národních a místních zvycích spojených s jarem.
• Vyhledáváme pranostiky a vysvětlujeme si jejich význam.
• Kreslíme a sbíráme první jarní květiny.
• Povídáme si o domácích i volně žijících zvířatech a jejich mláďatech.


Akce: Družináčkova pohádka
Já jsem malý spisovatel - poetický den
Návštěva knihovny

 


DUBEN: DRUŽINÁČEK DĚLÁ DOZOR, S LIŠKOU RYŠKOU DÁVÁ POZOR. NA BEZPEČNOST OBA DBAJÍ A DĚTI JE POSLOUCHAJÍ.

• Realizujeme tematické vycházky do okolí školy se zaměřením na bezpečnost dětí při cestě do školy a ze školy – bezpečná místa pro přecházení, vyvození zásad správného přecházení, viditelnost chodce…
• Hrajeme si na dopravní policisty – procvičujeme pravidla silničního provozu, poznáváme dopravní značky, známe důležitá telefonní čísla,
• Netradiční dopravní olympiáda - řešíme zábavné úkoly motivované dopravní tematikou, prověřujeme dopravní znalosti.
• Odhalujeme nebezpečné nástrahy na cestách pro chodce a cyklisty.
• Besedujeme o práci příslušníků Policie ČR.
• Výtvarně znázorňujeme různé hromadné dopravní prostředky.
• Malujeme dopravní prostředky a značky.
• Vyprávíme si o lidových zvycích a tradicích v době Velikonoc
• Vyrábíme velikonoční dárky a dekorace na jarmark
• Čarodějnická sportovní olympiáda

Akce: Vycházka do okolí školy s dopravní tematikou
Dopravní hřiště
Netradiční dopravní olympiáda
Velikonoční jarmark
Čarodějnická sportovní olympiáda

 

 

 

KVĚTEN: S DRUŽINÁČKEM, S JELENEM DO PŘÍRODY ZAJEDEM. HONEM RYCHLE NASEDÁME, NA VÝLET SE VYDÁVÁME…

• Poznáváme Prosek a seznamujeme se s jeho historií.
• Poznáváme město, ve kterém žijeme
• Vysněné město očima dítěte – vyrábíme město z kartonových krabic
• Ukazujeme si zajímavá místa ČR a pozorujeme jejich proměny v čase.
• Navštěvujeme prstem na mapě země našich integrovaných spolužáků, poznáváme neznámá místa aneb jak se žilo a žije za hranicemi ČR.
• Pracujeme s encyklopedií a odbornými publikacemi.
• Čteme si pohádky a příběhy z různých koutů světa.
• Hrajeme vědomostní hry, skládáme puzzle.
• Vyrábíme pexeso se zeměpisnou tematikou.
• Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme, čím se doma zabývají a co pro nás dělají.
• Vyrábíme výrobky a přání ke Dni matek.

Akce: Vycházka po Proseku
Vysněné město očima dítěte
Letecké muzeum Kbely
Družináčkovo zeměpisné pexeso
Kouzelný dům – soutěž ve stavění z Lega nebo z jiné stavebnice

 

 

ČERVEN: ZAZVONIL NÁM ZVONEC A POHÁDEK JE KONEC.

• Dětský den aneb cesta za tajemným pokladem.
• Kudy z nudy aneb kam na prázdniny – prezentujeme oblíbená místa a vyprávíme si o tom, kam jezdívali naši rodiče a prarodiče.
• Naše rodina – představujeme povolání našich rodičů.
• Povídáme si o širší rodině a tvoříme rodokmen.
• Uklízíme jednotlivé třídy ŠD před odchodem na letní prázdniny.
• Poučení o bezpečnosti v době letních prázdnin.
• Zhodnocení práce a chování
• Mudrlantské království – pohádkový kvíz

Akce: Dětský den aneb cesta za tajemným pokladem
Kudy z nudy aneb kam na prázdniny
Mudrlantské království – pohádkový kvíz