Žádost o přijetí žáka/ žákyně  do ZŠ 2018

 

Žádost o přijetí žáka/ žákyně do přípravných tříd 2018

 

Žádost o odklad  2018 

 

 PŘEDŠKOLÁCI 

1. Spolupráce s mateřskými školami

2. Den otevřených dveří

3. Zápis k povinné školní docházce

4. Spádovost

4. Prvňáček 2018

5. Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků

6. Seznam přijatých žáků 2017/2018


 

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI

 

Naše škola již několik let úzce a velice aktivně spolupracuje s Mateřskou školou Litvínovská 490 a s Mateřskou školou Veltruská 560. Cílem je bezproblémové propojení a návaznost předškolního a základního vzdělávání, snaha usnadnit dětem adaptaci a socializační proces.

Předškoláci z obou mateřských škol navštíví několikrát během roku naši školu.

Přehled návštěv dětí MŠ v ZŠ:

  • prohlídka interiéru školy, návštěva tělocvičen, učeben 1. stupně a ŠD
  • vánoční koncert
  • ukázková hodina pro budoucí prvňáčky
  • program Prvňáček 2018
  • zážitkové dopoledne v prostorách ŠD
  • akce Děti dětem - zábavné dopoledne k MMD

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Dne 26. února 2018 pořádá škola Den otevřených dveří.

Rodiče s dětmi mohou v dopoledních hodinách nahlédnout do vyučovacích hodin 1. stupně. Prohlídka interiéru školy proběhne v 9.00 a v 10.00 h. K dispozici rodičům bude paní učitelka z 1. stupně, která ráda sdělí důležité informace a odpoví na případné dotazy.

Od 16.00 h. se pak rodiče mohou zúčastnit informační schůzky se zástupci školy (vedení školy a učitelky 1.stupně). Zde vám bude představena práce školy.

 

 

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Důležité informace:

Pro koho je zápis povinný?


pro dítě, které k 31. srpnu 2018 dovrší šest let věku ( tedy pro děti narozené v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012)
• pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k zápisu?


K zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.
Cizí státní příslušníci předloží: ověřený překlad rodného listu do ČJ, svůj průkaz totožnosti, popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.
V případě žádosti o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je nutné s sebou již k zápisu přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Termíny zápisu:

středa 4. dubna 2018 od 13.00 do 18.00 
čtvrtek 5. dubna 2018 od 13.00 do 18.00

 

Rodiče přijatých žáků budou o přijetí informováni, a to zveřejněním seznamu na webových stránkách naší školy. Jméno přijatého dítěte bude uvedeno pod daným číslem. Číslo bude přiděleno žákovi při zápisu.

Rodiče nepřijatých žáků budou školou informováni písemně.
• Pokud se po zápisu u nás rozhodnete pro jinou školu, prosíme, neprodleně nás o tom informujte.
• Je možné dodatečně zapsat dítě do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky i po termínu zápisu, a to pouze na základě telefonické domluvy s ředitelkou školy.

 

 


ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:Pozor na změnu ve školském zákoně!!! Odklad je třeba vyřídit již při zápisu!!!
Pokud tedy rodič bude chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí již při zápisu o odklad písemně požádat a zároveň žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


• Rodiče dítěte, které mělo v loňském roce odklad školní docházky, potvrdí osobně nástup dítěte do ZŠ (nejpozději ve dnech zápisu). Odevzdají vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si vyzvednou ve dnech zápisu. Děti se mohou zápisu opět zúčastnit.

• Rodiče mohou žádat celkem 2x o odklad školní docházky.


Rodiče žádající o odklad vyplní písemnou žádost o přijetí žáka/ žákyně k základnímu vzdělávání, písemnou žádost o odklad školní docházky + doloží další potvrzení:
              písemné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny /PPP/
              písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

 

 


ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PŘED DOVRŠENÍM 6. ROKU:


• Rodiče mohou požádat o výjimku. Může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 ti let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2018 do června 2019. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2018, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP. Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2019, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře.

 

 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD:


Přípravné třídy základní školy mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky. Důvodem odkladu školní docházky může být sociální znevýhodnění, grafomotorické obtíže, snížená koncentrace pozornosti a koordinace pohybu, vady řeči nebo jazykové znevýhodnění.  
Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, konkrétní vzdělávací obsah je upraven s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do základní školy.

Zápis do přípravných tříd proběhne 5. dubna 2017 od 13.00 do 18.00 hod.

Rodiče dětí s odkladem musí k zápisu do přípravných tříd přinést všechna potřebná doporučení a formuláře (viz.odklad povinné školní docházky).

 

 SPÁDOVOSTSpádová škola je pojmenování takové školy, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Každá škola má svůj školský obvod, který je výčtem spádových ulic. Pro naši školu jsou spádové následující ulice:

SPÁDOVOST DLE VYHLÁŠKY č. 17/ 2016 Sb. hl. m. Prahy, O ŠKOLSKÝCH OBVODECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
(platnost vyhlášky od 1. ledna 2017)


Bílinská
Bohušovická
Děčínská
Dvoudílná
Habartická
Hejnická
Chrastavská
K Lipám
K Šafránce
Levínská

Litoměřická -orientační čísla: sudá 26 – 44, lichá 15 – 35
Litoměřická -popisná čísla: 36, 62, 64, 73, 74, 76, 77, 78, 213, 222, 433, 480, 509, 726, 833, 834, 839
Litvínovská - orientační čísla: sudá 22 – 52, lichá 5 – 17
Litvínovská - popisná čísla: 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 300, 485, 490, 491, 500, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 821
Na Pokraji
Na Samotě
Na Stráži

Na Vyhlídce - orientační čísla: sudá 2 – 46, lichá 1 - 5
Na Vyhlídce - popisná čísla: 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 410, 411, 463, 844, 849
Nad Kundratkou
Přeťatá
Rumburská
Střížkovská
Teplická
Trojmezní

Vysočanská - orientační čísla: lichá 67 – 113
Vysočanská - popisná čísla: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 484, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555
Za Statkem

Žitenická 871/ 1, 3, 5, 7, 9
 

 

 

PROGRAM PRVŇÁČEK 2018


Naše škola nabízí budoucím žákům program Prvňáček 2018. Tento program zahrnuje celkem 2 tematická setkání dětí s učitelkou a besedu s rodiči. Lze se přihlásit ve dnech zápisu. Za tento dvouhodinový program vybíráme 100,- /odměny, pracovní listy, atd./ Sraz ve vestibulu školy vždy v 14.50. S sebou přezůvky a pastelky.
Jednotlivá setkání jsou zaměřena na slovní zásobu ,správnou výslovnost, grafomotoriku a na matematické představy.

Termíny:

úterý 15. května 2018 - 1. setkání dětí s učitelkou od 15.00 do 15.45
pondělí 21. května 2018 - 2. setkání dětí s učitelkou od 15.00 do 15.45
V pondělí 21. května 2018 proběhne od 15.00 beseda rodičů se speciální pedagožkou PaeDr. Wolfovou (příprava před vstupem do školy, jak nejlépe zvládnout vstup do školy či jeho případná rizika, spolupráce s PPP).


 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ - RADY PRO RODIČE

 

 

DESATERO PRO RODIČE

Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků:

 

Doporučujeme všem budoucím prvňáčkům, aby v posledním roce před zahájením povinné školní docházky navštěvovali mateřskou školu. Ta díky všestranné výchově a cílům preprimárního vzdělávání připravuje děti na úspěšný přechod z předškolního zařízení do základní školy a veškeré úsilí vede k tomu, aby dětem pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat. 
Zralost a připravenost dítěte na školu:

 

Fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- je přiměřeně věku obratné a zdatné (hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče)
- samo se svlékne, oblékne a obuje (zapne a rozepne zip, knoflíky, pásek u kalhot, zaváže si tkaničky)
- je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj)
- zvládá osobní hygienu (používá kapesník, umyje si ruce, použije toaletní papír)
- zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo)
- postará se o své věci, samostatně obsluhuje školní tašku a penál.


Citová a sociální samostatnost, schopnost kontrolovat a řídit své chování, soužití s vrstevníky

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- zvládá odloučení od rodičů
- vystupuje samostatně, vyslovuje svůj názor
- uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, poprosím, poděkuje, omluví se) a dodržuje dohodnutá pravidla, je si vědomé zodpovědnosti za své chování
- projevuje se jako emočně stálé
- reaguje přiměřeně na drobný neúspěch
- dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci
- navazuje kontakt s dětmi, zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně
- bere ohled na druhé.
 


Přiměřené zvládnutí jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- používá neverbální komunikaci
- má přiměřenou slovní zásobu (umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno)
- rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
- vyslovuje správně hlásky, mluví gramaticky správně (užívá správně rodu, čísla, času…)
- mluví ve větách, vypráví příběh, popisuje situaci, srozumitelně hovoří s dětmi a dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla
- pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou, písmenem).
 


Zvládnutí koordinace ruky a oka, jemné motoriky, pravolevé orientace

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- zručně zachází s předměty denní potřeby (pracuje se stavebnicí, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje)

- zvládá činnost s drobnějšími předměty (korálky), kreslí prstem, uvolněně čárá

- drží správně tužku (tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím)

- vede správně tužku, tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje, vybarvuje)
- rozlišuje pravou a levou stranu
- řadí zpravidla prvky zleva.

 

 

Rozlišení zrakových a sluchových vjemů

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- rozlišuje barvy, velikost, tvary
- rozpozná rozdíly mezi hláskami (dlouhé a krátké)
- sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
- složí slovo z několika slyšených slabik
- najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
- postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
- rozlišuje zvuky běžných předmětů
- reaguje správně na světelné a akustické signály.
 


Zvládnutí jednoduchých logických a myšlenkových operací a orientace v elementárních matematických pojmech
 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet)
- orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti)
- porovnává počet dvou souborů v rozsahu do pěti (určí o kolik je jeden větší či menší)
- řeší jednoduché úlohy, hádanky, rébusy
- rozumí časoprostorových pojmům (nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, vně, dříve, později, včera, dnes), chápe pojmy označující velikost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
- rozpozná základní geometrické tvary
- třídí, seskupuje a přiřazuje předměty podle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).
 

Dostatečně rozvinutá pozornost a schopnost zapamatovat si
 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- soustředí pozornost po dobu 10 – 15 minut
- dokáže se soustředit i na ty činnosti, které pro něj nejsou zajímavé, neodchází od nesplněného
- záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo a slyšelo
- dokáže vyvinout úsilí a dokončit úkol, odolá rušivým podnětům
- pracuje samostatně, postupuje podle pokynů
- pamatuje si říkadla, básničky, písničky.
 


Vnímání kulturních podnětů


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:


- je schopno se zúčastnit kulturních akcí
- pozorně poslouchá či sleduje se zájmem představení
- zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo.
 

Orientace ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole)
- spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (zná své bydliště, jméno a příjmení rodičů)
- zvládá běžné praktické činnosti a situace 
(vyřídit vzkaz, umí telefonovat)
- má poznatky ze světa živé a neživé přírody (orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat části těla, zná jména zvířat, rostlin)
- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
- má nahodilé a útržkovité poznatky o naší zemi (hory, řeky, města)
- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování
- chová se bezpečně nejen ve školním prostředí.

 

 

DALŠÍ VHODNÁ DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ:

Jak můžete pomoci svým dětem:


• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
 

 

VÝBĚR ŠKOLNÍ AKTOVKY, BATOHU:


Školní aktovka (batoh) pro žáky 1. stupně by měla splňovat určité požadavky, které pozitivně podporují vyvíjející se dětský organismus. 


Naše doporučení:


• ergonomicky tvarovaný systém zad s vyjímatelným hliníkovým rámem
• pevný stabilní tvar, pevné dno, vyztužené plastové hrany
• popruhy dostatečně široké (cca 4cm), nastavitelné, vypolstrované
• pásy by měly být nastaveny tak, aby se horní rohy tašky nacházely ve výši ramen
• pevné držátko na přenášení v ruce
• hmotnost aktovky do 1200 g 
• snadno otevíratelné a uzavíratelné zámky
• uvnitř oddělené oddíly
• boční kapsy na pití, svačinku
• reflexní proužky, prvky
• nepromokavost a omyvatelnost povrchu
• design aktovky