Žáci přijatí do 1. ročníku ve školním roce 2017 - 2018

 

 

Žádost o přijetí žáka/ žákyně  do ZŠ 2017

 

Žádost o přijetí žáka/ žákyně do přípravných tříd 2017

 

Žádost o odklad  2017 

 

 PŘEDŠKOLÁCI 

1. Spolupráce s mateřskými školami

2. Den otevřených dveří

3. Zápis k povinné školní docházce

4. Spádovost

4. Prvňáček 2017

5. Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků

6. Seznam přijatých žáků 2016/ 2017

 

 

 

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI

 

Naše škola již několik let úzce a velice aktivně spolupracuje s Mateřskou školou Litvínovská 490 a s Mateřskou školou Veltruská 560. Cílem je bezproblémové propojení a návaznost předškolního a základního vzdělávání, snaha usnadnit dětem adaptaci a socializační proces.

Předškoláci z obou mateřských škol navštíví několikrát během roku naši školu.

 

Přehled návštěv dětí MŠ v ZŠ:

  • prohlídka interiéru školy, návštěva tělocvičen, učeben 1. stupně a ŠD
  • vánoční koncert
  • ukázková hodina pro budoucí prvňáčky
  • program Prvňáček 2017
  • zážitkové dopoledne v prostorách ŠD
  • akce Děti dětem - zábavné dopoledne k MMD

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDne 27. února 2017 pořádá škola Den otevřených dveří.

Rodiče s dětmi mohou v dopoledních hodinách nahlédnout do vyučovacích hodin 1. stupně. Prohlídka interiéru školy proběhne v 9.00 a v 10.00 h. K dispozici rodičům bude paní učitelka z 1. stupně, která ráda sdělí důležité informace a odpoví na případné dotazy.

Od 16.00 se pak rodiče mohou zúčastnit informační schůzky se zástupci školy (vedení školy a učitelky 1.stupně). Zde vám bude představena práce školy.

V době schůzky bude zajištěno hlídání vašich dětí.

 

 

 

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 

Důležité informace:

 

Pro koho je zápis povinný?

• pro dítě, které k 31. srpnu 2017 dovrší šest let věku ( tedy pro děti narozené v období od 1. září 2010 do 31. srpna 2011)

• pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

 

Co je potřeba k zápisu?

• K zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

Cizí státní příslušníci předloží: ověřený překlad rodného listu do ČJ,  svůj průkaz totožnosti, popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je nutné s sebou již k zápisu přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Co je zápisový lístek?

Zápisový lístek napomáhá předejít situacím, kdy část rodičů mění po skončení zápisů do ZŠ svá rozhodnutí. Umístí své dítě do jiné školy, aniž informují ředitelku své spádové školy a blokují tak místa ostatním dětem.
U zápisu budou rozdávány rodičům (zákonným zástupcům) zápisové lístky. Tyto lístky budou mít registrační čísla a obdrží je pouze rodiče dětí s trvalým pobytem ve spádovém obvodu příslušné základní školy. Je tedy nutné do své spádové školy přijít, vyzvednout si zápisový lístek, vyplnit jej a následně včas odevzdat. Vyplněním a odevzdáním zápisového lístku v termínu do 12. dubna 2017 stvrzuje rodič (zákonný zástupce) svůj záměr umístit své dítě ve spádové škole.
Ve druhém případě odevzdá zápisový lístek v té škole, kam půjde k zápisu.
 

 

Termíny zápisu:

 

úterý 4. dubna 2017 od 13.00 do 18.00 (řádný zápis
středa 5. dubna 2017od 13.00 do 18.00 (řádný zápis + odklady, přípravné třídy)

Ve středu 5. dubna bude u zápisu přítomna i školní psycholožka (od 13.00 do 17.00).

Toto datum doporučujeme rodičům, kteří BUDOU ŽÁDAT o odklad a zápis do přípravných ročníků apod.

 

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů:

 

Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ 20 bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ   8 bodů
Odevzdání vyplněného zápisového lístku   6 bodů
Sourozenec, který již navštěvuje školu   5 bodů
Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.   2 body


 

• Rodiče přijatých žáků budou o přijetí informováni, a to zveřejněním seznamu na webových stránkách naší školy. Jméno přijatého dítěte bude uvedeno pod daným číslem. Číslo bude přiděleno žákovi při zápisu.
• Rodiče nepřijatých žáků budou školou informováni písemně.
• Pokud se po zápisu u nás rozhodnete pro jinou školu, prosíme, neprodleně nás o tom informujte.
• Je možné dodatečně zapsat dítě do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky i po termínu zápisu, a to pouze na základě telefonické domluvy s ředitelkou školy.

  

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

 

Pozor na změnu ve školském zákoně!!! Odklad je třeba vyřídit již při zápisu!!!

Pokud tedy rodič bude chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí již při zápisu o odklad písemně požádat a zároveň žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

• Rodiče dítěte, které mělo v loňském roce odklad školní docházky, potvrdí osobně nástup dítěte do ZŠ (nejpozději ve dnech zápisu). Odevzdají vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si vyzvednou ve dnech zápisu. Děti se mohou zápisu opět zúčastnit.

• Rodiče mohou žádat celkem 2x o odklad školní docházky.

 

 

Rodiče žádající o odklad vyplní písemnou žádost o přijetí žáka/ žákyně k základnímu vzdělávání, písemnou žádost o odklad školní docházky + doloží další potvrzení:

              písemné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny /PPP/
              písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa


               

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PŘED DOVRŠENÍM 6. ROKU:• Rodiče mohou požádat o výjimku. Může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 ti let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2017 do června 2018. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2017, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP. Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2018, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře.

 

 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD:

 

Přípravné třídy jsou určeny především pro děti s odkladem školní docházky z důvodu:
sociálního znevýhodnění, grafomotorických obtíží, snížené koncentrace pozornosti a koordinace pohybu, vady řeči nebo jazykového znevýhodnění.

Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, konkrétní vzdělávací obsah je upraven s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do základní školy.

 

Zápis do přípravných tříd proběhne 5. dubna 2017 od 13.00 do 18.00 hod.


Rodiče dětí s odkladem musí k zápisu do přípravných tříd přinést všechna potřebná doporučení a formuláře (viz.odklad povinné školní docházky).
 

 

 

 

SPÁDOVOST

 

Spádová škola je pojmenování takové školy, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Každá škola má svůj školský obvod, který je výčtem spádových ulic. Pro naši školu jsou spádové následující ulice:

SPÁDOVOST DLE VYHLÁŠKY č. 17/ 2016 Sb. hl. m. Prahy, O ŠKOLSKÝCH OBVODECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
(platnost vyhlášky od 1. ledna 2017)

Bílinská

Bohušovická

Děčínská

Dvoudílná

Habartická

Hejnická

Chrastavská

K Lipám

K Šafránce

Levínská

Litoměřická -orientační čísla: sudá 26 – 44, lichá 15 – 35

Litoměřická -popisná čísla: 36, 62, 64, 73, 74, 76, 77, 78, 213, 222, 433, 480, 509, 726, 833, 834, 839

Litvínovská - orientační čísla: sudá 22 – 52, lichá 5 – 17

Litvínovská - popisná čísla: 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 300, 485, 490, 491, 500, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 821

Na Pokraji

Na Samotě

Na Stráži

Na Vyhlídce - orientační čísla: sudá 2 – 46, lichá 1 - 5

Na Vyhlídce - popisná čísla: 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 410, 411, 463, 844, 849

Nad Kundratkou

Přeťatá

Rumburská

Střížkovská

Teplická

Trojmezní

Vysočanská - orientační čísla: lichá 67 – 113

Vysočanská - popisná čísla: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 484, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555

Za Statkem

Žitenická 871/ 1, 3, 5, 7, 9

 

 

 

PROGRAM PRVŇÁČEK 2017Naše škola nabízí budoucím žákům program Prvňáček 2017. Tento program zahrnuje celkem 2 tematická setkání dětí s učitelkou a besedu s rodiči. Lze se přihlásit ve dnech zápisu. Za tento dvouhodinový program vybíráme 100,- /odměny, pracovní listy, atd./ Sraz ve vestibulu školy vždy v 14.50. S sebou přezůvky a pastelky.
Jednotlivá setkání jsou zaměřena na slovní zásobu,správnou výslovnost, grafomotoriku a na matematické představy.


Termíny: 
čtvrtek 11. května 2017 - 1. setkání dětí s učitelkou od 15.00 do 15.45
čtvrtek 18. května 2017 - 2. setkání dětí s učitelkou od 15.00 do 15.45

Ve čtvrtek 18. května 2017 proběhne od 15.00  beseda rodičů se speciální pedagožkou PaeDr. Wolfovou (příprava před vstupem do školy, jak nejlépe zvládnout vstup do školy či jeho případná rizika, spolupráce s PPP).

 

 

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ - RADY PRO RODIČE

 

 

DESATERO PRO RODIČE

Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků:

 

Doporučujeme všem budoucím prvňáčkům, aby v posledním roce před zahájením povinné školní docházky navštěvovali mateřskou školu. Ta díky všestranné výchově a cílům preprimárního vzdělávání připravuje děti na úspěšný přechod z předškolního zařízení do základní školy a veškeré úsilí vede k tomu, aby dětem pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat. 
Zralost a připravenost dítěte na školu:

 

Fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- je přiměřeně věku obratné a zdatné (hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče)
- samo se svlékne, oblékne a obuje (zapne a rozepne zip, knoflíky, pásek u kalhot, zaváže si tkaničky)
- je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj)
- zvládá osobní hygienu (používá kapesník, umyje si ruce, použije toaletní papír)
- zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo)
- postará se o své věci, samostatně obsluhuje školní tašku a penál.


Citová a sociální samostatnost, schopnost kontrolovat a řídit své chování, soužití s vrstevníky

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- zvládá odloučení od rodičů
- vystupuje samostatně, vyslovuje svůj názor
- uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, poprosím, poděkuje, omluví se) a dodržuje dohodnutá pravidla, je si vědomé zodpovědnosti za své chování
- projevuje se jako emočně stálé
- reaguje přiměřeně na drobný neúspěch
- dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci
- navazuje kontakt s dětmi, zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně
- bere ohled na druhé.
 


Přiměřené zvládnutí jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- používá neverbální komunikaci
- má přiměřenou slovní zásobu (umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno)
- rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
- vyslovuje správně hlásky, mluví gramaticky správně (užívá správně rodu, čísla, času…)
- mluví ve větách, vypráví příběh, popisuje situaci, srozumitelně hovoří s dětmi a dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla
- pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou, písmenem).
 


Zvládnutí koordinace ruky a oka, jemné motoriky, pravolevé orientace

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- zručně zachází s předměty denní potřeby (pracuje se stavebnicí, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje)

- zvládá činnost s drobnějšími předměty (korálky), kreslí prstem, uvolněně čárá

- drží správně tužku (tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím)

- vede správně tužku, tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje, vybarvuje)
- rozlišuje pravou a levou stranu
- řadí zpravidla prvky zleva.

 

 

Rozlišení zrakových a sluchových vjemů

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- rozlišuje barvy, velikost, tvary
- rozpozná rozdíly mezi hláskami (dlouhé a krátké)
- sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
- složí slovo z několika slyšených slabik
- najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
- postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
- rozlišuje zvuky běžných předmětů
- reaguje správně na světelné a akustické signály.
 


Zvládnutí jednoduchých logických a myšlenkových operací a orientace v elementárních matematických pojmech
 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet)
- orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti)
- porovnává počet dvou souborů v rozsahu do pěti (určí o kolik je jeden větší či menší)
- řeší jednoduché úlohy, hádanky, rébusy
- rozumí časoprostorových pojmům (nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, vně, dříve, později, včera, dnes), chápe pojmy označující velikost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
- rozpozná základní geometrické tvary
- třídí, seskupuje a přiřazuje předměty podle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).
 

Dostatečně rozvinutá pozornost a schopnost zapamatovat si
 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- soustředí pozornost po dobu 10 – 15 minut
- dokáže se soustředit i na ty činnosti, které pro něj nejsou zajímavé, neodchází od nesplněného
- záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo a slyšelo
- dokáže vyvinout úsilí a dokončit úkol, odolá rušivým podnětům
- pracuje samostatně, postupuje podle pokynů
- pamatuje si říkadla, básničky, písničky.
 


Vnímání kulturních podnětů


Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:


- je schopno se zúčastnit kulturních akcí
- pozorně poslouchá či sleduje se zájmem představení
- zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo.
 

Orientace ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole)
- spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (zná své bydliště, jméno a příjmení rodičů)
- zvládá běžné praktické činnosti a situace 
(vyřídit vzkaz, umí telefonovat)
- má poznatky ze světa živé a neživé přírody (orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat části těla, zná jména zvířat, rostlin)
- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
- má nahodilé a útržkovité poznatky o naší zemi (hory, řeky, města)
- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování
- chová se bezpečně nejen ve školním prostředí.

 

 

DALŠÍ VHODNÁ DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ:

Jak můžete pomoci svým dětem:


• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.
 

 

VÝBĚR ŠKOLNÍ AKTOVKY, BATOHU:


Školní aktovka (batoh) pro žáky 1. stupně by měla splňovat určité požadavky, které pozitivně podporují vyvíjející se dětský organismus. 


Naše doporučení:


• ergonomicky tvarovaný systém zad s vyjímatelným hliníkovým rámem
• pevný stabilní tvar, pevné dno, vyztužené plastové hrany
• popruhy dostatečně široké (cca 4cm), nastavitelné, vypolstrované
• pásy by měly být nastaveny tak, aby se horní rohy tašky nacházely ve výši ramen
• pevné držátko na přenášení v ruce
• hmotnost aktovky do 1200 g 
• snadno otevíratelné a uzavíratelné zámky
• uvnitř oddělené oddíly
• boční kapsy na pití, svačinku
• reflexní proužky, prvky
• nepromokavost a omyvatelnost povrchu
• design aktovky