smiley AKTUÁLNĚ: 

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ  - šk. rok 2016/ 2017

Informační schůzka proběhne první školní den v kmenové třídě s třídní učitelkou. Zde Vám budou sděleny všechny důležité informace. 

Doporučujeme sledovat v průběhu posledního srpnového týdne webové stránky, kde pro Vás budeme průběžně aktualizovat potřebné informace.

 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN - ORGANIZACE

Děti se setkají s paní učitelkou před hlavním vchodem ZŠ (čas bude upřesněn). Poté společně odejdou do třídy, kde proběhne krátké seznámení. Rodiče mezitím mohou přihlásit své dítě do školní jídelny a družiny. Poté si děti převezmou vychovatelky ŠD a ve třídě proběhne první třídní schůzka, kde bude rodičům sděleno vše podstatné. 

 

   

   výsledky zápisu pro školní rok 2016 - 2017

 

   Metodický pokyn k přijímání dětí do 1. tříd ZŠ

 

Žádost o přijetí žáka/ žákyně k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016-2017

 

 

 

   

 

 PŘEDŠKOLÁCI 

1. Spolupráce s mateřskou školou

2. Den otevřených dveří

3. Zápis k povinné školní docházce

4. Prvňáček 2016

5. Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků

6. Seznam přijatých žáků 2015/ 2016

7. Domácí příprava žáků - rady pro rodiče

 

 

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU

 

Naše škola již několik let úzce a aktivně spolupracuje s Mateřskou školou Litvínovská 490. Předškoláci navštíví několikrát během roku naši školu:

Přehled návštěv dětí MŠ v ZŠ:

  • prohlídka interiéru školy, návštěva tělocvičen, učeben 1. stupně a ŠD
  • zhlédnutí generálky vánočního koncertu -zazpíváme si se školním sborem
  • předškoláci si prožijí vyučovací hodinu s našimi prvňáčky (budeme číst, psát a počítat)
  • předškoláci přijdou sami na svého Prvňáčka 2016
  • paní učitelky ZŠ přijdou za dětmi do MŠ, ty předvedou čemu se naučily
  • dětský den pro děti z MŠ připravený našimi deváťáky

 

 

 

SPÁDOVOST DLE VYHLÁŠKY O ŠKOLSKÝCH OBVODECH: 
(platnost vyhlášky od 1. ledna 2015)


Bílinská
Bohušovická
Děčínská
Dvoudílná
Habartická
Hejnická
Chrastavská

K Lipám
K Šafránce

Litoměřická -orientační čísla: sudá 26 – 44, lichá 15 – 35
Litoměřická -popisná čísla: 36, 62, 64, 73, 74, 76, 77, 78, 213, 222, 433, 480, 509, 726, 833, 834, 839
Litvínovská - orientační čísla: sudá 22 – 52, lichá 5 – 17
Litvínovská - popisná čísla: 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 300, 485, 490, 491, 500, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 821
Na Pokraji
Na Samotě
Na Stráži

Na Vyhlídce -  orientační čísla: sudá 2 – 46, lichá 1 - 5
Na Vyhlídce - popisná čísla: 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 410, 411, 463, 844, 849
Nad Kundratkou
Přeťatá
Rumburská
Střížkovská
Teplická
Trojmezní

Vysočanská -  orientační čísla: lichá 67 – 113
Vysočanská - popisná čísla: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 484, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555
Za Statkem
 

 

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

Doporučujeme všem budoucím prvňáčkům, aby v posledním roce před zahájením povinné školní docházky navštěvovali mateřskou školu. Ta díky všestranné výchově a cílům preprimárního vzdělávání připravuje děti na úspěšný přechod z předškolního zařízení do základní školy a veškeré úsilí vede k tomu, aby dětem pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat. 

 

Zralost a připravenost dítěte na školu:

 

1) fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost v sebeobsluze

dítě je přiměřeně věku obratné a zdatné, samo se svlékne, oblékne a obuje (zapne a rozepne zip, knoflíky, pásek u kalhot, zaváže si tkaničky), je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj), zvládá osobní hygienu (používá kapesník, umyje si ruce, použije toaletní papír), postará se o své věci, samostatně obsluhuje školní tašku a penál, uklidí si své místo

 

2) citová a sociální samostatnost, schopnost kontrolovat a řídit své chování, soužití s vrstevníky

zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, poprosím, poděkuje, omluví se), dodržuje dohodnutá pravidla, je si vědomé zodpovědnosti za své chování, projevuje se jako emočně stálé, reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci, navazuje kontakt s dětmi, zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, umí se dohodnout, vyslovuje svůj názor, k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně, bere ohled na druhé

 

3) přiměřené zvládnutí jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

spolupracuje ve skupině, používá neverbální komunikaci, má přiměřenou slovní zásobu (umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno), rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, vyslovuje správně hlásky, mluví gramaticky správně (užívá správně rodu, čísla, času…), mluví ve větách, vypráví příběh, popisuje situaci, srozumitelně hovoří s dětmi a dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla, pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou, písmenem)

 

4) zvládnutí koordinace ruky a oka, jemné motoriky, pravolevé orientace

zručně zachází s předměty denní potřeby (pracuje se stavebnicí, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje), zvládá činnost s drobnějšími předměty (korálky), kreslí prstem, uvolněně čárá, drží správně tužku (tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím), obkresluje, vybarvuje, rozlišuje pravou a levou stranu, používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech

 

5) rozlišení zrakových a sluchových vjemů

rozlišuje barvy, velikost, tvary, zvuky (běžných předmětů, hudebních nástrojů), rozpozná rozdíly mezi hláskami (dlouhé a krátké), vytleskává slabiky ve slově, složí slovo z několika slyšených slabik, najde rozdíly na dvou obrazcích, postřehne změny na obrázku (co je nového, co chybí)

 

6) zvládnutí jednoduchých logických a myšlenkových operací a orientace v elementárních matematických pojmech

ukazuje na prstech či předmětech počet, vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti, porovnává počet dvou souborů v rozsahu do pěti (určí o kolik je jeden větší či menší), řeší jednoduché úlohy, hádanky, rébusy, rozumí časoprostorových pojmům (nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, vně, dříve, později, včera, dnes), chápe pojmy označující velikost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký), rozpozná základní geometrické tvary, třídí a přiřazuje předměty podle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

 

7) dostatečně rozvinutá pozornost a schopnost zapamatovat si 

soustředí pozornost po dobu 10 – 15 minut, dokáže se soustředit i na ty činnosti, které pro něj nejsou zajímavé, neodchází od nesplněného, dokáže vyvinout úsilí a dokončit úkol, odolá rušivým podnětům, pracuje samostatně, pamatuje si říkadla, básničky, písničky

 

8) vnímání kulturních podnětů

je schopno se zúčastnit kulturních akcí, zážitky komentuje, vypráví, co vidělo

 

9) orientace ve svém prostředí

uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, chová se bezpečně nejen ve školním prostředí, má nahodilé a útržkovité poznatky o naší zemi (hory, řeky, města), vysvětlí nadřazené a podřazené pojmy (jídlo, nábytek, školní potřeby…), zná své bydliště, jméno a příjmení rodičů

 

 Výběr školní aktovky, batohu:


Naše doporučení:


• anatomicky tvarovaná, vypolstrovaná a pevná záda
• pevný stabilní tvar, pevné dno, vyztužené plastové hrany
• popruhy dostatečně široké (cca 4cm), nastavitelné, vypolstrované
• pevné držátko na přenášení v ruce
• hmotnost aktovky do 1200 g
• snadno otevíratelné a uzavíratelné zámky
• uvnitř oddělené oddíly
• boční kapsy na pití, svačinku
• reflexní proužky
• nepromokavost a omyvatelnost povrchu
• design aktovky

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Seznam přijatých dětí k plnění školní docházky ve školním roce 2015/2016 naleznete ve složce AKTUÁLNĚ. 

zpět

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ - POMOC RODIČŮM


Příprava žáků na čtení a psaní analyticko – syntetickou metodou

 

a/ grafický projev:

 

Častá potíž prvňáčků, na kterou rodiče narazí hned v prvních týdnech školy, je neurovnaný grafický projev, neobratná ruka a nechuť ke psaní.

Rodičům doporučujeme:

Nenuťte děti psát nanečisto. Děti se dlouhým opakováním unaví a výsledek je ještě horší. Zkuste nechat děti napsat dvě až tři písmenka a hned psát do sešitu.

Bude vás rozčilovat neobratnost dětí při psaní. Mějte velkou trpělivost a chvalte je za každé dobře napsané písmenko.

Věnujte pozornost správnému sezení a správnému držení pera. Pokud dítě sedí na židli, nohy by měly být na podložce, neměly by viset ve vzduchu. Pravák píše „do kopce“ a levák „z kopce“, proto je dobré myslet na polohu sešitu na stole. U praváka jde sešit „do kopce“, u leváka „z kopce“.

Kreslete s dětmi na velký papír a snažte se při kreslení hýbat nejen prsty, ale i celým zápěstím. Kupte dětem omalovánky, děti pak budou obkreslovat jednoduché obrysy. Kreslete různá bludiště na papír, na chodník, procvičujte s dětmi také hrubou motoriku, tzn. koordinaci celého těla, chytání míčků, stříhání, trhání papíru apod.

 

b/ zrakové rozlišování a počátky čtení: 

 

Na počátku školy se rodiče setkávají s problémy se čtením, děti si pletou písmenka, nedokážou spojit písmena ve slabiku.

Rodičům doporučujeme:

Nemějte snahu opakovat mnohokrát stránku ve Slabikáři. Dítě si pak spíše cvičí paměť. Ovšem i ta je potřebná.

Ze strachu z neúspěchu na dítě nepospíchejte. Nácvik techniky čtení má zhruba 3 fáze, není dobré žádnou z fází přeskočit nebo nedocvičit. 1.fáze je schopnost plynule slabikovat, bez problémů spojovat písmena ve slabiky, 2.fáze je plynulé čtení krátkých slov, 3.fáze je pak schopnost pomalého plynulého čtení vět, obtížné slovo si dítě může vázaně přeslabikovat.

Skládejte s dětmi z písmen, nechte je, ať samy vymyslí slova, která pak složí.

Cvičte tzv. “postřehování slabik“. Dítě přečte slabiku rovnou, okamžitě. Na krátkou dobu dětem ukažte napsanou slabiku, pak ji schovejte a dítě má říci, jakou slabiku vidělo. Dítě si tím lépe zapamatuje tvary písmen a dokáže je vyslovit.

Děti mohou přepisovat slova do počítače.

 

c/ sluchové rozlišování :

 

Rodiče mohou také zjistit, že dítě umí tvary písmen, opisuje do písanky krasopisně. Ale běda, když přijde diktát. Dítě vynechává písmenka, nepíše čárky, jakoby neslyšelo, že se slovo skládá z písmenek.

K základům dobrého čtení a psaní patří také sluchová analýza slov, např. Hláskuj slovo máma. Některé děti v tomto selhávají.

Rodičům doporučujeme:

Je dobré včasné dokončení nácviku správné výslovnosti u dětí.

S dětmi si hrajte na poznávání různých zvuků.

Při čtení pohádky se domluvte na pravidlech poslouchání: Jakmile dítě uslyší dohodnuté slovo v pohádce, musí tlesknout.

Vidíte-li u dítěte, že zapomíná čárky a háčky při psaní, doporučte mu, aby je psalo hned, jak napíše dané písmenko. Ne až po dopsání celého slova.

Hrajte si na vyhláskování vzkazu, např. P o j ď t e k v e č e ř i.

Vymýšlejte si rytmy a dítě je opakuje vyťukáváním

 

d/ soustředěnost:

 

Nejběžnějším problémem malých školáků je nesoustředěnost. Předškolák mnohdy větší soustředění nepotřeboval a nyní ho nemá nacvičené. S nácvikem soustředění je potřeba pracovat hned po narození. V první třídě dítěti vysvětlovat, co je to soustředit se a že má dokončit rozdělanou práci, je pozdě.

Rodičům doporučujeme:

Úkoly pište odpoledne po odpočinku dítěte. Odpočinek pro dítě není „lehnout si“, ale proběhnout se, zaskákat si a zakřičet si. Nenechávejte děti plnit těžké úkoly až po večeři.

Děti pochvalte a nepřipomínejte jim „Nehoupej se, uklidni se, nevrť se“.

Pomáhá také tělesný kontakt, např. při pochvale mu dejte ruku na rameno.

Hrajte s dětmi hry na pozornost, podtrhávání daných slov v textu, bingo, piškvorky, společenské hry.

Naplánujte dítěti přestávky během práce. „Až napíšeš 5 slov, můžeš vstát od stolu.“

Trénujte dětem paměť. Děti si méně pamatují, protože se nedokážou na věc soustředit.

Hrajte Kimovy hry. Dále slovní hry typu: „Až pojedu na tábor, vezmu si boty.“ Dítě tuto větu zopakuje po vás a přidá další věc. Tak se věta postupně prodlužuje. Hraje se tak dlouho, dokud si větu dokážete zapamatovat celou.

Učte se s dětmi básničky.

 

e/ čtenářství:

 

Dítě se nejlépe učí nápodobou. Čtěte vy, pak budou mít zájem o čtení i vaše děti. Srovnávejte často s dětmi domácí knihovničku. Dítě si bude uklízet, číst tituly knih a třeba se do nějaké podívá.

Předkládejte dětem i jednodušší texty, např. Čtyřlístek, dětské časopisy.

Ve čtení se střídejte po větách. Jednu čtěte vy, druhou dítě.

Využijte tzv. párového čtení. Rodič a dítě čtou najednou a nahlas, rodič se přizpůsobuje tempu dítěte a předvádí pomalé rytmické čtení.

Domýšlejte konce příběhů.

 

f/ vyjadřovací schopnosti:

 

V životě, nejen ve škole, je potřebná schopnost dobře se vyjadřovat. Dítě se opět nejlépe učí nápodobou. Mluvíte-li s dítětem klidně, sami od sebe vyprávíte své zážitky z celého dne, snáze pak i dítě s vámi bude komunikovat a vyprávět „ jak bylo dneska ve škole“.

Při rozhovoru s dětmi mějte trpělivost.

Slovní zásobu také rozvíjí četba.

Hrajte s dětmi hru na mimozemšťana. Dítě musí vysvětlit obyčejnou věc nebo činnost někomu, kdo ji vůbec nezná.

Jistě znáte hru Kufr, úkolem je opisným způsobem něco vysvětlit

 

g/ matematické schopnosti:

 

S nechutí k počítání se setkáváme nejméně.

Rodičům doporučujeme:

S matematikou by měl pomáhat ten z rodiny, kdo má větší trpělivost, ne ten, kdo ji ovládá a bude na dítě pospíchat.

Vyskytne-li se problém s počítáním, je obvykle spojen se čtením. Dítě, které nečte, si nemůže dostatečně přečíst a pochopit slovní úlohu. V početních příkladech jde především o dril a neustálé opakování příkladů kdekoliv (na hřišti, v autě).

 

Na závěr doporučujeme důslednost v plnění úkolů, rozplánování povinností a odpočinku, časté pochvaly, trpělivost, dodržování řádu, učit děti slušnému chování a úctě k autoritám. Pokud bude nějaký problém přetrvávat i přes důslednost v domácí přípravě, obraťte se na školu, na třídní učitelku. Spolu pak řešte problém, v závažnějších nedostatcích může pomoci pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9. Škola s touto institucí úzce spolupracuje.

 

 

 

Kontakty: ředitelství ZŠ – 286881141, jídelna – 286887224

zpět