Metodický pokyn k přijímání dětí do 1. tříd ZŠ

 

Žádost o přijetí žáka/ žákyně k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016-2017

 

 PŘEDŠKOLÁCI 

1. Spolupráce s mateřskou školou

2. Den otevřených dveří

3. Zápis k povinné školní docházce

4. Prvňáček 2017

5. Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků

6. Seznam přijatých žáků 2016/ 2017

7. Domácí příprava žáků - rady pro rodiče

 

 

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU

 

Naše škola již několik let úzce a velice aktivně spolupracuje s Mateřskou školou Litvínovská 490. Předškoláci navštíví několikrát během roku naši školu:

Přehled návštěv dětí MŠ v ZŠ:

  • prohlídka interiéru školy, návštěva tělocvičen, učeben 1. stupně a ŠD
  • vánoční koncert
  • ukázková hodina pro budoucí prvňáčky
  • program Prvňáček 2017
  • akce Děti dětem - zábavné dopoledne k MMD
  • zážitkové dopoledne v prostorách ŠD

 

 

 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍVe 2. pololetí školního roku 2016/2017 pořádá škola Den otevřených dveří. Rodiče s dětmi mohou v dopoledních hodinách nahlédnout do vyučovacích hodin 1. stupně. Prohlídka interiéru školy proběhne v 9.00 a v 10.00. K dispozici rodičům bude paní učitelka z 1. stupně, která ráda sdělí důležité informace a odpoví na otázky. Od 16.00 se rodiče mohou zúčastnit informační schůzky se zástupci školy ( vedení školy a učitelky 1.stupně ). Zde vám bude představena práce školy. V době schůzky bude zajištěno hlídání vašich dětí.

Termín:
bude včas upřesněn

 

 

 

 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE


Je povinné absolvovat zápis, dovrší-li dítě k 31.srpnu 2017 6-ti let.

K zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

 

 

Termíny zápisu:
 úterý 4. dubna 2017 od 13.00 do 18.00
středa 5. dubna 2017od 13.00 do 18.00 

 

 

Rodiče přijatých žáků budou o přijetí informováni, a to zveřejněním seznamu na webových stránkách naší školy. Jméno přijatého dítěte bude uvedeno pod daným číslem. Číslo bude přiděleno žákovi při zápisu.
Rodiče nepřijatých žáků budou školou informováni písemně.
• Pokud se po zápisu u nás rozhodnete pro jinou školu, prosíme, neprodleně nás o tom informujte.
• Je možné dodatečně zapsat dítě do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky i po termínu zápisu, a to pouze na základě telefonické domluvy s ředitelkou školy.
 

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

• Rodiče dítěte, které mělo v loňském roce odklad školní docházky, potvrdí osobně nástup dítěte do ZŠ (nejpozději ve dnech zápisu). Odevzdají vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si vyzvednou ve dnech zápisu. Děti se mohou zápisu opět zúčastnit.

• Rodiče mohou žádat celkem 2x o odklad školní docházky.

K odkladu školní docházky je třeba doložit:
              písemné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny /PPP/
              písemné vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
              písemnou žádost o odklad školní docházky, kterou si rodič vyzvedne v době zápisu

 

Tato potvrzení a písemnou žádost o odklad školní docházky je nutné odevzdat ZŠ do (termín bude upřesněn)..
 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PŘED DOVRŠENÍM 6. ROKU:

• Rodiče mohou požádat o výjimku. Může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 ti let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2017 do června 2018. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2017, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP. Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2018, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře.SPÁDOVOST DLE VYHLÁŠKY O ŠKOLSKÝCH OBVODECH:
(platnost vyhlášky od 1. ledna 2015)

Bílinská
Bohušovická
Děčínská
Dvoudílná
Habartická
Hejnická
Chrastavská
K Lipám
K Šafránce

Litoměřická -orientační čísla: sudá 26 – 44, lichá 15 – 35
Litoměřická -popisná čísla: 36, 62, 64, 73, 74, 76, 77, 78, 213, 222, 433, 480, 509, 726, 833, 834, 839
Litvínovská - orientační čísla: sudá 22 – 52, lichá 5 – 17
Litvínovská - popisná čísla: 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 300, 485, 490, 491, 500, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 821
Na Pokraji
Na Samotě
Na Stráži

Na Vyhlídce - orientační čísla: sudá 2 – 46, lichá 1 - 5
Na Vyhlídce - popisná čísla: 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 410, 411, 463, 844, 849
Nad Kundratkou
Přeťatá
Rumburská
Střížkovská
Teplická
Trojmezní

Vysočanská - orientační čísla: lichá 67 – 113
Vysočanská - popisná čísla: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 484, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555
Za Statkem

 

 

 

PROGRAM PRVŇÁČEK 2017Naše škola nabízí budoucím žákům program Prvňáček 2017. Tento program zahrnuje celkem 2 tematická setkání dětí s učitelkou a besedu s rodiči. Lze se přihlásit ve dnech zápisu. Za tento dvouhodinový program vybíráme______/odměny, pracovní listy, atd./ Sraz ve vestibulu školy vždy v 14.50. S sebou přezůvky a pastelky.
Jednotlivá setkání jsou zaměřena na slovní zásobu,správnou výslovnost, grafomotoriku a na matematické představy.

I letos proběhne beseda rodičů se speciální pedagožkou PaeDr. Wolfovou, kde získají důležité informace (připravenost dítěte, organizace prvních školních dní, seznam základních pomůcek…).


Termíny: 
pondělí 11. května 2017 - 1. setkání dětí s učitelkou od 15.00 do 15.45
pondělí 18. května 2017 - 2. setkání dětí s učitelkou od 15.00 do 15.45
 

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ - RADY PRO RODIČE

 

Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků:

 

Doporučujeme všem budoucím prvňáčkům, aby v posledním roce před zahájením povinné školní docházky navštěvovali mateřskou školu. Ta díky všestranné výchově a cílům preprimárního vzdělávání připravuje děti na úspěšný přechod z předškolního zařízení do základní školy a veškeré úsilí vede k tomu, aby dětem pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat. 
Zralost a připravenost dítěte na školu:

 

1) fyzická a pohybová vyspělost, samostatnost v sebeobsluze
dítě je přiměřeně věku obratné a zdatné, samo se svlékne, oblékne a obuje (zapne a rozepne zip, knoflíky, pásek u kalhot, zaváže si tkaničky), je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj), zvládá osobní hygienu (používá kapesník, umyje si ruce, použije toaletní papír), postará se o své věci, samostatně obsluhuje školní tašku a penál, uklidí si své místo


2) citová a sociální samostatnost, schopnost kontrolovat a řídit své chování, soužití s vrstevníky
zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, poprosím, poděkuje, omluví se), dodržuje dohodnutá pravidla, je si vědomé zodpovědnosti za své chování, projevuje se jako emočně stálé, reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci, navazuje kontakt s dětmi, zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, umí se dohodnout, vyslovuje svůj názor, k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně, bere ohled na druhé


3) přiměřené zvládnutí jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
spolupracuje ve skupině, používá neverbální komunikaci, má přiměřenou slovní zásobu (umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno), rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, vyslovuje správně hlásky, mluví gramaticky správně (užívá správně rodu, čísla, času…), mluví ve větách, vypráví příběh, popisuje situaci, srozumitelně hovoří s dětmi a dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla, pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou, písmenem)


4) zvládnutí koordinace ruky a oka, jemné motoriky, pravolevé orientace
zručně zachází s předměty denní potřeby (pracuje se stavebnicí, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje), zvládá činnost s drobnějšími předměty (korálky), kreslí prstem, uvolněně čárá, drží správně tužku (tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím), obkresluje, vybarvuje, rozlišuje pravou a levou stranu, používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech

 

5) rozlišení zrakových a sluchových vjemů
rozlišuje barvy, velikost, tvary, zvuky (běžných předmětů, hudebních nástrojů), rozpozná rozdíly mezi hláskami (dlouhé a krátké), vytleskává slabiky ve slově, složí slovo z několika slyšených slabik, najde rozdíly na dvou obrazcích, postřehne změny na obrázku (co je nového, co chybí)


6) zvládnutí jednoduchých logických a myšlenkových operací a orientace v elementárních matematických pojmech
ukazuje na prstech či předmětech počet, vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti, porovnává počet dvou souborů v rozsahu do pěti (určí o kolik je jeden větší či menší), řeší jednoduché úlohy, hádanky, rébusy, rozumí časoprostorových pojmům (nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, vně, dříve, později, včera, dnes), chápe pojmy označující velikost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký), rozpozná základní geometrické tvary, třídí a přiřazuje předměty podle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)


7) dostatečně rozvinutá pozornost a schopnost zapamatovat si
soustředí pozornost po dobu 10 – 15 minut, dokáže se soustředit i na ty činnosti, které pro něj nejsou zajímavé, neodchází od nesplněného, dokáže vyvinout úsilí a dokončit úkol, odolá rušivým podnětům, pracuje samostatně, pamatuje si říkadla, básničky, písničky


8) vnímání kulturních podnětů
je schopno se zúčastnit kulturních akcí, zážitky komentuje, vypráví, co vidělo


9) orientace ve svém prostředí
uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, chová se bezpečně nejen ve školním prostředí, má nahodilé a útržkovité poznatky o naší zemi (hory, řeky, města), vysvětlí nadřazené a podřazené pojmy (jídlo, nábytek, školní potřeby…), zná své bydliště, jméno a příjmení rodičů