Aktuálně

 

 

 

Aktualizováno: 12.5.2020 ve 22:10

 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA A DRUŽINA

 • Prosíme rodiče žáků, kteří navštěvují školní jídelnu a družinu, aby tyto služby na měsíc květen a červen neplatili. Děkujeme.
 • JÍDELNÍČEK 25.5. - 29.5.2020

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

 • Vážení rodiče, na základě rozhodnutí zřizovatele školy, tj. Městské části Praha 9, se vzhledem k nynější situaci odkládá termín zápisu do prvních tříd (1. - 2.4.2020 - zrušeno).
 • Zápis bude probíhat bezkontaktní formou ve dnech 1. - 10.4.
 • Rozhodnutí o přijetí žáků je zveřejněno na webu školy v záložce "Zápis do 1. tříd"

 

 

 

 

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝUCE OD 25.5., VIZ NÍŽE

 

Vážení rodiče,

vzhledem k častým dotazům bychom chtěli upřesnit informace týkající se nástupu dětí 1. stupně dne 25.5. 2020 do školy.

Z přihlášených žáků budou vytvořeny skupiny po 15 žácích. Naše škola má 393 žáků na prvním stupni (17 tříd), tzn., museli bychom vytvořit 26 skupin, což výrazně překračuje organizační možnosti školy – vzdělávací aktivity dle pravidel stanovených MŠMT bychom nebyli schopni zajistit.

 

Při překročení těchto organizačních a personálních možností školy budou použita tato kritéria:

 1. zaměstnaná matka samoživitelka
 2. oba rodiče pracují bez možnosti home-office
 3. rodina nemá přístup k internetu
 4. věk dítěte (přednostně od nejmladších k nejstarším)

 

Vytvořené skupiny nebude po 25. 5. možné jakkoliv měnit. Skupiny vytvoří škola dle přihlášených žáků podle vlastních organizačních potřeb. Pedagogický dohled bude zajištěn vždy jedním pedagogickým pracovníkem školy na dopolední blok a druhým na odpolední blok. Tito pracovníci budou přiděleni ke skupině na celý zbytek školního roku. Střídání ped. pracovníků u skupin nebude možné.

Dopolední blok bude od 8:00 do 12:00 až 12:20. Organizace nástupu žáků do školy a vyzvedávání žáků ze školy bude velmi komplikovaná, proto budeme upřesňovat informace o jejím průběhu až konkrétním skupinám. Je zřejmé, že skupiny budou nastupovat do školy v různých časech.

Odpolední blok bude probíhat zhruba od 12:00 do 15:45, aktivity se zde budou řídit principy ŠVP školní družiny. Školní družina již do konce školního roku nebude otevřena, účast v odpoledním bloku je bezplatná.

Obecně lze říci, že v dopoledním bloku bude probíhat vzdělávání dle současných pravidel pro distanční výuku, která i nadále bude hlavním způsobem vzdělávání žáků. Nebude se např. známkovat a žáci navštěvující školu nebudou nijak zvýhodněni oproti žákům, kteří se budou vzdělávat distančně/doma jako doposud.

 

Průběžně budeme informace rozšiřovat a upřesňovat. Celá příprava znovuotevření školy je závislá na konečném počtu dětí/školních skupin.

 

Věřte, že se budeme snažit zajistit co nejméně komplikovaný provoz školy. Pravidla, která jsou sice velmi přísná a organizačně omezující, plně respektujeme a budeme dělat vše, abychom jejich dodržování zajistili.

 

Děkujeme za pochopení.

 

S přáním pevného zdraví

Ing. Jaroslava Davidová

 

 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • řídí se vyhláškou 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

 

 

VÝUKA  OD 11./25.5.2020

Celý manuál MŠMT, podle kterého se řídíme, naleznete zde.

 

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády bude možná osobní přítomnost žáků ve škole:

 • od 11. května – 9. ročníky - pro účely přípravy na přijímací zkoušky (bližší info obdržíte emailem)
 • od 25. května - 1. stupeň ZŠ

 

 

Vzdělávání žáků bude probíhat formou školních skupin, ve kterých bude max. 15. dětí. Přítomnost žáků ve škole není povinná, stejně tak jako přítomnost pedagogů – vše záleží na okolnostech, viz níže.


Pro 9. ročníky: Obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky. Cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. 


Pro 1. stupeň: Klasická výuka bude nahrazena aktivitami, jež budou mít na starosti převážně asistenti pedagogů a pan/í vychovatel/ky. Tyto aktivity budou suplovat domácí přípravu na školu tak, abychom rodinám v této nelehké situaci odlehčili. Učitelé tedy budou zadávat učivo dětem na dálku jako doposud, akorát ve škole budou tuto práci s dětmi vypracovávat asistenti/vychovatel-ky/pedagogové.


Složení skupin žáků bude od začátku (11./25.5.2020) do konce (26.6.2020) neměnné, tzn. žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11./25.5.2020. Skupiny žáků I. stupně budou vytvořeny dle odchodů dětí ze ZŠ, tzn. v jedné skupině mohou být žáci z různých tříd i ročníků. Žáci budou mít povinnost mít rouškou zakrytá ústa i nos po celou dobu pobytu ve škole. Z toho tedy plyne, že žák bude mít s sebou ve škole hned několik (2 – 3) vlastních roušek na jeden den a sáček na uložení roušek. Dle hygienických pokynů a důvodů je nutno roušky během dne měnit. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.


I. stupeň: Provozní doba školy bude od 7:55 do 15:10. Žáci budou dle skupin (1 – 5) a časového harmonogramu chodit do školy postupně tak, aby se skupiny mezi sebou nepotkávaly. Školní stravování bude pravděpodobně probíhat formou studených balíčků.
 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 

Za jakých okolností mohou tedy žáci školu navštívit?

 • žák nesmí splňovat kritéria rizikovosti – viz výše
 • žák nesmí žít v jedné domácnosti s osobou, která kritéria rizikovosti (viz výše) naplňuje

 

 

Zákonní zástupci žáků, kteří školu budou chtít navštěvovat, dodají škole:

 čestné prohlášení (viz email od třídního učitele) o tom, že dítě nesplňuje výše zmíněná kritéria rizikovosti a že nežije v jedné domácnosti s někým, kdo daná rizika naplňuje

 

a

bezinfekčnost - prohlášení zákonného zástupce o aktuálním zdravotním stavu žáka.

 

V případě, že dítě bude školu navštěvovat, zaniká zákonnému zástupci nárok na ošetřovné

 

 

Prosíme tedy všechny rodiče, aby zvážili danou situaci a rizika spojená s návratem dětí školy. Taktéž očekáváme zodpovědnost rodičů za zdravotní stav dítěte a pravidelnou docházku dítěte do školní skupiny po nahlášení/obsazení místa ve skupině, která má být neměnná (samozřejmě za podmínek, že dítě bude zdravé).


Rozhodnutí o docházce do ZŠ, prosíme, sdělte třídním učitelům svých dětí nejpozději do 8.5.2020.

 

Děkujeme.
Ing. Jaroslava Davidová

Ředitelka ZŠ Litvínovská 500

 

 

 

ROUŠKY

 • Školská rada prosí ochotné a šikovné maminky, babičky, tetičky i všechny přátele školy o ušití a darování roušek pro naše žáky 1. stupně. Budeme za ně velmi rádi. Všem moc děkujeme za snahu a spolupráci.
 • Termín předání: 25.5.2020, 7:30 – 8:00, INTERNETOVÉ CENTRUM (z ulice Litoměřická)

 

 

NÁKAZA

 • V případě prokázání názaky koronavirem, prosím, kontaktujte neprodleně vedení ZŠ.

 

 • Upozorňujeme, že v 1.A byla u jednoho žáka diagnostikována spálová angína.

 

 

OŠETŘOVNÉ

 • Žádosti o ošetřovné při péči o dítě NOVĚ do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení – školy budou vydávány:
  • pouze elektronicky

 

 

  

SAMOSTUDIUM ŽÁKŮ

 • Ve složkách jednotlivých tříd/ stránkách učitelů budou vyučujícími jednotlivých předmětů zadávána témata k samostudiu či procvičování.

 

 • Metody vyučování jsou plně v kompetencích jednotlivých učitelů – stejně jako ve škole. Všechny děti musí mít rovný přístup ke vzdělávání.

 

 

 

 

 •  

 

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ A VÝJEZD II. STUPNĚ

 • Z důvodu nynější situace jsou tyto akce zrušeny.
 • Vrácení peněz budeme řešit po skončení nouzového stavu.

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Vážení strávníci, vaše příchozí platby na obědy, které nebudou z důvodu
  uzavření škol uvařeny, budou součástí vyúčtování stravného v červenci
  2020.
 • U plateb prováděných jednorázově odpadá povinnost prozatím na duben
  2020. 

 


                                                                                           Děkujeme za pochopení.

  

Mgr. Barbora Adámková

(zástupkyně ředitelky)

 

**********************************************************************************

 

 

 

 

 

Základní škola Litvínovská 500 z důvodu naplnění kapacity školy nepřijímá nové žáky.

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
  

 

 

  


  

 

 

 

Tisková zpráva Hygienické stanice hl.m.Prahy k výskytu vší v pražských školních zařízeních

 

Vážení rodiče.

V důsledku  zvýšeného výskytu vší u žáků  se na vás obracíme se žádostí o kontrolu vlasů a o zajištění z vaší strany pečlivého odvšivení dětí přípravky, které zakoupíte v lékárně.

Pedikulosa (vši) je chápána jako infekční onemocnění.

Postižené dítě musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí v kolektivu (karanténa).

Rodiče jsou ihned telefonicky informováni a povinni neprodleně převzít dítě a zajistit jeho odvšivení.

Návrat do školního kolektivu je možný jen tehdy, je-li dítě naprosto bez hnid a vší.

Pokud rodiče toto nezajistí, je to možné chápat jako porušení zákona a z toho vyplývající následky.

Děkujeme za pochopení.

 

    info 1 - veš dětská

    info 2 - veš dětská

    info 3 - veš dětská 


 

 

     knihovna přímo v naší škole  smiley

 

 

 

 

Od roku 2014 má naše škola  zdarma pronajatý kontejner na textil, obuv a plyšové hračky.
Kontejner se vyváží 1x týdně a za každý 1kg dostane škola jednu korunu. Peníze můžeme použít na charitativní účely, např. na financování adopce. Firma, která nám kontejner pronajala, se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného k nošení na čisticí hadry.
Tašky vhazujte  do kontejneru u vchodu do ITC. Děkujeme. 

více<<