Zapojujeme se do projektů školních, regionálních, celostátních i mezinárodních.

 

 

 

     
   
   
     
       

 

Na naší škole se děti neučí „jen“ ve školních lavicích při vyučování, ale během školního roku je jim nabízena celá řada mimoškolních aktivit, o kterých se na tomto místě zmíníme. V letošním školním roce nabízí naše škola v rámci projektu QUO VADIS aneb Cesta do 3. tisíciletí řadu kroužků a 10 volitelných předmětů. Vyučujeme 5 světových jazyků : angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. 

 

 Rádi bychom Vám na tomto místě uvedli některé z našich mimoškolních aktivit:

 

1. Exkurzní dny

Exkurzní dny jsou pořádány  pro všechny třídy školy, často navazují na projektové dny. Náplní jsou tematické vycházky, návštěvy muzeí, výstav a památek. Jsou nedílnou součástí učebních plánů jednotlivých ročníků. Atraktivní pro děti je to, že mohou samy přijít s návrhem, kam by se chtěly podívat tak, aby exkurze odpovídala tématům probírané látky v jakémkoliv předmětu, popřípadě doplňovala učivo.

 

 

2.Vánoční aktivity

Součástí života školy jsou např. velmi oblíbená Tradiční vánoční výstava, které se účastní žáci 1. stupně, pedagogové a rodiče. Na této výstavě jsou prezentovány výrobky našich žáků, které vytvořili v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností nebo po vyučování pod vedením svých učitelů. Další velmi pěknou tradicí je Vánoční koncert školního sboru a divadelní představení dramatického kroužku nejen pro žáky školy, ale i pro rodiče a veřejnost, děti z mateřských škol a seniory v domovech důchodců. Obě tyto akce mají ze strany veřejnosti velký ohlas.

 

3. Školní knihovna

Knihovna je umístěna do prostoru Informačního centra Prosek, které bylo otevřeno na podzim 2006 MČ Praha 9.

Vede Mgr.Eliška Bíglová 

Výpůjční doba : středa 9:45 - 10:00 

 

4. Projektové dny

 

Při projektových  dnech se ve škole neučíme podle běžného rozvrhu hodin, dokonce nejsou žáci rozděleni ani podle tříd a věku. Jsou rozděleni podle své vůle a podle svých zájmů do jednotlivých témat, která jim nabízejí učitelé naší školy. Výsledky práce z těchto dnů jsou součástí výzdoby školy, pracuje se s nimi v běžném vyučování.

 

5. Akce koncem školního roku

Každoročně se ke Dni dětí koná akce Děti dětem, kterou připravují nejstarší žáci 9. ročníků za asistence  osmáků pro děti z partnerské mateřské školky, naše PT a 1. ročníky.
Malé děti čeká spusta her, soutěří, cen, ale především legrace, oddych a příjemná atmosféra. Na závěr školního roku se loučíme s deváťáky posledním zvoněním a slavnostním obědem.


 

6. Dopravní výchova

Podle našeho ŠVP se žáci 4. a 5. tříd účastní výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Praze 9. Ve spolupráci s městskou policií získávají žáci informace, znalosti a dovednosti v dopravní výchově. V odpoledních hodinách využívají DH i oddělení školní družiny. Děti se zdokonalují v jízdě na kole a osvojují si pravidla silničního provozu.
Naši žáci se pravidelně účastní dopravní soutěže Mladý cyklista.

 

  

7. Výjezdy žáků druhého stupně k průřezovým tématům

Průřezová témata zařazená ve školním vzdělávacím programu (Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, aj.) jsou mimo jednotlivé vzdělávací oblasti a tematicky vymezené (jedno či vícedenní) projekty realizována rovněž jednorázovým výjezdem žáků druhého stupně. Tento výjezd je zpravidla čtyř až pětidenní a účastní se ho až na výjimky všichni žáci spolu s pedagogy. Jejich účast na výjezdu je žádoucí především z důvodu využití příležitosti k vnímání odlišného prostředí a upevnění vztahů v kolektivu v situacích obohacující běžnou výuku . Žákům, kteří z vážných důvodů nemohou vyjet, zajistí vyučující zadání pro náhradní plnění plánovaných témat ve škole. Tito žáci mají k dispozici vhodné podklady a zdroje, nicméně jsou bohužel ochuzeni o řadu kladů plynoucích ze změny prostředí. Pedagogičtí pracovníci se na pokrytí tematických okruhů průřezového tématu podílí spolu s vyškolenými lektory organizace zajišťující výjezd. Společně vědomě zařazují aktivity, které vedou k rozvoji osobnosti žáka, a to jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak i postojů a hodnot.

 

Ekokroužek pomáhá s výsadbou stromů před ZŠ Litvínovská 500

27.11.2013, 12:53 , | Počet zobrazení: 1957

Děti z Ekokroužku ZŠ Litvínovká 500 pod odborným dohledem zahradníků pomohly vysadit stromy vybrané odborem životního prostředí a dopravy.

 

Celý článek...

Příběhy našich sousedů -MÚP9, 3. dubna 2019 - reprezentace naší školy

 

Dne 3.4.2019 proběhla od 17.30 slavnostní prezentace (závěr projektu Post Bellum) PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ, které zpracovávaly týmy (4-5 členů) ZŠ Prahy 9. 


Akce proběhla za účasti zástupců Post Bellum, pamětníků, starosty, zástupců zastupitelstva a dalších hostů.

Projekt probíhal od října 2018 do března 2019. Představoval rozhovory s pamětníkem, zpracování životopisu, workshop (vizte nahrávka) v rozhlasu - příprava scénáře, prezentace v powerpointu, fotodokumentace, závěrečná představení prezentace

Práce našeho týmu, A. Hýbner, G.Tarnovská, P. Vesecký, A. Machovcová, A. M. Němcová, je umístěna na veřejných web stránkách

Post Bellum:

 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-9/praha-9-2018-2019/mach-otakar/

 


Slavnostní prezentaci představili dva členové týmu G. Tarnovská a A. Hýbner, kteří se úkolu statečně zhostili.

Gratuluji všem zúčastněním k úspěšnému završení akce a děkuji za jejich přístup a snahu.

 

Mgr E. Cílková  

 

 

 

  

Výjezd k plnění průřezových témat 23.- 27.9. 2013

01.10.2013, 15:27 , Mgr.Eva Cílková | Počet zobrazení: 2083

„Všichni na Semerink….!“ ozývalo se na ZŠ Litvínovské 500

v pondělí, když se vrátili žáci z druhého stupně po týdenním výjezdu k plnění průřezových témat. Jako v loňském roce vyjel celý druhý stupeň najednou v termínu 23.- 27.9. 2013.

 

Celý článek...

Jak na průřezová témata na Pětistovce

18.10.2012, 12:31 , Mgr.Eva Cílková | Počet zobrazení: 2717

Při tvorbě ŠVP na Základní škole Litvínovská 500 se dohodlo, že vedle výukových hodin, projektů a projektových dnů budou žáci druhého stupně plnit průřezová témata také v rámci školních několikadenních výjezdů. A tak se spojilo příjemné s užitečným – být v přírodě a vzdělávat se formou aktivit a činnostního učení, což úspěšně praktikujeme od zavedení ŠVP. Výjezdy probíhají převážně na podzim.

 

Celý článek...

9. Škola v přírodě

27.03.2012, 12:33 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 3006

Každoročně se naše škola zúčastňuje rekreačního ozdravného pobytu, pořádaného firmou
CK Star Line, s.r.o., v lokalitách Svor u Nového Boru a Hrachov - Svatý Jan. Pobyt probíhá zpravidla v měsíci květnu nebo červnu. Je organizován pro děti prvních až pátých ročníků.
 

Celý článek...

Na „Pětistovce“ (Litvínovské 500) se na prvním stupni tančí

18.09.2012, 15:34 , Mgr.Eva Cílková | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 2852

S nabídkou zařadit do výuky jednu hodinu týdně tanec – společenskou výchovu přišel pan
Ing. Miroslav Brožovský, se kterým máme výbornou dlouhodobou spolupráci. Ing. Miroslav
Brožovský, lektor taneční školy ASTRA PRAHA, je tanečník mezinárodní třídy M, trenér,
porotce tanečních soutěží, profesor konzervatoře J. Ježka, lektor trenérského studia FTVS
UK, trenér juniorských mistrů ČR a především učitel tance pro všechny generace a úrovně.

 

Celý článek...

NA „PĚTISTOVCE“ TO ŽIJE I V NOCI

19.11.2012, 16:22 , | Komentáře: 3 | Počet zobrazení: 2357

Ne, na naší škole nestraší, to jsme jen ve čtvrtek 8. listopadu dostali možnost tu přenocovat. Spaní ve škole bylo spojeno s akcí „Uspávání ježků“, která se konala na oblíbeném místě nás, proseckých dětí, v Parku přátelství. Tam nás ještě doprovodili rodiče, společně jsme k zimnímu spánku uložili své papírové ježky. Užili jsme si doprovodný program a pak už plni očekávání vyrazili zpátky ke škole.

 

Celý článek...